DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พะเยา

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
10560000125436ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชรผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตจุนพะเยา054-459106
10560106325633ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชรผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุนพะเยา
20560000325406ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชรผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงจุนพะเยา459106
60560064825656ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ็ม คอนกรีตผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง จุนพะเยา
20560296325649ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ็ม คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจุนพะเยา
20560000125376บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัดทำผักดองจุนพะเยา01-5101727
20560002225547นางมยุรี พึ่งประดิษฐ์ทำน้ำแข็งหลอด (ก้อนเล็ก)จุนพะเยา054-447358
10560000225582บริษัท เต๋อ เยวี๋ยน จำกัดบ่มใบยาสูบจุนพะเยา081-1803222
20560006425499ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์สสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 165 เกวียน/วัน)จุนพะเยา054-447229
20560009225482บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 500 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดพืชจุนพะเยา
20560409225645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรเทพ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจุนพะเยา097-9910484
10560000125584บริษัท บี เค เบสฟู้ดส์ จำกัดบ่มใบยาสูบจุนพะเยา081-8851968
10560000325580นายดนัย ศรีศิริสิทธิกุลบ่มใบยาสูบจุนพะเยา081-6724883
10560004825544นายดนัย ศรีศิริสิทธิกุลอบพืช เมล็ดพืชและเก็บรักษาพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าจุนพะเยา054-459179
00560000125388ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเชียงคำทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 15 ตันเชียงคำพะเยา(054)451034
20560100325397นายประสงค์ เชื้อสะอาดทำเครื่องเรือนจากไม้เชียงคำพะเยา451018
20560000225408ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำซีเมนต์บล๊อค (1991)ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงคำพะเยา054-451244
20560180625625ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.บี.คอนกรีตการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็ต คอนกรีตบล็อค แผ่นพื้นเชียงคำพะเยา
10560000125550บริษัท ฮุ้ยซิง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืช เช่น ลำไย และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา
20560002725553บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัดอบพืช เมล็ดพืช และเก็บรักษาพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา086-1945620
20560003925475บริษัท นิเพ็ญเกษตรไพศาล จำกัดอบเมล็ดพืช และการเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล โกดังเชียงคำพะเยา
20560000625466นายพรสัก แสงสีจันทร์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันเชียงคำพะเยา089-8513088
20560100925485บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัดสีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน)เชียงคำพะเยา086-1945620
20560001425502นายจรัล แสงศรีจันทร์สีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสัข้าว 24 เกวียน / วัน)เชียงคำพะเยา086-1958452
20560002325537นางสาววิไลลักษณ์ แสงศรีจันทร์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วัน)เชียงคำพะเยา087-4947882
20560005425490นายสุวิทย์ แสงศรีจันทร์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 66 เกวียน/วัน)เชียงคำพะเยา054416336
20560007625527นายสวัสดิ์ คำแก้วสีข้าว (กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 54 เกวียน/วัน)เชียงคำพะเยา081-9608733
20560011525473บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 165 เกวียน/วันเชียงคำพะเยา086-1945620
20560011625471นายสมคิด ศรีคำสีข้าวเชียงคำพะเยา054-401018
20560019525624นายประเสริฐ แสงศรีจันทร์ผลิตมันเส้นและเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรเชียงคำพะเยา
20560001725489นายปรีชา บรมฤทธิ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตันต่อวัน และน้ำแข็งซองเชียงคำพะเยา
20560026125632บริษัท เจพี คอนกรีต ดีเวลอปเม้น จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อระบายน้ำ รั้วสำเร็จรูป แผ่นพื้น เสาเข็มเชียงคำพะเยา082-0901999
20560275725645ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนธ์พัฒนาก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงคำพะเยา
20560178325626ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนสร้างเมือง วัสดุทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น แผ่นพื้นเชียงคำพะเยา081-7543607
20560004125547นางนุช กันนิกาอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา
20560005725550บริษัท เกษมสันต์พืชผล จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา081-8848835
20560000125558นางวรนุช ผ่านวิริยะกุลชัยเก็บรักษาหรือลำเลียง พืชหรือเมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา054-883627
20560269625629ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดยอดทรัพย์พลาสติกผลิตขวดพลาสติกเชียงคำพะเยา097-9561446
20560000525567นายสวัสดิ์ แก้วดำอบพืช เมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา086 1160368
20560002725520นายสนอง กองมงคลสีข้าวเชียงคำพะเยา054-452106
20560004725544นายถนัด แก้วเกิดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วัน)เชียงคำพะเยา081-8826066
20560000725480นายนิวัฒน์ พ่วงภิญโญบ่มใบยาสูบเชียงคำพะเยา
20560003725495สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัดอบเมล็ดพืช และเก็บรักษาในไซโล โกดัง หรือฉางเชียงคำพะเยา0-54455-188
10560001525485บริษัท เจ.เค.ธนาธาร จำกัดอบลำใย ข้าวโพด ฯลฯ และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา
20560004125471นายอภิชาติ ศรีศิริสิทธิกุลอบเมล็ดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเชียงคำพะเยา081-1116596
20560000725498นายเพียร หอมนานสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน)เชียงคำพะเยา
20560001425619วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวลฝั่งแวนผลิตไม้อัดแท่งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเชียงคำพะเยา062-3089823
10560052925626บริษัท สรรภู เอนเนอยี่ จำกัดผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง จากการบดย่อยเศษไม้หรือส่วนต่างๆ ของพืชเชียงคำพะเยา
20560003025565ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป๋าตุง รีไซเคิลบดย่อยพลาสติกเชียงคำพะเยา064-4955553
20560000325554ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนสร้างเมือง วัสดุผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงคำพะเยา054-882288
20560011925541นายสมศักดิ์ วงศ์สถาพรชัยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงคำพะเยา084-6115726
20560244525639นายธวัชชัย พรมแดนทำลูกชิ้น – หมูยอ จากเยื้อสัตว์เชียงคำพะเยา
20560001325561นายสุรเชษฎ์ ดาวดึงษ์ทำชิ้นไม้สับจากเศษไม้เชียงม่วนพะเยา
20560007825606นายสุรเชษฎ์ ดาวดึงษ์ประดิษฐกรรมทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ฯลฯ ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ เช่น ปราสาท โลงศพ กล่องใส่สินค้า ภาชนะบรรจุลังไม้ ฯลฯ ทำส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเชียงม่วนพะเยา085-7271293
20560025325548นายสุรเชษฎ์ ดาวดึงษ์ทำเครื่องเรือน,เครื่องตบแต่งภายในจากไม้ ทำภาชนะบรรจุ,เครื่องมือ,เครื่องใช้จากไม้ ทำวงกบ,ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง,บานประตู,บานหน้าต่างจากไม้เชียงม่วนพะเยา
20560038625629ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเชียงม่วนพะเยา087-1800083
20560001825511นายก้องเกียรติ อินทรีย์สังวรอบพืชและเมล็ดพืช และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าเชียงม่วนพะเยา089-9999446
20560002325545นายบดินทร์ บัตติยาการอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ผลจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าเชียงม่วนพะเยา054-891316
20560004825617ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ นงคราญเชียงม่วนพืชผลอบพืชหรือเมล็ดพืชเชียงม่วนพะเยา089-8359859
20560006225527นายบดินทร์ บัตติยาสีข้าวชนิดมาตรฐานเชียงม่วนพะเยา089-8359859
20560000525534นางสาวปิยธิดา ช้างสารทำน้ำแข็งก้อนเล็กเชียงม่วนพะเยา054891266
20560084125649ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีวัสดุก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงม่วนพะเยา082-9563514
20560000225507ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าฟ้า-เชียงม่วนบ่มใบยาสูบเชียงม่วนพะเยา
20560000925486บริษัท พฤกษาเงิน จำกัดบ่มใบยาสูบเชียงม่วนพะเยา081-8812835
10560004225547นายเกษม อึ้งอภินันท์อบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าดอกคำใต้พะเยา081-4726618
20560005025563ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสียงกิจอบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าดอกคำใต้พะเยา054 445340
20560100125441บริษัท กิจมั่นคง เทรดดิ้ง จำกัดการอบเมล็ดพืช และการเก็บรักษาในไซโลโกดังดอกคำใต้พะเยา01-8396142
10560001225201ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพะเยาธัญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันดอกคำใต้พะเยา413808
10560001625269ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสียงกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันดอกคำใต้พะเยา431310
20560000225572ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงพะเยาสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 100 เมตริกตัน/วันดอกคำใต้พะเยา
20560200125457บริษัท กิจมั่นคง เทรดดิ้ง จำกัดการป่น,บดเมล็พืช-หัวพืชดอกคำใต้พะเยา054-419454-6
60560244325635บริษัท ไทย รีไรแอนซ์ จำกัดการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ผ้ากันเปื้อน เข็มขัด ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่นดอกคำใต้พะเยา
20560200325396บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอกคำใต้พะเยา
20560409425641ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีโฮมวัสดุผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอกคำใต้พะเยา095-4522224
20560123525635บริษัท ธันยพร โปรดิวซ์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรดอกคำใต้พะเยา095-9362982
20560400125455ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995ผลิตทอ คสล. ขนาด 40,60,80,100,120 ซม. และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆดอกคำใต้พะเยา
20560279425648ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งดอกคำใต้ผลิตน้ำแข็งดอกคำใต้พะเยา083-9526666
10560008725484ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรืองสีข้าวและอบพืชหรือเมล็ดพืช กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 620 เกวียน/วันดอกคำใต้พะเยา054-494555
20560035025633นางสาวทรงสอางค์ วงค์ไชยทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารหรือประดิฐกรรมจากไม้ และทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารดอกคำใต้พะเยา080-6788189
10560064425631ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญนุวัฒน์ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดอกคำใต้พะเยา
20560022425630ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญนุวัฒน์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอกคำใต้พะเยา0649504204
20560010925658ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค คอนกรีคก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอกคำใต้พะเยา
20560001125615ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์กระจ่างพืชผล 2009การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้าดอกคำใต้พะเยา
20560001325546นางโสภา ทะลิอบพืช หรือเมล็ดพืช และการเก็บรักษาพืช เมล็ดพืชในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้าดอกคำใต้พะเยา089-8512129
20560000225614นายนิธิกรณ์ นันต๊ะภูมิการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าดอกคำใต้พะเยา084-9507273
20560000925619นายธนาเดช มาตรมูลทำหัวมันสำปะหลังให้เป็นเส้นดอกคำใต้พะเยา
10560206525629วิสาหกิจชุมชนรวบรวมพืชและส่งเสริมปลูกพืชแบบยั่งยืนผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีดอกคำใต้พะเยา
20560002625498บริษัท โรงสีข้าวโชคอุดม ดอกคำใต้ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 35-43 เกวียน/วัน)ดอกคำใต้พะเยา
20560004325329นายจรูญ พรหมวิหารสีข้าวดอกคำใต้พะเยา
20560045225629ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวศิริพะเยาสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน)ดอกคำใต้พะเยา081-7064650
10560465925643บริษัท พะเยาใบทอง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดอกคำใต้พะเยา
20560002025616นายสำราญ บุญธิมาการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าปงพะเยา
20560183325645นางสาวปิยธิดา ช้างสารทำน้ำแข็งหลอดปงพะเยา084-3319719
20560000925577นายมนู อินหลีอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืชหรือเมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าปงพะเยา081-9509096
20560004125497นายนวัตกรณ์ คงสถานการอบพืช หรือเมล็ดพืช และการเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ไว้ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้าปงพะเยา054-401230
20560007825523ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาภรณ์ 108สีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดรวมเป็น 174 ตัน/วันปงพะเยา087-1846892
20560017025619ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปงคอนกรีตผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จปงพะเยา861147879
20560000125426บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาสูบปงพะเยา081-8841870
10560000125311บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาสูบปงพะเยา081-8841870
20560105625635นางกุลณัฏฐ์ แก้วชมชื่นผลิตน้ำแข็งหลอด ขนาด 20 ตัน/วันปงพะเยา082-8881129
20560000425453นายไพฑูรย์ อินทรีย์สังวรอบเมล็ดพืชปงพะเยา054-497037
20560004225503นายจิรภาส เลิศฤทธิ์ปัญญากุลอบเมล็ดพืช และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าปงพะเยา081-9616674
20560175925634นายสินธุ ยศวงค์เก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า และตากแห้งเมล็ดพืช เช่น เมล็ดข้าวโพดปงพะเยา089-5618305
60560244725636ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีโออาร์ คอนกรีต 2020ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จภูกามยาวพะเยา081-7830056
20560000425586บริษัท ศรีวิชัย กิจเจริญ อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท จำกัดทำพืช เมล็ดพืชตากแห้ง เช่น เมล็ดข้าวโพดตากแห้ง ลูกเดือยตากแห้ง ถั่วลิสงตากแห้ง ฯลฯภูซางพะเยา054-880569
10560206725625วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิตการเกษตรอำเภอภูซางผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีภูซางพะเยา
20560007725525ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูลเจริญทรัพย์การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ แบ่งบรรจุผสมเก็บรักษาปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุผสมเก็บรักษาสารป้องกันและกำจัดวัชพืชหรือสัตว์ภูซางพะเยา054-483093
20560154725625วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรภูซางผลิตยางเครปภูซางพะเยา084-4867746
20560004125612นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวติ๊บทำยางเครปภูซางพะเยา089-2630291
20560000125442นายนริศ วงศ์วรรณบ่มใบยาสูบภูซางพะเยา081-9924741
20560000425560นายวรพล โชคสกุลบัวอบพืช เมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าภูซางพะเยา
20560305225640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปขุด ตักดิน ในที่ดินกรรมสิทธิ์ภูซางพะเยา053-669491
20560000125418นายไพบูลย์ ส่องแสงรักษ์สีข้าวภูซางพะเยา01-9515021
20560125525633นางสุภา อยู่ดีผลิตยางเครปภูซางพะเยา089-9592757
10560000225327นายอารีย์ รุ่งอภิญญาทำอิฐดินเผาภูซางพะเยา
20560000225457นายกัมพล วงศ์พุทธิสินสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันภูซางพะเยา
20560002625548บริษัท เจริญรุ่งทรัพย์ 2 จำกัดสีข้าว (กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน)ภูซางพะเยา
20560000125392บริษัท พิบูลธัมไอซิ่ง จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดภูซางพะเยา081-6814394
20560300125456นายทอง รวมสุขทำอิฐดินเผาภูซางพะเยา054-451788
20560004825609บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ภูซางพะเยา054-413355
00560000225337นายวิโรจน์ สกุลเจียมใจทำลูกชิ้นเนื้อ-หมูเมืองพะเยาพะเยา090-6759694
60560244625638นายสุวิทย์ แก้วยะซ่อมแซม ประกอบ เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาเมืองพะเยาพะเยา
20560009925495ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เศวตยนต์ พะเยาเคาะ พ่นสี รถยนต์เมืองพะเยาพะเยา
10560000125253ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งศรีสยามโม่แป้ง และทำเส้นหมี่เมืองพะเยาพะเยา431312
20560000325471บริษัท พะเยาอะโกรเท็ค จำกัดทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์/ป่น-บด พืช กากพืช เมล็ดพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์หรือเปลือกหอยเมืองพะเยาพะเยา
20560100125391ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ เอส.พี.เซอร์วิส พะเยาเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา
20560100225407บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา412036-9
20560000625417บริษัท พะเยาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา054-413490-92
20560034125632บริษัท มิตซูพันล้านพะเยา จำกัดซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา054-413355
20560000225465นายนิลพันธ์ เพียรทองสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)เมืองพะเยาพะเยา054-427120
20560026025634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอทผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองพะเยาพะเยา088-4348484
20560008825530ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่คำมีคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ๆเมืองพะเยาพะเยา089-7554474
40560005425611บริษัท เอพีเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5.00 เมกะวัตต์เมืองพะเยาพะเยา0805000870
10560000125261ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเกรียงชัยทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 300 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 70 ตัน และน้ำดื่มเมืองพะเยาพะเยา054-431296
20560003625562บริษัท ละมุนไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองเมืองพะเยาพะเยา086 6580043
00560000125362กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทยทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองพะเยาพะเยา431922
20560004025366บริษัท พะเยาคอนกรีต 1993 จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และเสาเข็มคอนกรีตเมืองพะเยาพะเยา483004
00560000225352บริษัท สหไทยพืชผล จำกัดทำขิงดองและขิงสดเมืองพะเยาพะเยา054-428123-5
20560015725657บริษัท อาซาโนะ เอสเค จินเจอร์ จำกัดทำขิงบด กระเทียมบด ผลิตภัณฑ์จากพืชบดและห้องเย็นเมืองพะเยาพะเยา
20560004725486นางไพรัตน์ ตันคำโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย เซาะร่อง รางลิ่ม ผลิตบาน วงกบเมืองพะเยาพะเยา
10560000225376บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัดโม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 499,000 ลูกบาศก์เมตร/ปีเมืองพะเยาพะเยา
30560000125473ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์โม่ บด หรือย่อยหินเมืองพะเยาพะเยา
30560000125531บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินเมืองพะเยาพะเยา
20560000225390นายพีรพันธ์ ยาระนะผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองพะเยาพะเยา481437
20560002525581นางวิไลพร ณ ลำปางผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองพะเยาพะเยา081 7066806
10560100125252นายวิชิต กอเจริญกิจกุลโม่กระดูกสัตว์สำหรับทำอาหารสัตว์เมืองพะเยาพะเยา085-0361813
20560035125557นายกฤษณ์ ด้วงนุ้ยทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน ของที่ระลึก ของเด็กเล่น โมเสด ปาร์เก้ บ้านสำเร็จรูป ศาลาไทย จากไม้เมืองพะเยาพะเยา
20560022325632บริษัท ใบธง จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ,หัวเชื้อจุลินทรีย์เมืองพะเยาพะเยา054483030
20560000225382บริษัท เอสแอนด์วายคอนกรีตแพล้นท์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ,แผ่นพื้นคอนกรีตอัด  แรงสำเร็จรูป เสาไฟฟ้า และท่อระบายน้ำเมืองพะเยาพะเยา054-484078-82
60560243825635บริษัท พะเยาใบทอง จำกัดซ่อมแซมเครื่องจักรกล เช่น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ตีนตะขาม รถตักเมืองพะเยาพะเยา
30560000125499บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินเมืองพะเยาพะเยา
20560071325624นางสาวประกายแก้ว วงศ์ขัติผลิตพาเลทไม้ เพื่อใช้รองสินค้าและทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียงเมืองพะเยาพะเยา081-9803802
20560014925613บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพะเยาพะเยา
20560002425600นายประยูร กุนศิลเคาะ-พ่นสีรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา
20560005825491นายประยูร กุนศิลซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา054-412500
20560024025594นางปภาวดี กุนศิลเคาะ-พ่นสีรถบรรทุกและรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา054-413785
20560000325455ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกรโปรเกรสแปรรูปผลิตผลทางการเก๖ร เช่น การอบ ป่น บด หมัก ดอง และการทำอาหารสำเร็จรูปจากพืชหรือเมล็ดพืชเมืองพะเยาพะเยา054-412841
20560000725555นายจีรายุทธ สกุลเจียมใจผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ เช่น หมู,วัวเมืองพะเยาพะเยา054-431291
20560001425585นายวิทยา สกุลเจียมใจทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและก้อนแป้งเมืองพะเยาพะเยา098 3696995
20560100325470บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดผลิตสิ้นค้าสำเร็จรูป เช่น ปลอกหมอน, กรอบรูป, กระเป๋า และที่ทำจากผ้าทุกชนิดเมืองพะเยาพะเยา
20560000625474นางผ่องศรี นรเศรษฐกุลทำไม้จิ้มฟัน, ไม้ตะเกียบ, ไม้เสียบลูกชิ้นเมืองพะเยาพะเยา0 5441 0190
20560038925623บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองพะเยาพะเยา061-7897990
20560103625561องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ดเมืองพะเยาพะเยา054 409404
20560000825512นายมนตรี เมืองมาทำอิฐเมืองพะเยาพะเยา081-2889626
20560001025500นางวัชรี สุวรรณเพชรทำอิฐเมืองพะเยาพะเยา
20560001925501นายอนิวัฒน์ ดวงแก้วทำอิฐเมืองพะเยาพะเยา082-9395645
20560002325503นายวิชัย ปัญญาวงค์ทำอิฐเมืองพะเยาพะเยา
20560004125554นายวิทยา เภตราทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 40 ตัน/วันเมืองพะเยาพะเยา089-7592979
20560001625556สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัดสีข้าว กำลังการสี 40 เกวียนต่อวัน และการอบเมล็ดพืช การเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือฉาง และการแยกคัดขนาด-คุณภาพผลิตผลอุตสาหกรรมเมืองพะเยาพะเยา054-458989
20560471325646บริษัท พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพะเยาพะเยา054-889088
20560000125459สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัดคัดเมล็ดพันธุ์พืช, อบเมล็ดพันธุ์พืช, การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแม่ใจพะเยา
10560000125360สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันแม่ใจพะเยา054-499130
20560457125648ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาน – ปริญ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ,แผ่นพื้น ,แผ่นพื้นสำเร็จรูป ,ท่อคอนกรีตอัดแรง ,เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆแม่ใจพะเยา086-6583093
20560002425345บริษัท เชียงรายวัฒนาพร จำกัดอัดใบยาสูบแม่ใจพะเยา054-711168
10560001125500บริษัท แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน) อบพืช/เมล็ดพืช และการเก็บ รักษาหรือลำเลียงพืช/เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าแม่ใจพะเยา
20560000325463นายธัชวรรณ์ อ่อนคำสีข้าว (กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)แม่ใจพะเยา054-424046
20560000625508นางวุ่น อ่อนคำสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 42 เกวียน/วัน)แม่ใจพะเยา054417421
20560014725658ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูซี คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่ใจพะเยา
20560100125425นายสุรสิทธิ์ สัมพันธสิทธิ์ประกอบและตกแต่ง-เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การทา,พ่นสี,การทา,พ่นเล็กเกอร์(ของประดับต้นคริสต์มาส)แม่ใจพะเยา
10560000525528บริษัท ไทย.เอ.ดี.ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช ผลไม้บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้แม่ใจพะเยา
10560003725562บริษัท หนึ่งสองหกแปด ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษาหรือลำเลียงข้าว, ข้าวเปลือกในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าแม่ใจพะเยา053-721043
10560004025566บริษัท ช้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน จำกัดสีข้าวแม่ใจพะเยา081-8416200
20560057625633บริษัท เศรษฐ์สรรค์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัดผลิตยางเครปแม่ใจพะเยา0616856999
20560058325647บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่ใจพะเยา081-7033345
20560000825561นางสาวสายทอง ขุนอินตาเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า กะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช และทำมันสำปะหลังให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งแม่ใจพะเยา
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล