DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พะเยา

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นางสุภา อยู่ดีผลิตยางเครปพะเยา
นายอารีย์ รุ่งอภิญญาทำอิฐดินเผาพะเยา
นายกัมพล วงศ์พุทธิสินสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันพะเยา
บริษัท เจริญรุ่งทรัพย์ 2 จำกัดสีข้าว (กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน)พะเยา
บริษัท พิบูลธัมไอซิ่ง จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดพะเยา
นายทอง รวมสุขทำอิฐดินเผาพะเยา
นายราชันย์ วงชมพูผลิตอิฐมอญพะเยา
บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์พะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีโออาร์ คอนกรีต 2020ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพะเยา