DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นราธิวาส

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20960043325498นายมาตูรีดี โตะมะขุดตักดิน และกรวดทรายจะแนะนราธิวาส
20960000125451นายรอมือลี เจ๊ะนุดูดทรายจะแนะนราธิวาส
20960000325440นายอารีย์ ตะโละมีแยดูดทรายจะแนะนราธิวาส073-671611
10960000425432บริษัท โรงเลื่อย ไพร์ซ ออฟวู้ด (นรา2) จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา อบไม้ ไม้รองสินค้าและไม้ลัง จากไม้ยางพาราจะแนะนราธิวาส
20960007525596นางสาวรอฮานี แปเฮาะฮีเลวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารเจาะไอร้องนราธิวาส
20960101325612บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัดโรงงานแปรรูปผัก ผลไม้ และอาหารอื่น ๆ และทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง นำเข้าและส่งออก ผักและผลไม้แช่แข็ง เจาะไอร้องนราธิวาส
20960002325554นางนูรฮายาตี ภิรมย์ทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เจาะไอร้องนราธิวาส
20960010325547นายมาหะมะ เจ๊ะมะแอขุดตักดิน ทรายหรือกรวดตากใบนราธิวาส
20960000125469ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมั่นคงน้ำแข็งหลอดผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก หลอดใหญ่ น้ำดื่มบริโภคตากใบนราธิวาส
20960000925504นางอาจารีย์ สุวรรณรัตน์ไส ซอย เซาะร่องไม้แปรรูป และประดิษฐ์กรรมจากไม้ตากใบนราธิวาส
20960270325641ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมั่นคงน้ำแข็งหลอดผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มบริโภคตากใบนราธิวาส
20960270425649บริษัท ตากใบการโยธา จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จตากใบนราธิวาส073-530777
20960002325604บริษัท ตากใบการโยธา จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคอนกรีต (เสาเข็ม,แผ่นพื้น,อิฐบล็อค)ตากใบนราธิวาส
20960000625468ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาค้าวัสดุขุดดินหรือลอกกรวดทราย และดูดทรายตากใบนราธิวาส
20960002425560นายกูเซ็ง ลอเซ็งขุด ตักทรายเพื่อการก่อสร้างตากใบนราธิวาส
20960004325560บริษัท ตากใบการโยธา จำกัดขุด ตักทรายเพื่อการก่อสร้างตากใบนราธิวาส
20960014225586นายกูเซ็ง ลอเซ็งขุดตักดิน กรวด หรือทรายตากใบนราธิวาส0817980764
20960014325584นายกูเซ็ง ลอเซ็งขุดตักดิน กรวด หรือทรายตากใบนราธิวาส
20960014725577ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาค้าวัสดุขุดตักดิน กรวดหรือทรายตากใบนราธิวาส
10960002725474นายมาหามะบูคอรี อับดุลการีแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายตากใบนราธิวาส
20960100125450นายมาหามะบูคอรี อับดุลการีทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู และส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ตากใบนราธิวาส
10960014725504นายเจะน๊ะ สะอิแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายบาเจาะนราธิวาส
20960005525507นายเจ๊ะน๊ะ สะอิไสซอยเซาะร่องไม้แปรรูป และทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้านบาเจาะนราธิวาส
20960000125436นางวาสนา บุญชิตทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว,เส้นหมี่เมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960000125198ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์วิภาทำน้ำแข็งซองเมืองนราธิวาสนราธิวาส511033
10960000125289บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัดทำน้ำแข็งได้วันละ 440 ซองเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960001225524บริษัท สินธุ์ธนาเทค จำกัดทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 350 ซอง รวมกับของเดิมเป็นวันละ 800 ซองเมืองนราธิวาสนราธิวาส081-8967906
00960000125364นายแวปกเฮง หะยีแวนิทำวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้เมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960000125404กรมราชทัณฑ์ทำเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้เมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960100125401ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสทักษิณคอนกรีตผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองนราธิวาสนราธิวาส
60960270025648นายสมกิจ ธนกิจบำรุงสกุลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การตัด พับม้วน กลึง เจาะ คว้าน กัด ไสเจียน และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960300125458นายสมศักดิ์ วีระวัฒน์การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองนราธิวาสนราธิวาส073-511430
20960000225426บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972)จำกัด ซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เมืองนราธิวาสนราธิวาส073-511106
20960000525403บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960013125563บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์ และล้างอัดฉีดรถยนต์เมืองนราธิวาสนราธิวาส073-511017
10960006625613นางสาวพัชนีย์ นครจันทร์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960100125435บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัดทำน้ำดื่ม และน้ำแข็งบริโภคเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960000625536การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาสผลิต และจำหน่ายน้ำประปาเมืองนราธิวาสนราธิวาส073-532143
20960016625577บริษัท นราทองพลัส จำกัดทำวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในอาคารเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960000325541บริษัท อี แอนด์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960004625599ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์มัง เอ็นจิเนียริ่งผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960004825595ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสลันโยธาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส081-9635630
20960003025609บริษัท อี.แอนด์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960100125254บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดทำยางแท่งเมืองนราธิวาสนราธิวาส511157
20960002425602บริษัท อี.แอนด์. ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960010825561ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราสมาน คอนกรีตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนราธิวาสนราธิวาส0869623377
20960021725560ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังวิศวกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนราธิวาสนราธิวาส073-631888
20960000525536นายวิศิทย์ หวันหมานการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960011025484นายดอแม หะยีอับดุลรอแมการขุด หรือลอก กรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960015125470บริษัท เอส.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960428125648ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยี่งอการค้าผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส
40960001725610บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์5 จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง6.3 เมกะวัตต์เมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960265825621นายต่วนอุสมาน ดอเลาะวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์จากไม้ทุกชนิดเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960009325490ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ไชยวงศ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม และคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960000125305ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโรงโม่หินโม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 76,371 ลูกบาศก์เมตร/ปีเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960013225504นายอดุลย์ มะแซะการขุด หรือลอก กรวด ทราย หรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960000325483บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960000325408ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสทักษิณคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960350325644นายฮวด แซ่อึ้งบด ย่อย เปลือกมะพร้าวเมืองนราธิวาสนราธิวาส0819190619
30960000125400บริษัท ฝู๋ไทยคอนสตรัคชั่น จำกัดโม บด ย่อยหินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960007225536นางพรรณมาศ อาเทศธุรพงศ์การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960012425543นางพรรณมาศ อาเทศธุรพงศ์การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960014725593นางพรรณมาศ อาเทศธุรพงศ์การขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960023825533นางพรรณมาศ อาเทศธุรพงศ์ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส084-9646822
20960053825486ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดินขาวการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดินเมืองนราธิวาสนราธิวาส
10960001025538สหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960008725567นายมะยากี ดือราแมทำบานประตู บานหน้าต่าง วงกบประตู วงกบหน้าต่าง เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์จากไม้ทุกชนิดเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960009125569นายซูลกิฟลี บินยะโกะทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือน และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ทุกชนิดเมืองนราธิวาสนราธิวาส0807130744
10960006625589ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่งผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนราธิวาสนราธิวาส089-9755372
40960001325619บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัดผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960001325605บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัดผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพเมืองนราธิวาสนราธิวาส
20960007925507นายไซซูดิน ซีไส ซอย เซาะ ร่องไม้แปรรูป และทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-บานหน้าต่าง ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้านยี่งอนราธิวาส
20960014925474ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดินขาวการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินยี่งอนราธิวาส
20960016825490นางนิอัฟเฟรุส เจ๊ะเลาะการขุดหรือลอก กรวดทรายหรือดินยี่งอนราธิวาส
20960009425498นางนิอัฟเฟรุส เจ๊ะเลาะดูดทรายในที่ของรัฐ(แม่น้ำยะกัง)ยี่งอนราธิวาส
20960001425603บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัดเกษตรแปรรูป ผลไม้แช่แข็ง เพื่อการส่งออกภายในและภายนอกประเทศยี่งอนราธิวาส0898111223
10960100125437บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตยี่งอนราธิวาส
20960270225643บริษัท อาร์.เอ็น.พี อุตสาหกรรม จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงยี่งอนราธิวาส
20960004625514บริษัท อาร์.เอ็น.พี. อุตสาหกรรม จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จยี่งอนราธิวาส
20960002025618บริษัท วัลภา เมทัลชีท จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับก่อสร้างอาคาร เช่น เมทัลชีทยี่งอนราธิวาส
20960012025574นางสาวซูรียา บอสูดีทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างยี่งอนราธิวาส
10960003725572บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ผลิตยางเครป, ยางแท่งเอสทีอาร์ 20, ยางผสมยี่งอนราธิวาส
20960097625629ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตาซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมยี่งอนราธิวาส
20960100525535การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาสผลิต และจำหน่ายน้ำประปาระแงะนราธิวาส073-532143
10960100125197ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรนราธิวาสโชคสมบูรณ์เลื่อยไม้ระแงะนราธิวาส
00960000125398บริษัท นรามุทธากิจ จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ยางพารา แปรรูปไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดเพื่อจำหน่ายระแงะนราธิวาส671757
20960000425554นายอับดุลรอแม สะแมทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่อใช้ภายในอาคารระแงะนราธิวาส
20960002625565นายอิบรอเฮม ยูนุทำวงกบ ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน และเฟอร์นิเจอร์ระแงะนราธิวาส0862977221
10960000225204ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงอิฐตันหยงมัสผลิตอิฐดินเผาระแงะนราธิวาส671209
60960270125646นายวัสพล มุทะธากุลผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ระแงะนราธิวาส
20960200125442นายปรีชา อังตระการศิริซ่อมรถยนต์ระแงะนราธิวาส
20960001025452นายไรมิง เจ๊ะดอเลาะการขุดดิน,ทรายระแงะนราธิวาส
20960017325532นายอัสนัน คงแก้วท่าช้างขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินระแงะนราธิวาส089-5969399
10960088825628นางสาวหนิมาลาตี หนิสาเร๊ะโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายระแงะนราธิวาส
20960004625530นายสมพงษ์ เงินมากทำน้ำแข็ง, น้ำดื่มระแงะนราธิวาส081-9573687
20960111425626นางสาวอนิสา เจ๊ะหะการทำวงกบ ขอบประตู – หน้าต่าง บานประตู – หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากพลาสติกเข้ารูป รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ระแงะนราธิวาส
20960233025627นายไซฟูลเล๊าะ ยูโซ๊ะการทำวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากพลาสติกเข้ารูป รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ระแงะนราธิวาส
10960001525545ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะวณิชย์ตันหยงมัส โดยนางจุฑารัตน์ มานะผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตระแงะนราธิวาส084-8552680
20960106225635นางกามาลียะห์ วามะวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งทำจากไม้ระแงะนราธิวาส
10960002725524กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกรือเสาะนราธิวาส
10960003325589ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุไลมานค้าไม้แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายรือเสาะนราธิวาส081-9907712
20960476125647นายมูฮำหมัดซู เจะนิทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารรือเสาะนราธิวาส0980349050
20960000525577ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์เซาร์ รับเบอร์ยางแผ่นรมควันรือเสาะนราธิวาส
10960002425513นายซูมกี เต็งสุรีแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายรือเสาะนราธิวาส
00960000125380บริษัท นราพารา จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้รือเสาะนราธิวาส
20960009225617นางสำรวย มะลีดูดทรายบริเวณแม่น้ำสายบุรีรือเสาะนราธิวาส
20960428225644นายอาทิตย์ ซิเดะขุดตักดิน ทราย และคัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างรือเสาะนราธิวาส
20960001825547นายภทรธร แช่มทำน้ำแข็งหลอดรือเสาะนราธิวาส
20960020925518นายเจ๊ะหะมิ ยีมะยีขุด ตัก ดิน กรวด หรือทรายรือเสาะนราธิวาส
20960006525597บริษัท สุไหงโก-ลก เจริญกิจ วิศวกรรม จำกัดการขุดลอกกรวด ทราย หรือดินแว้งนราธิวาส
20960007425532นายมาหามะรูซี บินดือราแมการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินแว้งนราธิวาส086-2973080
00960000225396นายอ้วน เต็มดีทำเครื่องเรือนจากไม้แว้งนราธิวาส
20960000225376ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรวาริน ดีเวลลอปเม้นท์การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จ และเสาเข็มคอนกรีตแว้งนราธิวาส
40960002725585บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแว้งนราธิวาส073-611506
20960008525520นายมูหำมัดนอร์ ยะปาร์การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินแว้งนราธิวาส
20960012825494นายรอมือลี เจ๊ะโวการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดินแว้งนราธิวาส
20960003025476นายภทรธร แช่มทำน้ำแข็งหลอดศรีสาครนราธิวาส
20960000825464นางสาวสือนะ กุโนขุดตักดินและดูดทรายศรีสาครนราธิวาส
10960305725643นางสาวซับฮาห์ สาและโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด เพื่อจำหน่ายศรีสาครนราธิวาส
20960000925595เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกการฆ่าสัตว์สุไหงโก-ลกนราธิวาส073612397
00960000125356ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบูเบเกอรี่ทำขนมปัง ขนมเค้ก และขนมโดนัทสุไหงโก-ลกนราธิวาส
10960000825474บริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัดผลิตบะหมี่สำเร็จรูปสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960000125576ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมน ไอศครีมผลิตไอศกรีมสุไหงโก-ลกนราธิวาส0899778172
10960000125222ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูลไอซ์ หะยีมะดาโอ๊ะทำน้ำแข็ง ได้วันละ 660 ซองสุไหงโก-ลกนราธิวาส611524
20960000225418นายปิติ ฉลองวงศ์ทำน้ำแข็งหลอดและทำน้ำแข็งซอง วันละ 179 ซองสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960001625608บริษัท นครธารา (สุไหงโก-ลก) จำกัดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960001825604นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกสุไหงโก-ลกนราธิวาส
10960000125180ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วน่ำฮึงสุไหงโก-ลกทำวงกบประตู หน้าต่าง ลังไม้ ไส เซาะร่องไม้และเครื่องเรือน อบและอาบน้ำยาไม้สุไหงโก-ลกนราธิวาส611380
20960009625543นายอนุ กาญจนะทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960004225513ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยอุกรณ์ก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสุไหงโก-ลกนราธิวาส081-5992912
60960270525647บริษัท วัลภา เมทัลชีท จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร และดัด พับ หรือม้วนโลหะ เช่น หลังคาเหล็ก รีดลอนสุไหงโก-ลกนราธิวาส0816985522
20960000225574ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนิธิวัฒน์ รับซื้อของเก่าอัดเศษโลหะสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960000325515ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุไหงโก-ลก รีไซเคิลการอัดเศษโลหะพร้อมกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆสุไหงโก-ลกนราธิวาส089-6566858
10960000225402นายอรุณ ปิยะศิริศิลป์กลึง เชื่อมโลหะทั่วไปสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960100125351นายสมชาย วรกิตติธรรมกลึงและเชื่อมโลหะสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960000125410บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์สุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960022625595นายจรัญ อบโอเคาะพ่นสีรถยนต์สุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960015625545นายมูหะมะดือเระ อารงขุดตักดิน สุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960005125548ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูไอซ์ หะยีมะดาโอ๊ะทำน้ำแข็งหลอด (กำลังผลิต 50 ตันต่อวัน)สุไหงโก-ลกนราธิวาส081-1221212
20960007025613บริษัท กิมซันเจริญวู้ด จำกัดเกี่ยวกับไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ เช่น การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น หรือที่คล้ายคลึงกันสุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960002325612บริษัท ทักษิณ 2000 จำกัดการทำวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้สุไหงโก-ลกนราธิวาส
20960005225561นายมนต์ชัย เหล่าพูนทรัพย์ทำวงกบประตู – หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารสุไหงโก-ลกนราธิวาส081-6980777
20960000225384ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ พื้นสำเร็จรูปอัดแรง เสาเข็มอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสุไหงโก-ลกนราธิวาส062-4044664
20960000425414บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัดซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์สุไหงโก-ลกนราธิวาส(073)612861-3
20960000925405บริษัท นราธิวาสฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์สุไหงโก-ลกนราธิวาส614450
10960000125438บริษัท นรามุทธากิจ จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา แปรรูปไม้ที่ปลูกขึ้นดดยเฉพาะ 13 ชนิด เพื่อจำหน่ายสุไหงปาดีนราธิวาส
00960100125397นายปรารถนา อัมพรนรารัตน์ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือนและวงกบประตู-หน้าต่างสุไหงปาดีนราธิวาส613981
20960008025497นายยามรี ดือราแมการทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารสุไหงปาดีนราธิวาส
20960022125505ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดินขาวการขุด หรือ ลอก ดิน ทรายสุไหงปาดีนราธิวาส
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล