DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นราธิวาส

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
บริษัท ทักษิณ 2000 จำกัดการทำวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้นราธิวาส
นายมนต์ชัย เหล่าพูนทรัพย์ทำวงกบประตู – หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารนราธิวาส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ พื้นสำเร็จรูปอัดแรง เสาเข็มอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตนราธิวาส
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัดซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์นราธิวาส
บริษัท นราธิวาสฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์นราธิวาส
บริษัท นรามุทธากิจ จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา แปรรูปไม้ที่ปลูกขึ้นดดยเฉพาะ 13 ชนิด เพื่อจำหน่ายนราธิวาส
นายปรารถนา อัมพรนรารัตน์ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือนและวงกบประตู-หน้าต่างนราธิวาส
นายยามรี ดือราแมการทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารนราธิวาส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดินขาวการขุด หรือ ลอก ดิน ทรายนราธิวาส