DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครศรีธรรมราช

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
10800000225327ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระเอมอรทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 830 ซองขนอมนครศรีธรรมราช344072
10800000325259บริษัท โรงน้ำแข็งขนอม จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซองขนอมนครศรีธรรมราช529092
20800200125432ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนอมคอนกรีต 2000ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขนอมนครศรีธรรมราช075-529006
20800004825492บริษัท พรหมพิชิต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่ออัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม เสาไฟฟ้าขนอมนครศรีธรรมราช01-8941077
20800100225597บริษัท ซีสตาเวอล จำกัดห้องเย็นสำหรับเก็บสัตว์น้ำขนอมนครศรีธรรมราช
20800003025565นางมยุรา ใจเปี่ยมขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800007625527นางสาวกาญจนา คงเพชรขุด ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800193625620นายสมชาย สมบัติมาศขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800013025548นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่นขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800017125609นางสุรจิต นิลศรีขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800023725566นางสาวกาญจนา คงเพชรขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800000125517นายธนวัฒน์ แซ่อึ้งผลิตเส้นใยมะพร้าวขนอมนครศรีธรรมราช
10800000725409บริษัท ขนอมพาราวู้ดจำกัดแปรรูปไม้ยางพารา อัด-อบน้ำยาขนอมนครศรีธรรมราช075-528855-6
10800008325616บริษัท ทีวู้ด แฟกเทอรี่ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปไม้จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายขนอมนครศรีธรรมราช
00800000225378นายสมเกียรติ ดำคุ้มแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายขนอมนครศรีธรรมราช
20800003125571นางสมใจ อุไรกิจขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800014025570นายสุพัฒชัย สุดใจใหม่ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800459825641นายภราดร เสนเรืองขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างขนอมนครศรีธรรมราช
20800001225472บริษัท สินไทยอควา จำกัดทำกุ้งแห้งขนอมนครศรีธรรมราช
10800100125278ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระวัฒนาทำน้ำแข็งขนอมนครศรีธรรมราช
10800200125293ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรชนะชัยทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1006 ซองขนอมนครศรีธรรมราช
10800000125444ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรขนอมผลิตน้ำแข็งซองได้วันละ 1200 ซองขนอมนครศรีธรรมราช(075)528548
10800300125292บริษัท พาณิชย์ปลาป่น จำกัดทำปลาป่น กำลังการผลิต 25 ตัน/วันขนอมนครศรีธรรมราช
10800200125392บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัดผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 824 เมกกะวัตต์ขนอมนครศรีธรรมราช075529173
10800300125391บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)แยกก๊าชธรรมชาติ กำลังการผลิตก๊าชเชื้อเพลิง (CH4, C2H6 เป็นองค์ประกอบหลัก) 196 ล้านลูกบาศ์กฟุตต่อวัน,ก๊าชหุ้มต้ม (LPG) 85 ตันต่อวันขนอมนครศรีธรรมราช075-529-140
10800100725598บริษัท ขนอม ฟู้ด จำกัดห้องเย็นสำหรับเก็บสัตว์น้ำขนอมนครศรีธรรมราช
20800029025623นางหทัยทิพย์ ศิริชัยเอกวัฒน์ห้องเย็นสำหรับเก็บสัตว์น้ำขนอมนครศรีธรรมราช
20800417425641นายจรวย ศิริขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
10800004625597นายสิทธิญา ศรีสุวรรณแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
10800293025632บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800010225521นาย ปรเมศย์ จันทร์ฉิมขุดลอกกรวดทราย หรือดินและร่อนคัดแยกกรวดทรายหรือดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800011025599นายเสนอ รามณีขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800290125649ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธาขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800134825651ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธาขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800028825585นายสุรวุฒิ ปราบแก้วขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
10800067525635บริษัท โรงน้ำแข็งทรัพย์สมบัติ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก และผลิตน้ำแข็งบดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800104225593ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตาภัทรค้าไม้และวัสดุผลิตวงกบประตู หน้าต่างจากไม้จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
10800261525639บริษัท โชคคอนกรีต จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800282525640บริษัท เจริญสหกิจ จุฬาภรณ์นครศรี จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800013825616ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วาณิชย์ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800017525576ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
10800026425638บริษัท วิน วิน พาราวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
20800018825587นางประคอง เศษฐ์บุรีขุดตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
20800001625598นายธีระพงค์ เสนารัตน์ดูดทรายในแหล่งน้ำสาธารณะฉวางนครศรีธรรมราช
10800000625435บริษัท ส.จันดีอินเตอร์วู้ด (1999) จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อาบน้ำยาและอบไม้ฉวางนครศรีธรรมราช
00800000225352นายกิตติ เจริญพานิชไสไม้ เซาะร่องไม้ ทำวงกบประตู-หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้ฉวางนครศรีธรรมราช
20800300925608นายนรงฤทธิ์ แก้วประสมผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800101925591บริษัท ส.จันดี รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800002425535นายชยานันท์ ภักดีประพันธ์ทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800003425583นายนันทวิทย์ แก้วประสมผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800004225578นายชยานันท์ ภักดีประพันธ์ทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้งฉวางนครศรีธรรมราช
20800100125433นายอนัน สหลิ้มเจริญทำเครื่องปั้นดินเผาฉวางนครศรีธรรมราช
20800312825622นายสายันต์ จิตราผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800003325437สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช
20800003525614นายวุฒิพงศ์ สวัสดีผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800004325584นางศุภกาญจน์ ไกรนราผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800005425607นางวรรณภา หนูเสนผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันและยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช
20800105825607นายสนธิรัตน์ พลการผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800041425629นายนุพิษ สุทธิดูดทรายในแหล่งน้ำสาธารณะฉวางนครศรีธรรมราช
20800372425644นายวัชระ หนูนิลดูดทรายในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฉวางนครศรีธรรมราช
10800000425596บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยา และอบไม้ เพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช
10800004125531บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ฉวางนครศรีธรรมราช
00800200125386บริษัท เพชรนครพาราวู้ด 99 จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช
00800000225386นายวุฒิ ไกรภูมิแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช
20800202725627นางสาวปรียา ณ พายัพผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800185325635นายโชติ นิลวงศ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
10800100325225นางสาววารีรัตน์ หอมพวงภู่เลื่อยไม้ฉวางนครศรีธรรมราช
10800001525584บริษัท บ้านส้องพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช075-481295
10800002125509ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอ.เค.20000แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช06-2826588
20800202925623กลุ่มเกษตรทำสวนไม้เรียงผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800003225439สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองท่อม จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช
20800002825437สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองขันพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช01-2281857
20800103725635นายคนองเดช ไชยภักดีขุดตักดิน,ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
20800019825503บริษัท กองวัสดุ จำกัดขุดตักดิน กรวด ทรายและคัดแยกกรวด ทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
20800025625491นางสุณีย์ ไชยเพชรขุด ตักดิน ทราย กรวด คัดแยกขนาดกรวด ทรายสำหรับใข้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
20800100625432สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช
20800001025609นางพรทิพย์ บุญจันทร์ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800002525607นายวินัย ชุมณีผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800004025580นายปฐมพงศ์ ยะโสผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้งฉวางนครศรีธรรมราช
20800005525612นางสุกัญญา ใหม่ละเอียดผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800006125602นางอาภัทรสร บัลลังก์ขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
20800000125434สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปลายกานาชุมเห็ด จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช
20800100425619สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสัญญา จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
20800100525566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉางเฉินวัสดุก่อสร้างผลิตอิฐดินเผาฉวางนครศรีธรรมราช
20800104925606ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชนะกิจก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จฉวางนครศรีธรรมราช
20800100125367บริษัท นูทราโก (ประเทศไทย) จำกัดการคั่ว บด ป่นกาแฟ การทำกาแฟผงสี ขัด คัดคุณภาพเมล็ดกาแฟดิบฉวางนครศรีธรรมราช
10800000525403บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนและเครื่องเรือนจากไม้ฉวางนครศรีธรรมราช075-364056-7
10800003425619บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช
20800001525616นางจรรยา เจริญผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
40800001125595บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ฉวางนครศรีธรรมราช
20800002925583นายอิสระ พรรัตนวิไลขุดตักดินทราย คัดแยกกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างฉวางนครศรีธรรมราช
10800002625615บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายฉวางนครศรีธรรมราช
40800003125601บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวล และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาด 8.8 เมกะวัตต์ฉวางนครศรีธรรมราช
10800200125244บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัดรมควันยางฉวางนครศรีธรรมราช411019
20800100225431สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัดทำยางแผนดิน ยางแผ่นผึ่งแป้ง/รมควัน ทำยางเครปฉวางนครศรีธรรมราช
20800001625606นางราตรี ศรีอักษรผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันฉวางนครศรีธรรมราช
60800014025647ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งโต๊ะกี่ จันดีน้ำแข็งหลอดผลิตขวดน้ำดื่มพลาสติกฉวางนครศรีธรรมราช
20800110925566บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัดซ่อมรถยนต์ และช่วงล่างรถยนต์ฉวางนครศรีธรรมราช
20800021125611นางระเบียบ แก้วประดิษฐขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
20800007625477ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วาณิชย์ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช075-329721
20800149225632ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้างขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
20800017725606นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชรขุดตักดินทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
20800021925598นางสาวชลี คงเย็นขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช083-6513974
20800022125594นายวิริยะ ภัทรพรพงศ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
20800036825569บริษัท ส.คงแก้ว กรุ๊ป จำกัดขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และคัดแยกขนาดทรายชะอวดนครศรีธรรมราช
20800000125392นางพาวดี ไชยทองรักษ์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ 20 เกวียน/วันชะอวดนครศรีธรรมราช381424
10800028925627นายวีรยุทธ จันทร์ศรีทองแปรรูปไม้และผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติครม. เพื่อจำหน่ายชะอวดนครศรีธรรมราช
20800200925609นายศิวนาท บุญแก้วทองผลิตพาเลทจากไม้ชะอวดนครศรีธรรมราช
20800006425580นายโกวิท จุ้ยปลอดทำยางเครปชะอวดนครศรีธรรมราช
20800002725561นายกฤษฎา คงแก้วผลิตอิฐดินเผาชะอวดนครศรีธรรมราช
20800011225561บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัดซ่อมรถยนต์ และช่วงล่างรถยนต์ชะอวดนครศรีธรรมราช
20800001125532นางอุทัย ดิษฐปานขุด ตักดิน ทราย เพื่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
20800001925543นางสาวพิมภรณ์ ชูแก้วขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช0819702317
20800027325561นางสาวพิมภรณ์ ชูแก้วขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
20800044025491นายสมนึก เศษช่วยขุด ตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
20800045025490นายชัยณรงค์ อินทร์ช่วยขุด หรือลอกกรวด ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช069575863
10800000925454บริษัท เจ.เอ็ม 1988 จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ชะอวดนครศรีธรรมราช081-7573674
10800001325506บริษัท ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ชะอวดนครศรีธรรมราช075-354185
20800028225554นายเสถียร ธรรมเพชรขุดตักดินทราย คัดแยกขนาด กรวด ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
10800002025568ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนซันการโยธาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชะอวดนครศรีธรรมราช
20800004525548นายวิริยะ ภัทรพรพงศ์ขุดตักดิน ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างชะอวดนครศรีธรรมราช
10800000725466บริษัท ชูศักดิ์ยูเนียนพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายชะอวดนครศรีธรรมราช075-470985
20800000725514นางสาวกนิษฐา กิริยาทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางเครปชะอวดนครศรีธรรมราช
20800102625562นางสาวกนิษฐา กิริยาผลิตอิฐดินเผาชะอวดนครศรีธรรมราช
20800300325460บริษัท ผาทอง 24 จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จชะอวดนครศรีธรรมราช
20800083325638นายสุกิจ ภัทรพรพงศ์ปรับปรุงคุณภาพข้าวชะอวดนครศรีธรรมราช
10800000325457บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ชะอวดนครศรีธรรมราช
20800010125606บริษัท เจริญสหกิจหนองหงส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น ท่อ อิฐบล็อก วัสดุคอนกรีตอื่นๆชะอวดนครศรีธรรมราช
20800012825567บริษัท เจริญสหกิจหนองหงส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชะอวดนครศรีธรรมราช
20800000125426นายสุกิจ ภัทรพรพงศ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วันชะอวดนครศรีธรรมราช
20800010425493นายพงษ์ศักดิ์ ไทยนิยมขุด ตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800014425614นายสุรศักดิ์ ล่องแพขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างช้างกลางนครศรีธรรมราช
10800002225556บริษัท นาวาพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ช้างกลางนครศรีธรรมราช081-8958450
10800014825484บริษัท ช้างกลางพาราวูด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายช้างกลางนครศรีธรรมราช
10800002325489องค์การสวนยางผลิตยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช075-491570-2
10800002625482องค์การสวนยางผลิตยางแท่ง STR 5L, ยางแท่ง STR 20, ยางเครปบาวช้างกลางนครศรีธรรมราช075-491570-2
20800100525434สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800037425625นางสาวรัตนา ฉัตรจริยเวศน์ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800001725612นายบัณฑิต จินพันทังผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800002425568นายสิทธิศักดิ์ คงอินทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800002625613นายวัลลภ นาคฤทธิ์ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800003325429สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองงาพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800003625547นายบัณฑิต จินพันทังทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800004125570นายอมร แก้วยอดทำยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800104225585นายอรุณ บุญมาผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800014325541บริษัท นาวาซีแพ็ค จำกัดผลิตอิฐบล็อคช้างกลางนครศรีธรรมราช075-486696
20800018025543นายวิทวัส รินทรวิฑูรย์ขุด ตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างช้างกลางนครศรีธรรมราช
10800006725619นายสมชาย เกตุสุรินทร์แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายช้างกลางนครศรีธรรมราช
20800013025613นายสุยิส ชูสุทนขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างช้างกลางนครศรีธรรมราช
10800001125435ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ บี พาราวูดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายช้างกลางนครศรีธรรมราช01-8667985
10800001025569บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (กำลังการผลิต 60 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 8.9 เมกะวัตต์ โดยนำไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตและก๊าซชีวภาพจากระบบน้ำเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้าเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800004725452นายสมพิศ จันทร์นวลขุด ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800024525510นางศุภวรรณ นิ่มทองขุด ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800003125530บริษัท ต้อง ปาล์ม จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800000225523บริษัท นครน้ำมันปาล์ม จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช075-362688
20800001025542บริษัท มาสเตอร์ปาล์ม จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800001525541ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี การอิฐผลิตอิฐดินเผาเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800101425543บริษัท เจริญสหกิจเชียรใหญ่ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800011825543ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
20800002225570นายอำพน ฤทธิเดชขุดตักดิน ทราย คัดแยก กรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
20800002425576นายอำพน ฤทธิเดชขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
20800025025577นายกฤตยา ไกรสิทธิ์ขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และคัดแยกทรายถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช086-2733370
20800027725604บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดขุดตักทราย และคัดแยกขนาดทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
20800200125440ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพรก่อสร้างถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
20800004125638นางวรรณา หงษ์ทองดูดทรายในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
10800008925480นางยินดี ระวังแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
20800030125578นายบุญประสิทธิ์ ยอดมณีขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
10800000725599บริษัท ธนารา พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเแพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช089-9732013
10800003825586บริษัท ภัทรพาราวูด ถ้ำพรรณรา จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
10800000125410บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์.20, 100,000 ตัน/ปีถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช9682248
20800008425588วิสาหกิจชุมชนคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยถ้ำพรรณราผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
10800000525155ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุขเจริญออยล์ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 880 ซองท่าศาลานครศรีธรรมราช
10800005225579บริษัท นำสิน วัฒนา จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตวันละ 800 ซองท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800234725629บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัดผลิตน้ำแข็งกำลังการผลิต 140 ตันต่อวันท่าศาลานครศรีธรรมราช
10800100125195นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูลทำบานประตู หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้ท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800025925560บริษัท ศิริภัณฑ์ แพลนท์ คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น คานคอนกรีต เสาคอนกรีต เสาไฟฟ้าท่าศาลานครศรีธรรมราช
60800013425643นายศรชัย ศรีสวยต่อเรือ และซ่อมแซมเรือประมงท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800010825569บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัดซ่อมรถยนต์ท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800114025579บริษัท ท่าศาลาปิยะมอเตอร์ส จำกัดซ่อมรถยนต์ท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800000125533นายชนุดม ขับกล่อมส่งผลิตถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งท่าศาลานครศรีธรรมราช087-4707071
20800000225507นางสาวสุพิชญ์รดา สุนทรผลิตเส้นใยมะพร้าวท่าศาลานครศรีธรรมราช
10800051525633ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระวัฒน์การโยธาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800000125459บริษัท เบลลาบอน จำกัดผลิตเปลือกมะพร้าวสับ ผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตรท่าศาลานครศรีธรรมราช075-522143
20800300125456นางสาวชไมพร เอี่ยมสกุลเวชผลิตใยมะพร้าวท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800017825554นายวสันต์ จางบัวขุดตักดินทราย และล้างทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800036325503นายธีรศักดิ์ เทพทองขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน คัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800100125458นายยุทธยา พิมเสนดูดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800001625580นายศิวกร เทพทองดูดทรายในคลองสาธารณะท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800004225560นายยุทธยา พิมเสนดูดทรายในคลองสาธารณะท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800008525510นายธีรศักดิ์ เทพทองดูดทรายในคลองสาธารณะประโยชน์ท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800348625640บริษัท จิตติพันธ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800000625565นายสราวุธ ตาหลวงผลิตอิฐดินเผาท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800001125367นายอุดร ฤทธิเพชร์ผลิตอิฐดินเผาจากดินเหนียวท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800001825362นายวิรัตน์ ปล้องเกิดผลิตอิฐดินเผาท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800300125449มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800004325634บริษัท สมายล์แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตขวดน้ำพลาสติกบรรจุน้ำท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800115725557บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าศาลานครศรีธรรมราช0
20800005825582สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนตะโก จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800014325632นายสตกพณ ชูมณีขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800009325514นายอิทธิชัย พงศ์สุภากุลขุด ตักดิน ทราย คัด แยกขนาดกรวด ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช081-7871041
20800102225637นางจิตติพร จันทร์แก้วขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800447525642นายชำนาญ พระสงฆ์ขุดตักดิน,ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800025825505นางสุดใจ เรืองฤทธิ์ขุดตักดินทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800031925505นายยุทธยา พิมเสนขุด ตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าศาลานครศรีธรรมราช
20800000425610บริษัท สิชลเดลีเฟรช จำกัดผลิตเนื้อปูบรรจุกระป๋องปิดผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ท่าศาลานครศรีธรรมราช
10800005125530นายธัญญา สุขเกาะทวดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายท่าศาลานครศรีธรรมราช
10800000125196บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัดโม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 200,000 ลูกบาศก์เมตร/ปีทุ่งสงนครศรีธรรมราช411492
10800000725151ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ทุ่งสงผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 276 ซองทุ่งสงนครศรีธรรมราช411389
00800100125395บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 27 ตันทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-210810
20800300125464บริษัท เตยหอมพลาสติก จำกัดผลิตขวดน้ำดื่มพลาสติกทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-3296579
60800013725646นายประสาน สถินผลิตท่อคอนกรีตทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-411980
20800100325454บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-329721
20800002925492บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผลิตอิฐบล๊อค และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป,บรรจุหิน ทรายกระสอบทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-329721
20800009925552บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผลิตอิฐบล๊อค และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป บรรจุหิน ทรายกระสอบทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-523320-5
20800004025523บริษัท ชุมทางค้าข้าว จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสารทุ่งสงนครศรีธรรมราช081-8927660
20800000125608นายอภิชัย พจนเมธาทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่และเส้นบะหมี่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000425497ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี วู้ดเทรดดิ้งแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-423259
00800000425341บริษัท เซาธ์เธินสยามพาราวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 880.68 แรงม้าทุ่งสงนครศรีธรรมราช412600
00800000625353นายบุญเกิด ปิ่นแก้วแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 165 แรงม้าทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800001425561ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800100125153บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดทำยางแผ่นรมควัน ยางเครฟทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800100125377บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัดผลิตยางแผ่นรมควัน กำลังการผลิต 12,000 ตันต่อปีทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800005625602นางปัณฑิตา ขุนอินทร์ทำยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800200125319ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงคอนกรีตอัดแรงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่ออิฐบล๊อค เสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800400125372บริษัท พีพีซี.คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม ท่อซิเมนต์คอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช421604
20800000225374ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงคอนกรีตอัดแรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช412233
20800000225382ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเวศคอนกรีตอัดแรงผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงทุ่งสงนครศรีธรรมราช421-604-5
20800000325406บริษัท เลิศวัฒนาคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็มทุ่งสงนครศรีธรรมราช412233,420234
20800400125364ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียกลการโลหะกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000125345บริษัท อีซุซุอันดามันเซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช411289
20800200125382ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณยนตรการ (นคร)ซ่อมแซมส่วนประกอบของรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช(075)-411679
20800300225447นายปรีชา พรหมเทศเคาะพ่นสีรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800100525368บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัดซ่อมรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช412777
20800100925352บริษัท จ.วินิต จำกัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800007925547บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัดเคาะพ่นสี และซ่อมรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800016225616นายเสรี ทักษิณากุลขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000425461บริษัท ข้าวไทยฉัตรรุ่งเรือง จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสารทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000525468ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนภัณฑ์ไรซ์ปรับปรุงคุณภาพข้าวสารทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000125475บริษัท น้ำแข็งแฮปปี้ จำกัดทำน้ำแข็งหลอด ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800001825562นายสุชาติ พริกเล็กแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000525484บริษัท มาทุ่งสงรีไซเคิล จำกัดการล้าง บดหรือย่อยพลาสติก เศษแก้ว กระดาษ อัดโลหะทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800290625630นายรังสิต อัครวิบูลย์ผลิตอิฐดินเผาทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800008925561ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ 49 เอ็นจิเนียริ่งผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800003025573บริษัท อัยธนา (ทุ่งสง) จำกัดทำโครงหลังคา แผ่นหลังคา และแผ่นผนังของโลหะทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800161825632บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800219025623บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซ่มรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800025225573บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800029625638นายจรูญ จุลทองขุดตักดิน ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800023425522นายเฉลียว ศรีปานขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800043325488นางสาวเยาวมาศ เลิศวนวัฒนาขุด หรือลอกกรวด ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800044025483นางสาวเยาวมาศ เลิศวนวัฒนาขุด หรือลอกกรวด ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800051225497นางสาวศุลีวัลย์ เปลี่ยวสงัดขุด ตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาด กรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000525460ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพาเลทแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อาบน้ำยาไม้ อัดน้ำยาและอบไม้ทุ่งสงนครศรีธรรมราช01-3707164
10800000925405นายสัญญา จิตต์สักคุณาแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800005225553ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเค พาราวู้ด 2015แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800008725500นางสาวจิราวรรณ แก้วพรรณรายแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช01-4871625
20800003925426สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเขาพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800500125447ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณพลาสติกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800019225605นายเชิง แก้วสี่ดวงขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800023225609นายจรวย จริตงามขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800043025484นางสาวเยาวมาศ เลิศวนวัฒนาขุด หรือลอกกรวด ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800045825501นางเจียร ภักดีสุวรรณขุดตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800006225602นางสุนิภา หอมหวลแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800002025434สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800005225585บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางอัดก้อนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800105125537นางสางจุฑาลักษณ์ รัตนสุภาขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800005325617นางยอง สุชาติพงศ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800019925584นางยวนใจ ชนูดหอมขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800024325580นายชัยณรงค์ สุวรรณขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800028225604นายจันทร์ ชุมเกตขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800003525564สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำประ จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800275625649กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทรผลิตยางแท่ง STR 5L และผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น ยางรัดของทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800003925434สหกรณ์กองทุนสวนยางนาพรุพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผนผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยาวงเครปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800004825591บริษัท ริชเชส วอเทอร์ จำกัดผลิตน้ำแข็งกำลังการผลิต 30 ตันต่อวัน และผลิตน้ำดื่มทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000725433บริษัท บี.พี.วูด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-286185
20800002925435สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำใจพัฒนา (สหมิตร) จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางเครปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800200125549บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัดผลิตกาวซีเมนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800102125613ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัยคอนกรีตซีแพคผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800069125655นายสมพาส ชอบทำกิจขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800005125522นายสุพัฒน์ เสรีสุชาติแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช081-4456205
10800003425510บริษัท สหรุ่งทรัพย์เซอร์วิส จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000125337บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัดผลิตถุงกระดาษสำหรับบรรจุปูนซิเมนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช411333
10800078025633บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผสมและเก็บผลิตภัฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ และแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800149725623สหกรณ์กองทุนสวนยางที่วังพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800200125152บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดผลิตปูนซิเมนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-411028
10800000125493บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดผลิตปูนสำเร็จรูป เช่น ปูนฉาบ, ปูนก่อ, ปูนเทพื้น, กาวซีเมนต์, กาวยาแนว,ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000225390บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จำกัดผลิตบล็อคสำหรับปูถนนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800100525376บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000125121บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัดทำกระเบื้องกระดาษมุงหลังคาและกระเบื้องแผ่นเรียบทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-363590-2
40800001625602บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน _x000D_
กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์
ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
40800315425624บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ กำลังการผลิต 5.01 เมกะวัตต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
40800451325646บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 7.15 เมกะวัตต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
40800000225586บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช0755382222
10800001525501บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า (การนำลมร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800100125450บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดปรับคุณภาพของเสียรวม(บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่น ยางรถยนต์ ของเหลว เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซิเมนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800003125581บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดแข็ง (Solid Blending) เพื่อใช้ในเตาเผาปูนซีเมนต์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช0 2586 5798
10800004225539บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำละลายที่ใช้แล้วทุ่งสงนครศรีธรรมราช075 538222
10800000125477บริษัท เพิ่มผลศิลา จำกัดโม่ บด ย่อยหินทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800005925564นายอนันต์ ด่านสกุลขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800276825642นายภาณุพงศ์ ไชยมณีขุดตักดิน สำหรับใช่ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800253725625นายธงชัย ไชยมณีขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800028625605นายสุรศักดิ์ จันทร์แจ่มศรีขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000225606ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง แดรีพลัส 915ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000825464นางปราณี หมื่นพันธ์แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อาบน้ำยาและอบไม้ทุ่งสงนครศรีธรรมราช01-0772025
00800100125361บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ เพิ่มชนิดไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานทุ่งสงนครศรีธรรมราช
00800100225393บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อาบ อัดน้ำยาและอบไม้เพื่อจำหน่ายและทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-773201-2
20800004125554นางสาววลัยรัตน์ ชอบทำกิจผลิตพาเลทจากไม้ ลังไม้ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800005325528ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธาทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งสงนครศรีธรรมราช089-9795059
10800100125310บริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัดรมควันยางพารา กำลังการผลิต 9,700 ตัน/ปีทุ่งสงนครศรีธรรมราช210198
10800000225400บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ผลิตยางแท่งทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800001125565นางปราณี รัตนบุรีทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
00800200125345บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำยางข้นและยางเครฟทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800106625527ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ไทร์บายโกศลซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800019925592นางถาวร สระบัวขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
00800000225360บริษัท ทุ่งสงพาราวูด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ยางพาราทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800292825628บริษัท ส.นาโพธิ์วู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
00800300125385บริษัท ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัดอบไม้ ทำช้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์เก้จากไม้ยางพาราทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800000425604บริษัท ธนยาการโยธา จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800002625431สหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะยวนการเกษตร จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800200225465บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัดผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ครอบ และอุปกรณ์อื่น ๆทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-328773-4
20800000125616นายเฉลียว ฉิมวัยการทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับโรงงานแปรรูปไม้ และทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรทุ่งสงนครศรีธรรมราช
10800106325542บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.5 MWทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800022625635นายประวิทย์ เมืองมีศรีขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800043125482นางสาวเยาวมาศ เลิศวนวัฒนาขุด หรือลอกกรวด ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800002125564สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800003125431สหกรณ์กองทุนสวนยางเกษตรสัมพันธ์ จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางเครปทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800005725584สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800006925589สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันทุ่งสงนครศรีธรรมราช
20800000125566ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่งผลิตลูกชิ้นปลาทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800100925600นายรณกฤต บำรุงศรีผลิตน้ำแข็งหลอดกำลังการผลิต 45 ตัน/วัน และผลิตน้ำดื่มทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800001525477บริษัท อัลฟ่าวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800027225480นายประสิทธ์ เหลี่ยมรัตน์ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตูหรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800012125588บริษัท เสรีภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800022525561ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลเมืองทองผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800013925531บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัดซ่อมแซม เคาะ พ่นสีรถยนต์ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800002325554บริษัท แอ๊บโซลูท โปรดักส์ จำกัดหีบน้ำมันปาล์ม ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 2.97 เมกะวัตต์ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
00800001125379บริษัท ภัทรพาราวูด ทุ่งใหญ่ จำกัด แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยาและอบไม้เพื่อจำหน่าย ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
40800005725572บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ _x000D_
ทำการจำหน่าย 9.2 เมกะวัตต์
ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800000525583นายเกรียงศักดิ์ ตระกูลดิษฐขุดตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800179325641นายสมพร สาระรักษ์ขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800217525624นายอำพน ฤทธิเดชขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800147925654นางอำนวยพร ศึกเสือขุดตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800018125616นายสนั่น แก้วใหม่ขุดตักดิน กรวด ทราย และคัดแยกกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800000825563บริษัท บ้านส้องพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800000925462บริษัท ทวีทรัพย์ทุ่งใหญ่พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800093825637ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณีผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800314625640ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณีผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800023225567บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800001125575บริษัท ตองเจอินเตอร์ จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800006925530วิสาหกิจชุมชนไทยใหญ่การเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800100425437สหกรณ์กองทุนสวนยางเสม็ดจวนพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางเครปทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800001425544นายสมชาย แสนกัลป์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช087-898349
20800002325487นายธงชัย นกมีชัยขุด ตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800017225607ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริพรพูนทรัพย์ขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800000125436บริษัท ชูศักดิ์ยูเนียนพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อาบ อัดน้ำยา ไม้เพื่อจำหน่ายทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช075-773201-2
10800004925526บริษัท ธัชณิช จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช075-318632-5
20800000325430สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้างข้าว จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช0-7536-8739
20800001325553นายอำนาจ แสนยานุภากรผลิตยางแผ่นดิบ/รมควันทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800002825551กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะท้อนทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควันทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
20800006825490บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช09-7295358
20800006025521บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800100125435บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จำกัดผลิตยางแท่งทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช075-348593-7
10800000925611การยางแห่งประเทศไทยแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
10800002425487องค์การสวนยางผลิตน้ำยางข้น,ยางแท่งสกิมทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช075-470727
20800013225635นางนิพพา อุดมพันธ์ขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800172225624นางศศิมา ทองอุ่นขุดตักดิน หรือทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800348725648นางนิพพา อุดมพันธ์ุขุดตักดิน,ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800013125611นางขวัญใจ เขียมศิริขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800014625528นายเจียร ช่วยรอดหมดขุด ตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800014925589นางสาววยุรีย์ คงชัยศรีขุดตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800260825624ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพันธุ์ กรุ็ป 2019ขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800018925536นางระเบียบ หยูทองคำขุด ตักดิน ทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช08-1893-4038
20800024225566นางกัญมณีกานต์ ทองอุ่นขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800028925583นายประจวบ ไหมนุ้ยขุดตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800033025585นายสุเมธ มะเอียดขุดตักดิน,ทรายและคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800036525581นายสุเทพ ไม้ค้างขุดตักดิน ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
10800002125541ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติภูมิ พาราวู๊ดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายนบพิตำนครศรีธรรมราช086-9476642
20800001225548นางสาวสรัลนุช แก้ววีดขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800275425642นางพัลลภา ราชประดิษฐขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800100125425บริษัท เครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดผลิตแป้งหมักขนมจีน ประมาณ 450 ตัน/ปีนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800001525483นายคณาฤทธิ์ ชูเมืองขุด ตักทรายเพื่อการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800002325578นางสาวศรัณย์พร อินทองขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800020125612นายนพดล นิลพงษ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800022025521นางขวัญชนก พรหมมาขุด ตักดิน กรวด ทรายและคัดแยกขนาดกรวด ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800023825606นายธณัชช์กรณ์ ชูดำขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800025525568นายวิทยา เจ้ยเปี้ยวขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800052025490นายฑิคายุ ธานินพงศ์ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนบพิตำนครศรีธรรมราช083-9884406
00800001025371บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาไม้นบพิตำนครศรีธรรมราช075-377507-9
20800281825629หจก. ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนบพิตำนครศรีธรรมราช
20800013125538นางอุรา จีนต่างเมืองขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนาบอนนครศรีธรรมราช
10800002925551บริษัท เทวสิทธิ์ พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยาอบไม้เพื่อจำหน่ายนาบอนนครศรีธรรมราช
10800003025559ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสมพรพาราวู้ดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายนาบอนนครศรีธรรมราช075-491267
10800000125261บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัดผลิตยางแอร์ดรายซีท (ยางแผ่นอบความร้อน)นาบอนนครศรีธรรมราช
10800000125303บริษัท ศรีเจริญการยาง จำกัดรมควันยางพารานาบอนนครศรีธรรมราช
10800100125336บริษัท จี ที รับเบอร์ จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นรมควันอัดก้อนนาบอนนครศรีธรรมราช
10800101325505บริษัท จี ที รับเบอร์ จำกัดผลิตยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช075-4910089
20800016825654นายจำศิลป์ แซ่ฮู่ผลิตยางแผนดิบ ยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
00800000125305บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัดผลิตน้ำยางข้นนาบอนนครศรีธรรมราช075-491377
00800000125321บริษัท ศรีเจริญลาเท็กซ์ จำกัดผลิตน้ำยางข้น SKIM CREPE, SKIM BLOCK, SKIM SHEETนาบอนนครศรีธรรมราช075-491378
00800000125339บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์ แอนด์ โปรดักซ์ จำกัดผลิตน้ำยางข้นและ Skim Gepeนาบอนนครศรีธรรมราช075-491008-9
00800000225303บริษัท ศรีเจริณรับเบอร์ จำกัดผลิตยางแท่ง (TTR-5L)นาบอนนครศรีธรรมราช
10800000125402บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)ผลิตกระเบื้องซีเมนต์ใยหินประเภทลอนคู่  ลอนเล็ก  ลอนใหญ่ แผ่นเรียบและอุปกรณ์ประกอบกระเบื้อง ได้ปีละ 9,000 ตันนาบอนนครศรีธรรมราช
10800000125428บริษัท ศรีเจริญลาเท็กซ์ จำกัดโรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวมนาบอนนครศรีธรรมราช
20800006025596นายไพโรจน์ สุภาพขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนาบอนนครศรีธรรมราช
10800000625476บริษัท ดวงดาวน้ำแข็งหลอด จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอด กำลังการผลิต 8 ตันต่อวัน ผลิตน้ำดื่มนาบอนนครศรีธรรมราช
10800000125550บริษัท กิรนา พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายนาบอนนครศรีธรรมราช075-300867
10800002325604นายรัฐวุฒิ จันทร์ประเสริฐแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายนาบอนนครศรีธรรมราช
00800000625361นายสุชลธ์ สืบพงศ์แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 120 แรงม้านาบอนนครศรีธรรมราช
20800006325616นายสุรศักดิ์ สุขใสผลิตขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มนาบอนนครศรีธรรมราช
20800006225592ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองดี คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนาบอนนครศรีธรรมราช
20800004425566ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองดี เมทัลชีททำแผ่นเหล็กเมทัลชีทใช้สำหรับมุงหลังคาอาคารนาบอนนครศรีธรรมราช
20800014125602นายจาตุรงค์ ศรีสุวรรณ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนาบอนนครศรีธรรมราช
10800003525590ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณ พาราวู๊ดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายนาบอนนครศรีธรรมราช
10800005025557บริษัท นาบอน พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้นาบอนนครศรีธรรมราช
10800004325578บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตนาบอนนครศรีธรรมราช
20800000825603นางวารินทร์ สินธุนนท์ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800001725604นางสาวพรรณี หอมเดชผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800002225588นายศักดิ์รินทร์ ชอบทำกิจทำยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800002425592สหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800002825585นายอนุวัฒน์ พรหมเมืองทำยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800003325585นางสโรชา สุวรรณจินดาทำยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800003425575นางจำเรียง ชัยวิชิตทำยางแผ่นรมควันนาบอนนครศรีธรรมราช
20800005025589สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยูง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปนาบอนนครศรีธรรมราช
10800007925606บริษัท เอส แอนด์ บี วู้ด จำกัดแปรรูปไม้และผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้บางขันนครศรีธรรมราช
20800003125613นางสาวนงลักาณ์ เพชรจันทร์ผลิตยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันบางขันนครศรีธรรมราช
20800101825585สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัดผลิตยางคอมปาวด์บางขันนครศรีธรรมราช
20800008625617บริษัท โชคคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางขันนครศรีธรรมราช
20800016925512นางอุไร บุญช่วยขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800030425598นายคำนึง แซ่ส่อขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
10800000425448บริษัท บางชันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้บางขันนครศรีธรรมราช
20800019625622นายวงศ์ษา จันทร์ไชยแก้วขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800037525655นายไพบูลย์ เกตุแก้วขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800014525546นายจรูญ จีนศรีคงขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800136825659นายวิรัช ชนูดหอมขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800016625542นายมานิตย์ ศรีเทพขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800021625602นายชลิต ทวิสุวรรณขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800023625600นางสาวชรินทิพย์ หนูนาคขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช
20800050625499นายชาลี ทวิสุวรรณขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างบางขันนครศรีธรรมราช081-0875298
10800000325226ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งศรีสมบูรณ์ทำน้ำแข็งปากพนังนครศรีธรรมราช517014
10800000425315ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสินคีรีผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 937 ซองปากพนังนครศรีธรรมราช517316
10800001025155ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปากพนังทำน้ำแข็ง ได้วันละ 881 ซองปากพนังนครศรีธรรมราช
10800000125154บริษัท สุชาโต โรงงานปลาป่น จำกัดผลิตปลาป่นปากพนังนครศรีธรรมราช517310
20800043325637นายวิชาญ ต้นฤดีทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถังน้ำ ถังบำบัด ถังขยะปากพนังนครศรีธรรมราช
60800012425644นายจิตต์ หวังจันทร์ต่อเรือและซ่อมเรือไม้ปากพนังนครศรีธรรมราช0517260
10800200325224นายภัทรพงศ์ คงยั่งยืนต่อ ซ่อมเรือและซ่อมเครื่องยนต์ปากพนังนครศรีธรรมราช517394
10800000425273นายวรุตม์ สวัสดีนฤนาทซ่อมและต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการประมงปากพนังนครศรีธรรมราช0517093
10800006825518นางเนจิรา อินทร์คงแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปากพนังนครศรีธรรมราช081-2734995
10800000125246นายลิขิต เลขาพันธุ์สีข้าวปากพนังนครศรีธรรมราช
20800000325356นายสุวิทย์ ทองมีสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันปากพนังนครศรีธรรมราช
20800001225506นายสง่า บัวคงสีข้าว กำลังผลิต 10 เกวียน/วันปากพนังนครศรีธรรมราช
20800103225610บริษัท ไตรทอง คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากพนังนครศรีธรรมราช
20800003425484นายจรัญ ลิบขาวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันปากพนังนครศรีธรรมราช01-6776838
20800002825528นาย วินัย ภิญโญสีข้าวชนิดแยกแกลบ แยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว ได้ 150 เกวียน/วันปากพนังนครศรีธรรมราช
10800000525577นายสมเกียรติ ภิญโญผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ แผ่นเกี๊ยว หมี่สดปากพนังนครศรีธรรมราช
20800005625495นายสุทธิพร กาฬสุวรรณสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 160 เกวียน / วันปากพนังนครศรีธรรมราช075-354338
20800001925618นายพงศ์พัฒน์ กาญจนสุทธิแสงขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
10800000325440บริษัท นครศรีพาราวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยาและอบไม้พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800022125602ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
40800001925598บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800051925633นางวรรณิศา ประดับพจน์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800004825617นายสุขสวัสดิ์ เสมอมาศขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800080025637นายปริเชตฐ์ มังสาทองขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800285425640นายนำ สุขดีขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800101725637นายภูมน พาหุบุตรขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800010925567นายนอม อนุวัฒน์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800156225632นายปริเชตฐ์ มังสาทองขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800185225637นายสมพร แคล้วภัยขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800019625549นางสมคิด คุณโลกขุด ตักดิน ทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800025925602นางสาวณัฐรภา รัตนทวีชาติขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
10800001225573นางสาวลัดดาวัลย์ สัณฐมิตรแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
10800002025550นายอาทิตย์ วิเชียรแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
10800006625520นายสนั่น มัจฉาชาญแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีพรหมคีรีนครศรีธรรมราช075-394235
20800016525593บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
20800000125541ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร แดรี่ พลัสผลิตนมพาสเจอร์ไรส์พระพรหมนครศรีธรรมราช081-4763909
20800300125407ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ยู เอ คอนสตรัคชั่นทำคอนกรีตผสมเสร็จพระพรหมนครศรีธรรมราช075-378754
20800023125569บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระพรหมนครศรีธรรมราช
20800013325641บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัดซ่อมรถแทรกเตอร์พระพรหมนครศรีธรรมราช075-378818-9
20800000925536บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักซ์ จำกัดทำนมพาสเจอร์ไรส์พระพรหมนครศรีธรรมราช081-8561848
20800000425370การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงพระพรหมนครศรีธรรมราช346915
20800011125514บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ,แผ่นพื้นสำเร็จรูป,เสาเข็ม,เสาไฟ,ท่อคอนกรีต ค.ส.ล.พระพรหมนครศรีธรรมราช0-7533-0777
20800016725573บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัดซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์พระพรหมนครศรีธรรมราช
10800265125626บริษัท ทรัพย์เศรษฐีโชติ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพระพรหมนครศรีธรรมราช
10800000125378บริษัท เซาท์เทิร์นเคมิคอลส์ จำกัดผลิตกรดกำมะถันและสารส้มพระพรหมนครศรีธรรมราช
20800110925632นางจิตรา คงชื่นขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพระพรหมนครศรีธรรมราช
10800000425521บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพอัดพระพรหมนครศรีธรรมราช089-8713326
20800001825495นายนุกูล ชูราษฎร์สีข้าวกำลังสีสูงสุด 16 เกวียน/วันพระพรหมนครศรีธรรมราช014510340
10800002025477บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัดผลิตน้ำแข็ง กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 320 ตันต่อวันพระพรหมนครศรีธรรมราช075-324477
20800001425528นายวิรพล โรจนะทำวงกบ,ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง,บานหน้าต่าง,บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ ทำเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์พระพรหมนครศรีธรรมราช
10800190125634บริษัท นครศรี กรุ๊ป จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพระพรหมนครศรีธรรมราช
20800002925542บริษัท อัยธนา (นครศรีธรรมราช) จำกัดทำโครงหลังคา แผ่นหลังคา และแผ่นผนังของโลหะพระพรหมนครศรีธรรมราช
20800013625545นายวัฒนา เดโชขุดตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างพิปูนนครศรีธรรมราช
20800001225563สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยยอ จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันพิปูนนครศรีธรรมราช
20800002225612นายศรัล สิทธิฤทธิ์ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันพิปูนนครศรีธรรมราช
20800003025433สหกรณ์กองทุนสวนยางกะทูนพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รวมควัน ทำยางเครปพิปูนนครศรีธรรมราช
40800004425612บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังผลิต1.20 เมกะวัตต์พิปูนนครศรีธรรมราช
20800001325439สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาพระ จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปพิปูนนครศรีธรรมราช
20800004325428กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อมทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางเครปพิปูนนครศรีธรรมราช
20800000925601นายนอบ ริยาพันธ์ขุดตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างพิปูนนครศรีธรรมราช
20800033125583นายสกนธ์ รัตนบุษยาพรขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างพิปูนนครศรีธรรมราช
20800003725438สหกรณ์กองทุนสวนยางควนกลาง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครปพิปูนนครศรีธรรมราช01-747-2365
20800005125603สหกรณ์กองทุนสวนยางนามวนพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันพิปูนนครศรีธรรมราช
20800000125400ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือไทยน้ำแข็งหลอดทำน้ำแข็งหลอดเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800100225464ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800800125469นางสาวรัชธาทิพย์ เดโชเคาะ พ่นสี ซ่อมรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-321295
20800000625375บริษัท จ.วินิต จำกัดการซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช344755
20800018525583บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัดซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800024925561บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000425158บริษัท ยงกาต์พัฒนา จำกัดทำน้ำแข็ง วันละ 522 ซอง น้ำแข็งก้อนเล็ก วันละ 25 ตัน และทำน้ำดื่มเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช356037
20800000825355นายณรงค์วิทย์ งามฮุยซ่อมแซมส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800300125399บริษัท อริยะมอเตอร์(นครศรีธรรมราช) จำกัดซ่อมบำรุงยานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช345555
20800100425460บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-313002-5
20800011025581นายถาวร เทียบศรไชยซ่อมรถยนต์ เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800020625546นายธเนศ เยี่ยมแสงซ่อมแซม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-311072
20800000125376นายกฤตกร เนาว์รุ่งโรจน์ทำลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช345586
10800100125294บริษัท ซิลเวอร์เบเกอรี่ แอนด์ฟู้ด จำกัดทำขนมปัง และขนมเค้กเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช341365
10800100125237ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช342497
10800000825159บริษัท นันทผลพานิช จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 574 ซองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช356074
10800000825233ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครมอเตอร์ซ่อมเครื่องยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0356061
10800002025485บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัดผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-470565
20800000225598บริษัท ไทยโคโคนัท ไฟเบอร์เทรดดิ้ง จำกัดสางเส้นใยมะพร้าวเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000625391บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000725563นายเอกรินทร์ คุ้มตัวฆ่าไก่จำนวน 3,000 ตัวต่อวันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000125368ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพดำรงชัยทำกุ้งแห้งเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800001925527นางอารยา กรรณ์สุวรรณ์สีข้าว กำลังสีสูงสุด 15 เกวียน/วันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800002425543นายอุดม ศรีนิรัตน์สีข้าวได้กำลังสูงสุด 15 เกวียน/วันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-344991
20800026325562ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันยาคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800009425579บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัดซ่อมบำรุงรถยนต์ พ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800057225632นายทนงศักดิ์ ระวังวงค์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
00800000825375บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาไม้และทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800100125443บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนโดยใช้ไม้แปรรูปจากต่างประเทศและไม้ยางพาราแปรรูปเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-377507-9
20800001625358บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800062825483นางราตรี ช่วยครุฑการขุด หรือลอกกรวด ทรายหรือดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800002325497นายสมโชค ธรรมโชติแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย ทำวงกบประตู หน้าต่าง และส่วนประกอบอาคารด้วยไม้เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800003125472เทศบาลนครนครศรีธรรมราชฆ่าสัตว์ (โค-กระบือ-สุกร)เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800002225521บริษัท แสงตวัน รับเบอร์ จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000925528บริษัท ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท จำกัดตัด พับ หรือม้วนโลหะเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800004425568บริษัท วิสุทธินีย์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษโลหะเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800002525573นายสมควร สิทธิยุทธ์ขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800005925507นายขวัญชัย ชูสุวรรณ์ขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0840621065
20800075625631นายสมศักดิ์ พลายแก้วขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800113125651นางอศรานีย์ พูลพิพัฒน์ขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800017525519นางปิยมาศ โอพริกขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800019025609นายสมควร สิทธิยุทธ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800025925594นายธวัชชัย เพชรานันท์ขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800029225611นางอศรานีย์ พูลพิพัฒน์ขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
60800014125645นายโฆษิต บำรุงตระกูลผลิตน้ำดื่มเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000425349ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านตาลอุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น เสาเข็ม พื้นสำเร็จรูป เสาไฟฟ้า เสารั้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช356700
20800000425404ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านตาลอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800003425500บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัดผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์และอื่นๆเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000825587บริษัท นำแสงไรซ์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าว กำลังการผลิต 12 ตันต่อชั่วโมงเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000125287นายสุพัฒน์ เกียรติลัชชานนท์ทำไอศกรีมเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-342429
00800000125347บริษัท เปเป้ไอศกรีม (1993) จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 160 ตัน/วันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-342429
00800100325342นางสาวลาวัณย์ มุสิกวัตรแปรรูปไม้ยางพารา โดยใชัเครื่องจักรแปรรูปไม้ 90 แรงม้าเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000225465บริษัท วิรัตนากร จำกัดทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0-75344989
20800001725471ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระนคร โดยนายสมศักดิ์ จิระนภารัตน์ทำวงกบและบาน ประตู,หน้าต่าง,เครื่องเรือนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800200125194ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตภาคใต้ผลิตท่อคอนกรีตเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000125329ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะซีแพคทำคอนกรีตบล๊อค เสาเข็มและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช345300
10800000525346บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800100225365บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์(1991) จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800001325355นางวรรณดี แซ่อึ่งซ่อมรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800002925526บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800034225473บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัดซ่อมแซม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000525262นางภมร เจนศาริกิจสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน)เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800001825232นายโสภิต ชูพงศ์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800003725216นายอธิรัช อักษรแต้มสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30เกวียน/วันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000225432นายจรวย ขาวอุปถัมภ์สีข้าว กำลังสีสูงสุด 14 เกวียน/วันเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800019025575บริษัท เอสกี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800024325564ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันยาคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800002625597บริษัท บี แอนด์ บี เอเชีย ฟูดส์ จำกัดทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูแฮม เบคอน ไส้กรอกเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000125139ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งท่าแพทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 11,000 ซองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช356284
00800100125387ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแพบริการทำน้ำแข็งซองได้วันละ 800 ซองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800006025570ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒะนะ พลาสติกผลิตขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
60800423025642นายคล้อย บุญสินทำอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800200125335นายพีรวัส จุ้ยบุตรทำอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800100225326นางฟุ้ง แก้วคงผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000325267นายสุทัน วิวัฒนพิทยาวุฒิทำอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000925330จ่าสิบตำรวจตรีสิทธิชัย บุญสินผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000425362นางสาวพรหมชรัช พรหมจินดาผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000425388นางสำลี แสงมณีผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000525369นางสาวจรรยา แสงโชติผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
20800100525517นางอิศวรีย์ แก้วคงทำอิฐดินเผา จากดินเหนียวเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000625359นายจิรศักดิ์ คงฉิมผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000925379นายวสันต์ จำปีพันธ์ผลิตอิฐจาำดินเหนียวเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800101225562นางวิไลพร เที่ยวแสวงผลิตอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800101425360นางน้อย สุขสวัสดิ์ทำอิฐดินเผาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800008625567บริษัท วิชชุนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800015525610บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูปเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
60800012625646นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณทำแผ่นเมทัลชีท แผ่นหลังคา แผ่นผนังโลหะและโครงหลังคา หรือชิ้นส่วนประกอบอาคารเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800400125234นางสาวกรองกาญจน์ จันทร์ยังซ่อมแซมเรือ ต่อเรือและซ่อมเครื่องยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10800000225533บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดซ่อมแซมอากาศยานเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000125491บริษัท สยามโกลด์ลีฟ จำกัดผลิตทองคำเปลวเพื่อจำหน่ายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800006525611บริษัท ดุสิต ออโต้ พาร์ค จำกัดซ่อมแซม เคาะ พ่นสี บำรุงรักษารถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800210425566บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800027625580ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินธนา เอ็กส์เพรส คาร์สซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
20800000325455นางสาวจริยา เกื้อสกุลสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน)เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0-7536-6358
20800000625615ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรัตน์ชาร์โคลผลิตถ่านอัดแท่งร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
10800000125220บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัดโม่ บดและย่อยหินร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800115525643บริษัท บ่อทรายเจริญสามมิตร จำกัดขุดคักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800015125510บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัดขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800440325644นางอรทัย สรรพสมบูรณ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800018125541นายลิขิต เสนคงขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800018825603นางเพ็ญศรี ทองบุญชูขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800022425572นายธีระ ทองเพิ่มขุดตักดินทราย คัดแยกกรวดทรายเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800022725526นายสุรพงษ์ แก้ววิเชียรขุด ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800033825562นางสาวจุรีย์ พลเดชขุดตักดิน ทราย และคัดแยกกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800036425584นายสุรินทร์ ขวัญชัยรัตน์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
00800100125379บริษัท ส.ร่อนพิบูลย์พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช441018
10800000225467บริษัท เสริมพุนพินเทรดดิ้ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
10800245325643บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800001825586สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อย จำกัดผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้งร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800001225571นางวันดี สุขกาบดย่อยพลาสติกเก่าที่ใช้แล้วร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800500125462นางคุณศรี ศรีพิทักษ์ผลิตอิฐดินเผาร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800002625548นายศุภเศรษฐ์ วงษ์เศรษฐกุลคอนกรีตผสมเสร็จร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800022325582ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญ ซีแพคผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อคอัดแรง บ่อพักคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800022725583บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
10800000125295บริษัท ศิลาอารี จำกัดโม่ บด ย่อยหินร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
10800000125394ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลาโม่ บด และย่อยหิน ได้ปีละ 900,000 ลูกบาศก์เมตรร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช441099
10800000225269ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลาโม่ บด ย่อยหินร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
30800000125481บริษัท นครรัตนศิลา จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800002525524นายเฉลียว ศรีหะรัญขุดตักดิน ทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800009925594นายวิศิษย์ศักดิ์ ทองเกื้อขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800011125605นายศุภเศรษฐ์ วงศ์เศรษฐกุลขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800011325619นายพิศิฏฐ์ บุญเชิดขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800013725592นายสมพงค์ ไชยสุวรรณขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800263725623นางสาวพัชราพรรณ เพ็งจันทร์ขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800017125617นางจอมขวัญ ธีระนันทกุลขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800017725580นายญาณวุฒิ ศิริญาติขุดตักดิน ทรายและคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800024725573นายสราวุธ ตาหลวงขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช0800088333
20800024825571นายวิศิษย์ศักดิ์ ทองเกื้อขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช081-4150360
20800024825589นางกันตารัช เอ้งฉ้วนขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800024925579นายวิศิษย์ศักดิ์ ทองเกื้อขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800026025600นายธิรางค์ ณ นครขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800028625589นายพิรพงศ์ พรหมรัตน์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800100125391ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาไทยผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 300 ตัน/วันร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช441099
10800000125352ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช441099
10800001725473บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัดนำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวทำลายและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช01-5400890
20800007025611นางสาวณัฏฐนัน พิชิตสังข์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800103825633นายดรหมาน พิศแลงามขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800101625563ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อคอนกรีต คอนกรีตบล๊อคอัดแรงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800001925485บริษัท จอมธนา จำกัดห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาไอศกรีมร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800010425568นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์สีข้าวกำลังสูงสุด 60 เกวียนต่อวันร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800020525571นายวัชรพงศ์ คงผอมขุดตักดินลูกรัง สำหรับใช้ในการก่อสร้างร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
20800000125582นายสาธิต คีรีวงศ์ขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800024025586นายเมธี ผลหิรัญขุดตักดิน กรวด ทราย คัดแยกขนาดกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800002625407ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตุพงศ์พาณิชย์ดูดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800003425526นางวนิดา อาสน์สมโภชน์ขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช084-447125
20800013125520นายอดุลย์ ชนะกาญจน์ขุด ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800002725546นายดำรงศักดิ์ แซ่ด่านขุด ตักดิน ทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800013225528นายเดชา อำนวยสัตย์ขุด ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช087-2633629
20800134525657นายไมตรี สุทินขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800015125569นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตรขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800182525633นายวิชัย วิชยานฤพลขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800002225430สหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทอง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครปลานสกานครศรีธรรมราช
20800011725602นางอารมณ์ โอฬาร์กิจขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
20800004225453นายจรัญ ศรีเชยการขุดลอกดินหรือทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างลานสกานครศรีธรรมราช
00800000125388นางสาวพรทิพย์ เลิศวาสนาทำกุ้งแห้งสิชลนครศรีธรรมราช  
10800000125311บริษัท โรงน้ำแข็งสหมิตรสิชล จำกัดทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 470 ซองสิชลนครศรีธรรมราช
10800000125451บริษัท โรงน้ำแข็งสร้อยฟ้า จำกัดทำน้ำแข็งซอง วันละ 1,200 ซองสิชลนครศรีธรรมราช01-9799878
10800100225284ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาเนรมิตทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1,200 ซองสิชลนครศรีธรรมราช045-536006
10800000225442ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระแสร์สินไอซ์ผลิตน้ำแข็งซองสิชลนครศรีธรรมราช(01)8928988
20800200125424ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนราช (2541)ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 10 ตัน,ทำน้ำดื่ม 30,000 ลิตร/ปีสิชลนครศรีธรรมราช
20800102025573ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนราช (2541)ผลิตน้ำแข็งหลอดสิชลนครศรีธรรมราช
20800004525555บริษัท ทะเลใจคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น เสาเข็ม ท่อคอนกรีตและผลิตภัณฑ์อื่น ๆสิชลนครศรีธรรมราช
20800007125536บริษัท หยกซีแพค จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสิชลนครศรีธรรมราช
20800015125536บริษัท ศิริภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เช่น ท่อ คสล. เสาเข็ม แผ่นพื้นอัดแรง เสาไฟฟ้า อิฐบล๊อคสิชลนครศรีธรรมราช
20800100525467บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัดซ่อมรถยนต์สิชลนครศรีธรรมราช075-335101-3
20800202625520บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัดซ่อมแซมรถยนต์สิชลนครศรีธรรมราช
10800002125608นายอุฬาร วิชชุไตรภพคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสิชลนครศรีธรรมราช
20800001825461นายลิขิต โยวิวัฒน์ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800001925451นายดำรงค์ วงศ์รักษ์ขุด ลอก ดินหรือทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800003825469นายวิทยา ศรีสุขสวัสดิ์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800004825534นายประทีป เมืองทรัพย์ขุด ตักดิน สำหรับใช้เพื่อการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800066425637นายอุส่าห์ วิชัยกุลขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800007125601นายนที กริสกรีขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800314125641นายวัชรินทร์ จันทร์ทิพย์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800011425476นางวาสนา เชี่ยวชาญขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800013625503นายพันศรี ทรัพย์เจริญขุด ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800016525551นายยุทธศิลป์ นพเดชขุดตักดิน ทราย คัดแยกขนาด กรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800025125575นายสัคค์ชัย คนดีขุดตักดิน เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800029025607นายสุริยา อิสระวัฒนาขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800029325551นางสาววันวิสา จางบัวขุดตักดินทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
10800084525634นายยุทธศิลป์ นพเดชดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์สิชลนครศรีธรรมราช
20800000325554นางสาวอรุณี เหร็นเล็บการทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้สิชลนครศรีธรรมราช
10800002025535บริษัท เอส.พี.โอ อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสิชลนครศรีธรรมราช
10800100125245บริษัท วิชชุอุตสาหกรรม จำกัดทำปลาป่น-ทำหัวกุ้งและเปลือกกุ้งป่นสิชลนครศรีธรรมราช536057
00800000125362บริษัท มิตรขนอมปลาป่น (2540) จำกัดทำปลาป่นสิชลนครศรีธรรมราช
20800200125366นายเดชา ทิพยจาตุรนต์สางเส้นใยมะพร้าวสิชลนครศรีธรรมราช
20800100125375นายเดชา ทิพยจาตุรนต์การผลิตเส้นใยจากมะพร้าวสิชลนครศรีธรรมราช
20800100125466ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใยทองทำเส้นใยมะพร้าวสิชลนครศรีธรรมราช
20800111625579นายจิตติพันธ์ เพชรส้มผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสิชลนครศรีธรรมราช
20800001425437สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านฉลองน้ำขาวพัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ , ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน , ทำยางเครปสิชลนครศรีธรรมราช
20800268225645นางผุสดี เลี่ยนวงศ์ผลิตเส้นใยมะพร้าวสิชลนครศรีธรรมราช
10800000525445บริษัท บ้านมุมป้อม จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด และอัดน้ำยาไม้สิชลนครศรีธรรมราช367391-3
10800100125229บริษัท บ้านมุมป้อม จำกัดทำลังไม้ และประตูหน้าต่างไม้สิชลนครศรีธรรมราช
20800001225597บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัดผลิตแผ่นเหล็กรีดลอนพับขึ้นรูปสิชลนครศรีธรรมราช
30800000125457บริษัท สิชลการศิลา 2003 จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินสิชลนครศรีธรรมราช
20800023925612นางสาวจรูญลักษณ์ สุนทรมัฎฐ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800002725454นายจิตติพันธ์ เพชรส้มขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800222025636นายชรินทร์ ซังปานขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800102625521นางนรี เพชรชูทำยางแผ่นดิบ,ยางแผ่นผึ่งแห้ง,ยางแผ่นรมควันสิชลนครศรีธรรมราช
20800004925615นายวัชระ ทองแซมทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันสิชลนครศรีธรรมราช
20800007225583นายจรัญ เข็มขาวขุดตักดิน ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800330825646นายมนต์ชัย ขุนเพ็ชรขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800330925644นายสุรทิน โปดำขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800014425531นายดำรงค์ แก้วนวลขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
20800016425612นางสาวอังคณา บุญฤทธิ์ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างสิชลนครศรีธรรมราช
00800000125370ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีไอซ์ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1,060 ซองสิชลนครศรีธรรมราช
10800000225152ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานปลาป่นสิชลทำปลาป่นสิชลนครศรีธรรมราช01-8925255
10800111125630ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิชาวุฒิกรผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิชลนครศรีธรรมราช
10800003225217นายเนื่อม แก่นแก้วสีข้าวหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800002125499นายสมคิด จันทร์ใหม่สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 60 เกวียน/วัน)หัวไทรนครศรีธรรมราช
20800004325527นายอภิเชษฐ์ บัวทองคำสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 20 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800005225536บริษัท เกียรติคงทนพาณิชย์ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 20 เกวียน/วัน)หัวไทรนครศรีธรรมราช
20800006125560นายสมโชค จันทร์ใหม่สีข้าว กำลังสีสูงสุด 30 เกวียนต่อวันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000225440นายเจริญ หนูคงทำวงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนจากไม้หัวไทรนครศรีธรรมราช
10800000125469บริษัท โรงน้ำแข็งแพรกเมือง จำกัดผลิตน้ำแข็งซองหัวไทรนครศรีธรรมราช075-388424
20800000825546นายทวี ธีราภรณ์ขุด ตักดิน สำหรับใช้งานในการก่อสร้างหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800001525509นายเกียรติศักดิ์ ชีช้างขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800037725503นายสมชาย เสนขวัญแก้วขุด ตัก ดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างหัวไทรนครศรีธรรมราช
10800003125565บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800005125538นายสุรชัย ดาษถนิมสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000125467นายสุรชัย ดาษถนิมผลิตแป้งและเส้นขนมจีนหัวไทรนครศรีธรรมราช01-3266505
20800600125461บริษัท เจริญสหกิจหัวไทร จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800117425636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกาโฮมมิกซ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000425438นายทักษิณ สุดจันทร์สีข้าว 100 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช075-354733
20800100425452บริษัท วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 20 เกวียน/วัน)หัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000525435นายยอดรักษ์ คงตุกสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ 10 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000625433บริษัท โรงสี ส.สมบูรณ์ ค้าข้าว จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 12 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000725431นายโชติ เส้งชูสีข้าว กำลังสีสูงสุด 12เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000825439นางสาวนิชกานต์ คงตุกสีข้าว กำลังสีสูงสุด 12 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800002125606นางศุภกัญญา เริงเสรีผลิตน้ำแข็งหลอดกำลังการผลิต 40 ตันต่อวัน และผลิตน้ำดื่มหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800002325602ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วงอนันท์ผลิตน้ำแข็งหลอด กำลังการผลิต 33 ตันต่อวันหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800100725562นางวิจิตร ช่วยแท่นสีข้าว มีกำลังสีสูงสุด 60 เกวียนต่อวัน และอบข้าวเปลือกหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800007525529นายจรูญ ชีช้างสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช075-354221
20800004425582ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงถาวรคอนกรีตบล็อคผลิตภัณฑ์คอนกรีต,ทำอิฐบล็อค,ทำท่อคอนกรีตอัดแรง,และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800016325572ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงถาวร คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800014225501นางสมศรี สงหนูขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างหัวไทรนครศรีธรรมราช
20800000225457นางสาวภัททิยา เพชรแก้วนาอบเมล็ดข้าวเปลือกและสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วันหัวไทรนครศรีธรรมราช01-9580246
20800400125448นางสาวเวธกา ไชยโมห์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำหัวไทรนครศรีธรรมราช
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล