DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครศรีธรรมราช

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นางศุภกัญญา เริงเสรีผลิตน้ำแข็งหลอดกำลังการผลิต 40 ตันต่อวัน และผลิตน้ำดื่มนครศรีธรรมราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วงอนันท์ผลิตน้ำแข็งหลอด กำลังการผลิต 33 ตันต่อวันนครศรีธรรมราช
นางวิจิตร ช่วยแท่นสีข้าว มีกำลังสีสูงสุด 60 เกวียนต่อวัน และอบข้าวเปลือกนครศรีธรรมราช
นายจรูญ ชีช้างสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันนครศรีธรรมราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงถาวรคอนกรีตบล็อคผลิตภัณฑ์คอนกรีต,ทำอิฐบล็อค,ทำท่อคอนกรีตอัดแรง,และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนครศรีธรรมราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงถาวร คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนครศรีธรรมราช
นางสมศรี สงหนูขุด ตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนครศรีธรรมราช
นางสาวภัททิยา เพชรแก้วนาอบเมล็ดข้าวเปลือกและสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วันนครศรีธรรมราช
นางสาวเวธกา ไชยโมห์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำนครศรีธรรมราช