DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครศรีธรรมราช

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นางสาวกาญจนา คงเพชรขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนครศรีธรรมราช
นายธนวัฒน์ แซ่อึ้งผลิตเส้นใยมะพร้าวนครศรีธรรมราช
บริษัท ขนอมพาราวู้ดจำกัดแปรรูปไม้ยางพารา อัด-อบน้ำยานครศรีธรรมราช
บริษัท ทีวู้ด แฟกเทอรี่ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปไม้จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายนครศรีธรรมราช
นายสมเกียรติ ดำคุ้มแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายนครศรีธรรมราช
นางสมใจ อุไรกิจขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างนครศรีธรรมราช
นายสุพัฒชัย สุดใจใหม่ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนครศรีธรรมราช
นายภราดร เสนเรืองขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างนครศรีธรรมราช
บริษัท สินไทยอควา จำกัดทำกุ้งแห้งนครศรีธรรมราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระวัฒนาทำน้ำแข็งนครศรีธรรมราช