DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ตราด

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมวัสดุภัณฑ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตราด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พีรพล ตราดทำผลิตคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จตราด
นายจิระ เดชตระกูลซ่อมแซมเครื่องยนต์และอัดกระดาษตราด
นายวิเวก ทองศรีสมบูรณ์ผลิต-ซ่อมอุปกรณ์การเกษตรตราด
นายสรายุทธ์ พุทธโอวาทซ่อมแซม ทาสี ตอกหมันเรือประมง และซ่อมเครื่องยนต์เรือตราด
บริษัท เอสเค.โฟรเซน แอนด์ ฟรีซ ดราย จำกัดโรงงานห้องเย็นตราด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนตราดห้องเย็นตราด
นางจันทรจีรา ยินดีซ่อมแซมรถยนต์ และเครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์ตราด
บริษัท ผลอำไพ ฟรุตตี้ไทย จำกัดแปรรูปผลไม้ตราด
นายนัฐวัฒน์ สุทธิบรรณกุลต่อเรือและซ่อมแซมเรือตราด