DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ตราด

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายสายันต์ เพียรเพ็งตักและขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ตราด
นายวีรวิทย์ พูลเกษมตักและขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ตราด
บริษัท น้ำปลาพื้นเมือง จำกัดทำน้ำปลาตราด
บริษัท น้ำปลาพื้นเมือง จำกัดทำน้ำปลาตราด
นายเอกชัย แพทย์คุณทำน้ำแข็งก้อนเล็กตราด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิไลคอนกรีตทำผลิตคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมตราด
นายสำเนา หอยสังข์สกัดน้ำมันจากไม้กฤษณาตราด
นายเอกวิทย์ เหมินทสูตรแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีตราด
นางมะลิวัลย์ หาญสวัสดิ์ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เรือตราด