DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมพร

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายสุนันท์ ช่วยชูหนูขุดตักดินเพื่อจำหน่ายชุมพร
นางสาวนิล เทพพิทักษ์ขุดตักดินและทราย เพื่อจำหน่ายชุมพร
บริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จำกัดหีบน้ำมันปาล์ม และน้ำมันมะพร้าวชุมพร
บริษัท ดี.พี.ปาล์มออยล์ จำกัดหีบน้ำมันปาล์มดิบชุมพร
บริษัท แมทเทอร์ ออยล์ ซินเนอร์จี จำกัดทำน้ำมันจากน้ำมันพืช เช่น ไบโอดีเซลชุมพร
นายณรงค์ พงศ์อร่ามผลิตน้ำแข็งหลอด 15 ตัน/วัน,และผลิตน้ำดื่ม45,000ลิตร/วันชุมพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินหลงใยมะพร้าวทำเส้นใยมะพร้าวชุมพร
นายศุภชัย แก้วพิชัยแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดชุมพร
บริษัท ท่าแซะพาราวู้ด จำกัดโรงงาน แปรรูปไม้ยางพารา ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายอัดน้ำยาและอบไม้และทำชิ้นไม้สับชุมพร
นางอรวรรณ แก้วพิชัยทำวงกบประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ชุมพร