DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชัยนาท

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20180031725639นายโกมินทร์ เปี่ยมเสนการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เนินขามชัยนาท
20180031825637นายโกมินทร์ เปี่ยมเสนการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เนินขามชัยนาท
20180008725604นายวังชาญ การภักดีขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เนินขามชัยนาท
20180321625648นายวิทยา แพเพชร์ การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เนินขามชัยนาท
20180012225617นายดำรงค์ศักดิ์ แก้วสุขการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เนินขามชัยนาท
20180040025575ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็งสวย คอนสตรัคชั่นขุดตักดินและลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เนินขามชัยนาท
10180001425311นายลวง พุ่มจำปาทำมันเส้น ได้เดือนละ 80 ตันเนินขามชัยนาท056-453-276
20180001025598นางทัศนัย ทิพย์สิงห์โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าวเนินขามชัยนาท056-410807,081-9721867
20180000225371นายประเสริฐ พงศ์พันธ์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตัน ตากกากมันสำปะหลังเนินขามชัยนาท
40180006325569บริษัท เขาราวเทียน พลังงานทดแทน จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย กำลังการผลิตสูงสุด 990 กิโลวัตต์เนินขามชัยนาท
20180000225322นายพลชัย ยงยิ่งสกุล นางสาวอาภาพร พิรุณไพศาลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกเนินขามชัยนาท07-202-3218
20180015525559นายสุกิจ พงศ์อัมพรไททำมันเส้นและเก็บลำเลียงเนินขามชัยนาท
10180000725547บริษัท ทรี เอ็นเนอร์ยี เดเวลล็อปเม้นท์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อจำหน่ายเนินขามชัยนาท
20180023825595ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ้ายฝนเมกกะโฮมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเนินขามชัยนาท
40180014925566บริษัท เอเชีย กรีน เพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 0.96 เมกะวัตต์เนินขามชัยนาท
20180263825628นายพงค์วุฒิ แสงอริยวนิชการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
10180000525509บริษัท สยามธัญชาติ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,200 เกวียน/วัน ปรับปรุงคุณภาพข้าว นึ่งและอบข้าวมโนรมย์ชัยนาท056-491925
10180003425558บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 1,000 ตัน/วัน นึ่งและอบข้าวเปลือกมโนรมย์ชัยนาท
10180100125408บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดตัดเย็บชิ้นส่วน และประกอบรองเท้ามโนรมย์ชัยนาท056-491-577-80
20180100125406บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดทำชิ้นส่วนพื้นรองเท้า 1,500,000 คู่/ปีมโนรมย์ชัยนาท
20180006925545บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมโนรมย์ชัยนาท
10180020425631นายพลชัย ยงยิ่งสกุลสีข้าว กำลังสูงสุด 300 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก 1,000 ตัน/วันมโนรมย์ชัยนาท
10180003625538ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองข้าวไทยสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 400 ตัน/วัน อบ และนึ่งข้าวเปลือกมโนรมย์ชัยนาท
20180000225454สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัดสีข้าวกำลังการผลิต 10 ตันต่อวันมโนรมย์ชัยนาท0-5641-5635 0818881548
20180008525566นายเพิ่มพูล กฤตังกูรการต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมมโนรมย์ชัยนาท0898584882
20180003625569นายสมบูรณ์ กฤตังกูรการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้ามโนรมย์ชัยนาท0898584882
20180100125430บริษัท โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 800 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดพืช เก็บรักษาและลำเลียงเมล็ดพืชในไซโลและโกดังมโนรมย์ชัยนาท01-9536954
20180014725556บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมโนรมย์ชัยนาท
20180002725550บริษัท มโนรมย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดสร้าง ประกอบ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง รถบรรทุกมโนรมย์ชัยนาท
20180394625640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.อุดมทรัพย์ (แสงอรุณ) อบพืชหรือเมล็ดพืชและการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช(เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช(ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า)มโนรมย์ชัยนาท
20180000325460ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีปัญจพลการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืฃ หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุด 300 เกวียน/วัน)มโนรมย์ชัยนาท
20180001225487กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์พืชมโนรมย์ชัยนาท
20180300525645นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ มโนรมย์ชัยนาท
20180016425494นางมัลลิกา อิงสกุลรุ่งเรืองขุดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180016625499นายสุรัตน์ โชคเฉลิมขุดตักดิน ทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180018525606บริษัท ท่าทรายสุนีย์ จำกัด ขุดตักดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180019025614นายสุรัตน์ โชคเฉลิมการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180025125614บริษัท ท่าทรายสุนีย์ จำกัดการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180027225586นายสุรัตน์ โชคเฉลิม_x000D_
ขุดตักดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
10180388625640นางสาวสุวพัชร เพ็ญภินันท์แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูปขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดมโนรมย์ชัยนาท
20180002725568นางสาวจิตราพร ยศมาทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ซุ้มไม้ บ้านไม้ ประดิษฐกรรมที่ทำจากไม้ โดยใช้ไม้จากสวนไม้และไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิดเป็นวัตถุดิบมโนรมย์ชัยนาท
20180200125363บริษัท ถวิล ยนต์กิจ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์มโนรมย์ชัยนาท5250198
20180004425613ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180006025619นางสุนีย์ กิตติอุดมขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180009725496นายภัทรชัย บัญชาวัฒนะขุดตักดินทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180013625609นางนันทนา สงฆ์ประชาขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180207325636นายสุจินดา มณีวรรณ์ การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ มโนรมย์ชัยนาท
20180022825497นายประพลทัศ ดีสง่าขุดตักดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180005725482ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ป.น่ำเฮงสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน นึ่งและอบข้าวเปลือกมโนรมย์ชัยนาท
20180008925527บริษัท นาทอง เคมีเกษตร (2008) จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและผลตปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยน้ำ-ปุ๋ยเกล็ด-สารปรับปรุงดินมโนรมย์ชัยนาท
20180003225568นายชาคริต โพธิ์พิทักษ์ผลิตขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มมโนรมย์ชัยนาท081-0427295
20180028925564บริษัท พี.ซี.อาร์. คอนกรีต จำกัด ผลิตคอนกรีตอัดแรงมโนรมย์ชัยนาท
20180000225561บริษัท เอโอ กรีน จำกัดหลอมหล่อโลหะมโนรมย์ชัยนาท
20180200125397บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัดประกอบไฟแช็ค 400,000,000 ชิ้น/ปีมโนรมย์ชัยนาท
10180002625570บริษัท พรหมภัสสร (ประเทศไทย) จำกัดบดย่อย ร่อน แยก หลอมหล่อ เศษและตะกรันโลหะที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำอิฐปูพื้น อิฐบล็อคจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมโนรมย์ชัยนาท099-3647896,086-7618888
20180006525493บริษัท บัญชากิจ จำกัดขุดตักดินและทรายมโนรมย์ชัยนาท
20180006625491บริษัท บัญชากิจ จำกัดขุดตักดินและทรายมโนรมย์ชัยนาท
20180300425648นางสาวยลดา เสนาวงษ์การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180084125653นางสุนีย์ กิตติอุดมการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180010825509นายสุรัตน์ โชคเฉลิมขุดตักดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180114025634นางสาวอรัญญา จงทองการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ มโนรมย์ชัยนาท
20180013725615นางสาวอรัญญา จงทองการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180017025582นายสุรัตน์ โชคเฉลิมขุดตักดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มโนรมย์ชัยนาท
20180122925635นางสาวอรัญญา จงทองการร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย มโนรมย์ชัยนาท
10180003625488บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัดทำภาชนะบรรจุอาหารจากกระดาษมโนรมย์ชัยนาท
20180000725487บริษัท เอเชียไทร์ยเซ็นเตอร์ จำกัดอัดดอกยางรถยนต์มโนรมย์ชัยนาท
20180004925497บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัดผสมคอนกรีตแบบแห้งมโนรมย์ชัยนาท
20180000925558บริษัท เกษตรพัฒนา ชัยนาท จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลงและซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมมโนรมย์ชัยนาท
20180006225581บริษัท อินเตอร์เทรด ออโต้แลนด์ จำกัดโชว์รูม และศูนย์บริการรถยนต์เชฟโรเลตมโนรมย์ชัยนาท056-456311
20180007825595บริษัท พี มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัดซ่อมรถยนต์มโนรมย์ชัยนาท
20180019125497บริษัท สยามนิสสันทวีทรัพย์ จำกัดซ่อมรถยนต์มโนรมย์ชัยนาท
20180026225579บริษัท โตโยต้าชัยนาท 2015 จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการซ่อมสีรถยนต์มโนรมย์ชัยนาท056-511535
10180000425254บริษัท ชัยนาทสหมิตร จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 141343832)เมืองชัยนาทชัยนาท
20180100425368กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองชัยนาทชัยนาท056-411-711
60180264125631นายบำเพ็ญ แต่ศิวิลัยซ่อมเครื่องยนต์เมืองชัยนาทชัยนาท411053
10180000125383นางอุไร เพ็งสุวรรณสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน)เมืองชัยนาทชัยนาท411437
20180000125480บริษัท เจริญโชค ชัยนาท จำกัดอัดเศษกระดาษ อัดเศษพลาสติกและอัดเศษโลหะเมืองชัยนาทชัยนาท
10180100125309นางสวงค์ เทียนทองดีทำส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เมืองชัยนาทชัยนาท411262
20180300125412ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้า ชัยทองชัยนาทซ่อมรถยนต์ 6,000 คัน/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท056-421421
20180100225362บริษัท วัฒนชัยคาร์เซอร์วิส จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนตเมืองชัยนาทชัยนาท056-412-333
20180100225370บริษัท มิตซู ชัยนาท ออกโตโมบิล จำกัดซ่อมรถยนต์ 150 คัน/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท412133,412135
20180001425350บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองชัยนาทชัยนาท056-*412174-5
20180001925474นายมีชัย มีชัยวัฒนาซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองชัยนาทชัยนาท01-388-2435
20180020225526บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองชัยนาทชัยนาท
20180001425574นายอำนวย ข้องน้อยอบพืชหรือเมล็ดพืช การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมเมืองชัยนาทชัยนาท0812813130
20180000325536นายเสมียน จีนจันทร์เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเมืองชัยนาทชัยนาท
20180003925563นายบุญชู บุญเงินการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเมืองชัยนาทชัยนาท
20180119225643นายสมพงษ์ เพชรหาญ การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางเกษตรกรรมเมืองชัยนาทชัยนาท
20180000225389ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทุนรุ่งเรืองสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 300 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกเมืองชัยนาทชัยนาท056-411-218
20180100125380นายโสภณ อุยพิพัฒน์ทำเครื่องเรือนจากไม้ ตู้ เตียง 200 ชุด/ปี และ วงกบประตู     หน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง 200 ชุด/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท
20180001825351ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนะชัยดูดทราย (ใบอนุญาใช้เรือเลขที่ กท 1358) 54,000 ลูกบาศก์เมตร/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท
20180200125389นายนฤมิตร เชี่ยวชาญผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร แจกัน ของชำร่วย 50,000 / ปี/ชิ้นเมืองชัยนาทชัยนาท056-448233
10180100125358บริษัท บี.ซี.คอนกรีต (1991) จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นสำเร็จรูป คาน เสา ท่อเมืองชัยนาทชัยนาท412307
20180013725573นางวณิชยา ประชุมทรัพย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยนาทชัยนาท0819732918
20180025425576นางสาวขนิษฐา ปาลวัฒน์ขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองชัยนาทชัยนาท
10180003625157บริษัท ศรีธนะ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท056-411-099
20180004325516นายวีระ ทับทิมทองทำน้ำแข็งหลอดก้อนเล็กเมืองชัยนาทชัยนาท
20180300125388บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 48000ลูกบาศก์เมตร/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท056-421-448
20180100125398บริษัท สยาม อินเตอร์ คอมไบน์ จำกัดประกอบรถเกี่ยวข้าว 150 เครื่อง/ปี และประกอบตัวถังรถบรรทุก 150 คัน/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท056-411-445
20180100525506บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และ แมคคานิคเมืองชัยนาทชัยนาท
20180272825627บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัดจำหน่ายและซ่อมรถยนต์เมืองชัยนาทชัยนาท
20180001125570ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าแห สมบูรณ์ทรัพย์เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโลหรือโกดัง หรือคลังสินค้าและอบข้าวเปลือกเมืองชัยนาทชัยนาท
20180002325567นางนวพรรณ เชื้อเนียมการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมเมืองชัยนาทชัยนาท
10180000425296ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าแห สมบูรณ์ทรัพย์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 340 ตัน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท056-411-666
20180104225566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวเขื่อนพลเทพสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน)เมืองชัยนาทชัยนาท
20180020825630นายสุริยันต์ คล้ายชูผลิตก้านธูปเมืองชัยนาทชัยนาท
20180102825482นายประเสริฐ หมวกผันขุดดินเมืองชัยนาทชัยนาท
20180004525487นางสุนีย์ กิตติอุดมขุดดินและขุดทรายเมืองชัยนาทชัยนาท
20180004525560บริษัท ท่าทรายสุนีย์ จำกัดขุดตักดินและลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองชัยนาทชัยนาท
20180005125600นายประจวบ จงทองขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองชัยนาทชัยนาท081-3791446
20180011825557บริษัท ท่าทรายสุนีย์ จำกัดขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองชัยนาทชัยนาท
20180035825583บริษัท ท่าทรายสุนีย์ จำกัดขุดตักดินและลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองชัยนาทชัยนาท
20180002625495บริษัท สาม ส.เพื่อนรัก จำกัดสีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)เมืองชัยนาทชัยนาท
10180000525608บริษัท ธาราทิพย์ ชัยนาท จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 100 ตัน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท
20180022425579นายณัฐปวินท์ เฉลิมชัยภูเบศผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยนาทชัยนาท
20180002025563นายอำนาจ พงศกรกุลทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรเมืองชัยนาทชัยนาท
20180001025531นายสมหมาย อู่แสงทองอบข้าวเปลือก และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังเมืองชัยนาทชัยนาท
10180000325181บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท056412030
10180000525251นายสมหมาย อู่แสงทองสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน)เมืองชัยนาทชัยนาท
20180100225461บริษัท โรงสีเกษตรชัยทรัพย์อนันต์ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุด 200 เกวียน/วัน) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโลหรือโกดังหรือคลังสินค้าเมืองชัยนาทชัยนาท
20180100325469บริษัท วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสีข้าว (กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน) และอบข้าวเปลือกเมืองชัยนาทชัยนาท01-9067080
10180000125243นางสาวอุบลวรรณ จ๋วงพานิชผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก 60 ตัน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท081-8520737
20180005325580ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองชัยนาทชัยนาท
60180264425635นางสาวศรีสงวน ช้างก้อนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยนาทชัยนาท0992289239
20180200325393บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ปีเมืองชัยนาทชัยนาท056-412-568-9
20180200125439นายสุรชัย อรรถรุ่งโรจน์ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรและส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์เมืองชัยนาทชัยนาท
20180000125456สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัดเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อบพืชหรือเมล็ดพืชเมืองชัยนาทชัยนาท056-411-614
20180001525555ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญทรัพย์เกษตร อบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังเมืองชัยนาทชัยนาท
20180000125506นางแฉล้ม จันทร์ขาวการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า และการร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของข้าวเปลือกเมืองชัยนาทชัยนาท0901499255
20180000225504นางปิยกาญจน์ สมยาประเสริฐการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า และการร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของข้าวเปลือกเมืองชัยนาทชัยนาท
20180002425565นางอุษา วงษ์สวรรค์การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมเมืองชัยนาทชัยนาท
20180002525562นางรัญชิดา พูลมาการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมเมืองชัยนาทชัยนาท
20180003025562นายชลชาติ ปิ่นทองการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเมืองชัยนาทชัยนาท
20180003125560นางประมวล ข้องน้อยการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเมืองชัยนาทชัยนาท
20180003425499ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญทรัพย์เกษตร การเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าเมืองชัยนาทชัยนาท
60180264325637ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญทรัพย์เกษตรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท01-9629878
10180000925246นางอารีย์ อนุวงศ์ทองสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน)เมืองชัยนาทชัยนาท056-401022
20180000225348นายสุวัฒน์ จูฑาภักดีสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันเมืองชัยนาทชัยนาท
20180001525571นายเจริญ บางบุญฤทธิ์เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมวัดสิงห์ชัยนาท0852691641
20180089825638ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยาพงศ์พิพัฒน์ค้าข้าว สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดข้าวเปลือก วัดสิงห์ชัยนาท
20180001625603สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 10 เกวียน/วันวัดสิงห์ชัยนาท056-461620
20180002325609บริษัท บัญญัติ ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังการผลิต 40 ตัน/วันวัดสิงห์ชัยนาท
20180300125453บริษัท สมเกียรติ อุตสาหกรรม จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กวัดสิงห์ชัยนาท086-4489862
20180400125452ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเหลือหีบศพเลื่อย, ไส, ซอย, เซาะร่อง จากไม้วัดสิงห์ชัยนาท056-430382
10180200125407บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิตขนาด 6 เมกะวัตต์วัดสิงห์ชัยนาท
20180000825576นายนิรันด์ สุขเจริญการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าวัดสิงห์ชัยนาท0897982240
20180004025561นายสมเกียรติ วงศ์สมุทการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าวัดสิงห์ชัยนาท
20180190325643บริษัท นายนอง การเกษตร จำกัดอบข้าวเปลือก,การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า, การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางเกษตรกรรม วัดสิงห์ชัยนาท
10180000325298บริษัท อุทัยธานีค้าข้าว จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกวัดสิงห์ชัยนาท411894
20180000925574นายธนสิทธิ์ ศุภปัญญาพงศ์เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าวัดสิงห์ชัยนาท0869359554
20180002425532นางสุนทร, นายปรีดา จันทร์ทีทำมันเส้น และเก็บรักษาลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าวัดสิงห์ชัยนาท
20180008625473บริษัท โรงสีสินทรัพย์แสงทอง จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน)วัดสิงห์ชัยนาท
10180004525547ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญกิจใหม่ สรรคบุรีอบข้าวเปลือกสรรคบุรีชัยนาท
20180000125423ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญกิจใหม่สรรคบุรีอบข้าวเปลือกสรรคบุรีชัยนาท
20180000325452ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญญกิจอบข้าวเปลือกและการต้มนึ่งหรืออบเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในไซโลอ 350 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท
20180007325489ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟทวีศักดิ์สวรรคบุรีอบข้าวเปลือกสรรคบุรีชัยนาท
20180000125449ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญกิจใหม่ สรรคบุรีเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า (ลานตากข้าวเปลือก)สรรคบุรีชัยนาท056 481839-40
20180000125589บริษัท สุเมธ รุ่งเรืองไรซ์789 จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าสรรคบุรีชัยนาท089-8055558
20180483025645บริษัท บุญช่วยค้าข้าว 1999 จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวและเก็บรักษาข้าวในโกดังสรรคบุรีชัยนาท
20180002625560นายวรพงศ์ เอี่ยมฉ่ำการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า, การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางเกษตรกรรมสรรคบุรีชัยนาท
10180326725643นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัยดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์สรรคบุรีชัยนาท
10180006225518ห้างหุ้นส่วนสามัญ ท่าทรายนะฤชาดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์สรรคบุรีชัยนาท
10180000125359นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุดใจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท056-481139-40
10180005625544ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 700 เกวียน/วัน นึ่งและอบข้าวเปลือกสรรคบุรีชัยนาท
10180006725152ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 450 เกวียน/วัน และสีข้าวนึสรรคบุรีชัยนาท056-481003
20180000225421ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญกิจใหม่ สรรคบุรีสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน)สรรคบุรีชัยนาท
20180000525366ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบำรุงเจริญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท
20180001825617สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 10 ตัน/วัน),อบข้าวเปลือกและการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าสรรคบุรีชัยนาท
20180003325558นายปรีชา ยอดดำเนินสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)สรรคบุรีชัยนาท
20180000225397นางเสมอ จารุพันธ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้ 20 ตัน/วัน และน้ำดื่ม 1,800,000 ลิตร/ปีสรรคบุรีชัยนาท
20180000125381ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไม้งามทำวงกบประตูหน้าต่าง และบานประตู-หน้าต่าง 8,000 ชิ้น/ปีสรรคบุรีชัยนาท056-424494
20180006925537ห้างหุ้นส่วนจำกัด งามยิ่งเจริญคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสรรคบุรีชัยนาท
20180012525545ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติโชคผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสรรคบุรีชัยนาท
20180000325437นายสมบูรณ์ ทรัพย์รวงทองต้ม นึ่ง หรืออบพืช หรือเม็ดพืช (กำลังการผลิต 70 ตัน/วัน)สรรคบุรีชัยนาท(056) 481025-6
10180000125300ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 350 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท056-481-025-6
20180100225586ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาลีรุ่งเรืองผลิตอิฐดินเผาสรรคบุรีชัยนาท
20180200125454บริษัท ห้วยกรดธัญญกิจ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว รวมเป็น ๕๐๐ เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษาลำเลียงในไซโลและโกดังสรรคบุรีชัยนาท
20180100225453บริษัท รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง จำกัดสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังผลิตสูงสุด 250 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท
20180000325361บริษัท สรรรวมผล 999 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 116 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท056-438813
20180000725339นายเตียง รักซ้อนสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันสรรคบุรีชัยนาท056-438-019
20180000125399นางบุญช่วย กาละศรีทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้ 60 ตัน/วัน และน้ำดื่ม 1,500,000 ลิตร/ปีสรรคบุรีชัยนาท091-8436461
20180109325635ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานเย็นพัฒนาการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสาปูน ลองวง ท่อสรรคบุรีชัยนาท
20180023025634นางสาวเพ็ญนภา บุตรศรีผลิตอิฐดินเผาสรรคบุรีชัยนาท
20180100225396นางศรีจันทร์ โมราทำอิฐดินเผา 3,000,000 ก้อน/ปีสรรคบุรีชัยนาท056-411-640
20180002725600ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญดา ก่อสร้าง ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้น,เสาเข็มคอนกรีตสรรคบุรีชัยนาท085-4244048
60180264025633นางแถมถวัลย์ บิโดท์ทำแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ และเลื่อยไม้เป็นแผ่นเพื่อรองแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จสรรคบุรีชัยนาท
20180004225567นายธนยศ รอดย้อยการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าสรรคบุรีชัยนาท
10180000525301บริษัท โรงสีเพชรพืชผลข้าวไทย จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดพืช เก็บรักษา ลำเลียงในไซโลและโกดังสรรคบุรีชัยนาท2121612
20180246625624บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัดผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มและน้ำดื่มสรรคบุรีชัยนาท
10180000425551บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สรรคบุรีชัยนาท
10180000525558บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สรรคบุรีชัยนาท
10180009525567บริษัท บางระจัน เพาว์เวอร์ จำกัดสีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกสรรคบุรีชัยนาท
20180000325445บริษัท สรรรวมผล 999 จำกัดอบพืชผลและเก็บรักษา ลำเลียงเมล็ดพืชในไซโลและโกดังสรรคบุรีชัยนาท056-438043
10180004925606บริษัท สรรพยาทรายทอง จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 592100029)สรรพยาชัยนาท081-9442731
10180000725182บริษัท โรงสีนครหลวง ชัยนาท จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 1,400 ตัน/วัน อบข้าวเปลือกสด 1,000 ตัน/วันสรรพยาชัยนาท411882
20180001225552นางสาวนพวรรณ นิโรจน์ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เซรามิกสรรพยาชัยนาท
20180100125463นายกิตติศักดิ์ หรูเกียรติวัฒนาผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รางม่านสรรพยาชัยนาท
20180001325584นางอณัญญา งามพานิชกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า , การร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางเกษตรกรรมสรรพยาชัยนาท
20180218625628นางดาว สวนทองการทำเครื่องปรุง กลิ่น รส หรือสีของอาหารสรรพยาชัยนาท
20180105025528ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3พี ควอลิตี้ทำน้ำแข็งหลอดก้อนเล็ก(กำลังการผลิต 30ตัน/วัน)สรรพยาชัยนาท
20180000425583นายสมควร ทองสะอาดการทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สรรพยาชัยนาท
20180005025529ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟทรัพย์วิสุทธิ์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วัน) และอบข้าวเปลือกสรรพยาชัยนาท
20180008225480บริษัท โรงสี กู้เกียรติ จำกัดสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน) และอบข้าวเปลือกสรรพยาชัยนาท
20180002325500บริษัท ไฟเบอร์แพค จำกัดผลิตถังกระดาษสรรพยาชัยนาท
10180000125490บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัดผลิตไนโตรเซลลูโลสสำหรับอุตสาหกรรมสรรพยาชัยนาท
20180120925652ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก ทวีทรัพย์การโยธาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสรรพยาชัยนาท
10180000125326บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 16 ตันสรรพยาชัยนาท056-405055
10180000325157บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 350 ซองสรรพยาชัยนาท056-412-192-3
10180000125169ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ไส ซอย ทำวงกบ ประตู-หน้าต่างจากไม้สรรพยาชัยนาท056-412225
20180000125431ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษาอบข้าวเปลือกสรรพยาชัยนาท01-6057676
20180000325502บริษัท ชับบีควีน จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช เช่น เยลลี่ ขนมวุ้น แยม ไส้ขนมต่างๆ และน้ำผลไม้สรรพยาชัยนาท
10180000725240นายพิศาล เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วันสรรพยาชัยนาท
10180001025152นายชัยกิตต์ ตั้งพิสิฐโยธินสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันสรรพยาชัยนาท081-8887491
20180100125448ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษาสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุด 400 เกวียน/วันสรรพยาชัยนาท
10180000125391บริษัท ศิวะ เลซ (ประเทศไทย) จำกัดทอผ้าและทอผ้าลูกไม้ (จำนวนเคื่องทอผ้า 86 เครื่อง) ได้ปีละ   518,880 กิโลกรัมสรรพยาชัยนาท056-433-490
10180000125417บริษัท เฟมิน่าเลซไดย์เวิร์คส จำกัดฟอกย้อมสรรพยาชัยนาท
10180000225381บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จำกัดผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าสรรพยาชัยนาท056-433404
30180000125462ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาท ศิลาทองโม่ บด หรือย่อยหินหนองมะโมงชัยนาท
20180307925640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ หนองมะโมงชัยนาท
20180001425541บริษัท เอทิล แอลกอฮอล์ จำกัดโรงงานผลิต แอลกอฮอล์แข็งหนองมะโมงชัยนาท
20180013225608บริษัท ศิวภัทร์ ศิลาทอง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองมะโมงชัยนาท
10180000125524บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัดผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทิลแอลกอฮอล์) เพื่อการส่งออก ผลิตวิสกี้ บรั่นดี และยินหนองมะโมงชัยนาท
20180000525614นายมงคล บำรุงศรีกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช,ลานตากพืชไร่ เช่น ถั่วลิสง ฯลฯ และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าหนองมะโมงชัยนาท
20180000625331นายเชาว์ จันทร์อินทร์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน)หนองมะโมงชัยนาท098-7752032
20180200225577บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัดประกอบ และตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และแมคคานิคหนองมะโมงชัยนาท
20180002825616นายสมศักดิ์ เหล่าเกียรติอบข้าวเปลือกและการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าหันคาชัยนาท
20180000825535นายบัญชา เลียบสื่อตระกูลทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังหันคาชัยนาท
20180002025597ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้อสุวรรณค้าไม้ไสซอยไม้ และทำวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้หันคาชัยนาท
00180000125344บริษัท กิติศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างจากไม้หันคาชัยนาท
20180000225447ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถ เกษตรยนต์ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรในการเกษตร (กำลังการผลิต 50 เครื่อง/ปี)หันคาชัยนาท
20180029325608นายประสิทธิ์ สมตัวการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์หันคาชัยนาท
10180000225290นางสาวสุณี พรมรังสีสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วันหันคาชัยนาท
10180000925311นายศุภชัย รุ่งโรจน์วัฒนศิริทำมันเส้น ได้เดือนละ 160 ตันหันคาชัยนาท056-422-085
10180005625510ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐ 2011ผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิต 250 ซอง/วัน ทำน้ำแข็งหลอดก้อนเล็ก กำลังการผลิตสูงสุด 60 ตัน/วัน และน้ำดื่มหันคาชัยนาท081-6383993
10180000225399บริษัท ช.ไพศาล จำกัดผลิตอุปกรณ์สนาม เช่น เป้ ,ถุงกระดิกน้ำหันคาชัยนาท
10180100125382บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้า ได้ปีละ 4,800,000 ชิ้นหันคาชัยนาท451089
10180200125399บริษัท ชัยนาทรับเบอร์ จำกัดผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรองเท้า กำลังการผลิต    3,600,000 คู่/ปีหันคาชัยนาท056-451089
20180000825568นายจิรศักดิ์ อิ่มรังทำมันเส้นและลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังหันคาชัยนาท
10180000525319นายอนันต์ สุขสวัสดิ์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 40 ตันหันคาชัยนาท
10180002225314บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูน จำกัดทำมันเส้น ได้เดือนละ 200 ตันหันคาชัยนาท
10180002325312นายคมสัน กาญจนวิกัติทำมันเส้น ได้เดือนละ 160 ตันหันคาชัยนาท
20180000125407นางกิ่งแก้ว สงฆ์ประชาทำมันเส้นหันคาชัยนาท01-7859995
20180015625557บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูน จำกัด ทำมันเส้นและลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังหันคาชัยนาท
20180015725555บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพิ่มพูน จำกัด ทำมันเส้นหันคาชัยนาท
20180004025587นายจิรศักดิ์ อิ่มรังการทำฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้หันคาชัยนาท088 8564155
20180000225462บริษัท โรงสีกิจเจริญรัตน์ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 ตัน/วัน) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือผลผลิตจากพืชในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้าหันคาชัยนาท01-857-1885
20180431925649นางสาวพีรยา ฉิมแป้น การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางเกษตรกรรมหันคาชัยนาท
20180000625588นายวรวรรณ ฤทธิ์วรรณาเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมหันคาชัยนาท0878483588
20180000725586นายวรวรรณ ฤทธิ์วรรณาเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าหันคาชัยนาท087-8483588
20180000425450บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัดสีข้าวแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน) เก็บรักษา เมล็ดพันธุ์พืชหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช (ลานตากข้าวเปลือก) และอบข้าวเปลือกหันคาชัยนาท056-448651-2
20180100125422บริษัท สิริสถิตถาวร จำกัดทำมันเส้นและตากกากมันสำปะหลังหันคาชัยนาท01-4617954
10180000125573บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัดทำหรือปรุงแต่งสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น และแอลกอฮอล์ 95-97 เปอร์เซ็นต์หันคาชัยนาท056-482888
20180068625637บริษัท ธนเทพ คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ หันคาชัยนาท
10180000425585บริษัท ดินสวย น้ำใส จำกัดผลิตไอน้ำและน้ำอุตสาหกรรม จากน้ำกากส่าจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุราหันคาชัยนาท
20180002825582ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเกษตรข้าวไทยสีข้าวและอบข้าวเปลือก กำลังสีสูงสุดข้องร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันหันคาชัยนาท0819729792
20180001525605ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ แอนด์ วอเตอร์ อินดัสทรีผลิตน้ำแข็งหลอด กำลังการผลิตสูงสุด 60 ตัน/วันหันคาชัยนาท097-9279031
20180300125404ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสวาย เอ็นจิเนียริ่งประกอบชิ้นส่วนโทรศัพท์ แฟ็กซ์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 100,000 เครื่อง/ปี)หันคาชัยนาท
10180003825476บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ จำกัดปรับสภาพเมล็ดพันธุ์พืช (ลดความชื้นและคัดคุณภาพผลผลิตการเกษตร) โรงสี กำลังสีสูงสุดของร้านสี 100 ตัน/วันหันคาชัยนาท091-0100596-8
20180000525507นายสมศักดิ์ เหล่าเกียรติการเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า และการร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของข้าวเปลือกหันคาชัยนาท
20180002125561นายสมชาย ขำโห้การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าหันคาชัยนาท
20180002225569นางทิพย์วรรณ เร่งเทียนการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมหันคาชัยนาท
10180000225498นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์หันคาชัยนาท
10180000125334บริษัท ธนสมบัติ อินเตอร์เทรด จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 180 เกวียน/วัน) อบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าและนึ่งข้าวเปลือกหันคาชัยนาท056-451158
10180000125466บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัดสีข้าว สีข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว รวมเป็น 2,700 เกวียน/วัน อบพืชและรักษา ลำเลียงในไซโลและโกดัง และอบข้าวเปลือกหันคาชัยนาท035-430707
10180000825537บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัดสีข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2,000 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกหันคาชัยนาท035-430707
20180000125316บริษัท โรงสีวังกระชาย จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 310 เกวียน/วัน ขยาย อบข้าวเปลือกและปรับปรุงคณะภาพข้าวสารหันคาชัยนาท
20180001425483บริษัท สงวนพานิช-88 จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน)และอบข้าวเปลือกหันคาชัยนาท
20180008325470บริษัท การุณวานิช จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกหันคาชัยนาท081-814-8632
20180200125447นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มหันคาชัยนาท056-422720
20180000925525นายวชิระ จารุพันธ์ทำอาหารสัตว์หันคาชัยนาท056-437127
10180100125390บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปหันคาชัยนาท056-437-156-8
20180001925482ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคาผลิตยางแอสฟัลท์คอนกรีตหันคาชัยนาท
20180407725643ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(กำลังการผลิต 120 ตัน/ชั่วโมง)หันคาชัยนาท
20180007225572นายสิทธิชัย บุญวัชราภัยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหันคาชัยนาท
20180018625588ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหันคาชัยนาท
40180174125627บริษัท ธนกรไรซ์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 6.9552 เมกะวัตต์หันคาชัยนาท
20180099325652นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัยการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์หันคาชัยนาท
20180455825642ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉนานุกูลก่อสร้าง การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ หันคาชัยนาท
20180002925614บริษัท ธรรมวินัย จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุงหรือกระสอบหันคาชัยนาท0619265914
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล