DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชัยนาท

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายมีชัย มีชัยวัฒนาซ่อมและพ่นสีรถยนต์ชัยนาท
บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์ชัยนาท
นายอำนวย ข้องน้อยอบพืชหรือเมล็ดพืช การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมชัยนาท
นายเสมียน จีนจันทร์เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าชัยนาท
นายบุญชู บุญเงินการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าชัยนาท
นายสมพงษ์ เพชรหาญการร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางเกษตรกรรมชัยนาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทุนรุ่งเรืองสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 300 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกชัยนาท
นายโสภณ อุยพิพัฒน์ทำเครื่องเรือนจากไม้ ตู้ เตียง 200 ชุด/ปี และ วงกบประตู     หน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง 200 ชุด/ปีชัยนาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนะชัยดูดทราย (ใบอนุญาใช้เรือเลขที่ กท 1358) 54,000 ลูกบาศก์เมตร/ปีชัยนาท
นายนฤมิตร เชี่ยวชาญผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร แจกัน ของชำร่วย 50,000 / ปี/ชิ้นชัยนาท