DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม เชียงราย

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20570000225464บริษัท เชียงรายวัฒนาพร จำกัดบ่มใบยาสูบขุนตาลเชียงราย
20570004625545นายบุญลัย คำทะดูดทรายขุนตาลเชียงราย
20570231825629นายวัยวุฒิ คำแผ่นชัยดูดทรายขุนตาลเชียงราย086-181-9131
20570154825622บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส.สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัดทำผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา อบถั่วดาวอินคา ทำใบชาจากถั่วดาวอินคา สกัดน้ำมันจากถั่วดาวอินคา และทำผงโปรตีนจากถั่วดาวอินคาขุนตาลเชียงราย0866594962
20570116625623นายชัยวุฒิ กันทะเขียวดูดทรายขุนตาลเชียงราย0892648913
20570183425634บริษัท ไทย สิงห์ทอง อินเตอร์เทรด จำกัดดูดทรายขุนตาลเชียงราย0803944669
10570003325560บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ผลิตยางเครป ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ยางผสมขุนตาลเชียงราย
20570004025522บริษัท ดีแพค พลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติกขุนตาลเชียงราย
20570240925626ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินไหลมาคอนกรีตผลิคคอนกรีตต่างๆ เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตบล๊อก ท่อ ฯลฯขุนตาลเชียงราย0810225157
20570028125571ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินไหลมาคอนกรีตผลิตคอนกรีตต่างๆเช่นคอนกรีตบล็อก ท่อ คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯขุนตาลเชียงราย081-0225157
20570019925500นายประสิทธิ์ พุงขาวทำเครื่องเรือนจากไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้เชียงของเชียงราย053-791095
20570017925569บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดซ่อมรถยนต์เชียงของเชียงราย053-655278
20570003625504บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลเชียงของเชียงราย081-3098824
20570005525538บริษัท บุญยวงพืชผล จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืชเชียงของเชียงราย053-655729
20570001225612บริษัท ทรายศรีดอนไชย จำกัดดูดทรายเชียงของเชียงราย097-9215471
20570107025569บริษัท บุญยวงพืชผล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 ตัน/วันเชียงของเชียงราย
20570000225522บริษัท แม่โขง วาเล่ย์ ฟูดส์ จำกัดทำแป้งและอาหารสำเร็จรูปเชียงของเชียงราย086-1956709
20570100125614บริษัท เจ้าขา กาแฟ จำกัดคั่วเมล็ดกาแฟ บดเมล็ดกาแฟ พร้อมแบ่งบรรจุซองเชียงของเชียงราย084-2229323
20570100425469ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำแข็งพยอมทำน้ำแข็งก้อนเล็กเชียงของเชียงราย
60570240525641ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปเชียงของเชียงราย
60570240825645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์ กรุ๊ปผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปเชียงของเชียงราย
20570007625658บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงของเชียงราย
20570004825517ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงของเชียงราย
20570006425522บริษัท ดวงแสงทอง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงของเชียงราย
20570078925656บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงของเชียงราย
20570002925608ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์ทรายทองดูดทรายเชียงของเชียงราย091-3183885
20570159925625บริษัท ไชยพานิชคอนกรีต จำกัดโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงของเชียงราย
20570111925531บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงของเชียงราย
10570000225383บริษัท สยาม นอร์ทเทอร์น เปเปอร์ จำกัดผลิตกระดาษสา ได้ปีละ 240 ตันเชียงของเชียงราย791082
20570000925196บริษัท สิงห์ประสิทธิ์ จำกัดบ่มใบยาสูบ จำนวน 27 เตาเชียงของเชียงราย
20570002525507บริษัท ชอ อโกร จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืชเชียงของเชียงราย
20570007525569นางสาวธนาพร พุกนวนอบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษาเชียงของเชียงราย
20570000525517บริษัท เชียงของพืชผล จำกัดสีข้าวและอบเมล็ดพืชเชียงของเชียงราย
20570282725629บริษัท เชียงของพืชผล จำกัดโรงปรับปรุงคุณภาพข้าว (ขัดข้าว)เชียงของเชียงราย0821878846
20570008225581นายสุบรรณ รวมจิตรผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเชียงของเชียงราย084-3632977
20570000125474บริษัท เทพวงค์ จำกัดบ่มใบยาสูบเชียงแสนเชียงราย081-4737278
20570001325198นายวีระจิตร พงษ์สวรรค์บ่มใบยาสูบ จำนวน 52 เตาเชียงแสนเชียงราย
20570011125497บริษัท เชียงแสนทรายงาม จำกัดดูดทรายเชียงแสนเชียงราย
20570002825592บริษัท วารีเทพ เชียงแสน จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเชียงแสนเชียงราย081032215
20570800125443ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพโรจน์ห้องเย็นเชียงแสนเชียงราย053-777073
20570041225630ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำไพลี อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท โรงงานห้องเย็นเชียงแสนเชียงราย
10570000125401สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัดอบเมล็ดพืช การเก็บเมล็ดพืช และการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์พืชเชียงแสนเชียงราย955051
20570000825511นายสง่า พรมเมืองอบพืชหรือเมล็ดพืชเชียงแสนเชียงราย053-955365
20570000525558นางสาวอิชยา วนชยางค์กูลขุดดินกรวดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เชียงแสนเชียงราย089-9994221
20570000325199บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาสูบ จำนวน 50 เตาเชียงแสนเชียงราย
20570003825500นางภิรมยา เกิดสุขอบพืชหรือเมล็ดพืชเชียงแสนเชียงราย-
20570004825475นางเยาวเรศ เพียรลุประสิทธิ์อบพืชหรือเมล็ดพืชเชียงแสนเชียงราย
20570008625558นายมนตรี ก๊กพ่อค้าขุดดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เชียงแสนเชียงราย0819607551
20570000125383บริษัท เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ จำกัดดองพืช ผัก ผลไม้เชียงแสนเชียงราย053-181323-4
10570000225219นายชาตรี ชวลิตอังกูรทำมันเส้นเชียงแสนเชียงราย
20570000425577นายศรียนต์ ชุ่มมงคลทำน้ำแข็งและน้ำดื่มเชียงแสนเชียงราย
20570105325532บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงแสนเชียงราย081-8829477
20570017525575นางวลัยพรรณ ชิ้นเจริญขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เชียงแสนเชียงราย
20570005225535นางอิสราภรณ์ รัตนพันธุ์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เชียงแสนเชียงราย082-4008759
20570024525527นายมหาเสน่ห์ ชำนาญกิจขุดหรือตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์และขุดเก็บกรวดหินดินทรายเชียงแสนเชียงราย
20570006125544สหกรณ์การเกษตรเขียงแสน จำกัดสีข้าว ชนิดมาตรฐาน 60 ตัน/วันเชียงแสนเชียงราย
20570000625549นางสาวเนยนัย มังคลาดทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเชียงแสนเชียงราย053-650776
20570104725567บริษัท คิงส์ เดคคอร์เรชั่น อินดัสตรี้ จำกัดโรงงานผลิตบานประตู วงกบประดู คิ้วพลาสติกเชียงแสนเชียงราย
20570000625556ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์ กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงแสนเชียงราย
20570000125532บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาสบดอยหลวงเชียงราย
20570002425500นางมัญชุกา เอี้ยวเจริญลาภอบพืชผลทางการเกษตรดอยหลวงเชียงราย053-790188
20570105825630บริษัท ฟัลครัม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัดดูดทรายดอยหลวงเชียงราย
20570101325650ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธ์ธีรา เพอร์เฟคดูดทรายดอยหลวงเชียงราย
20570101425658ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธ์ธีรา เพอร์เฟคดูดทรายดอยหลวงเชียงราย
20570155125626ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟน์ อาคิเทค ดีเวลอปเมนท์ดูดทรายดอยหลวงเชียงราย
20570328925647ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทรัพย์ เชียงรายดูดทรายดอยหลวงเชียงราย0810264094
20570003825591ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงค์กรุ๊ปดูดทรายดอยหลวงเชียงราย
20570004325617บริษัท ช่างพินิจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัดดูดทรายดอยหลวงเชียงราย
20570464725645ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยแซนด์ดูดทรายดอยหลวงเชียงราย0818816878
20570282825627ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปดูดทรายดอยหลวงเชียงราย0201288452
20570006625543บริษัท เชียงราย เอส.เอส.พี จำกัดดูดทรายดอยหลวงเชียงราย081-7463230
20570007725581นางอำพรรณ วิทยสิงห์ดูดทรายดอยหลวงเชียงราย0815951752
20570008225607นายประจวบ นาราชดูดทรายดอยหลวงเชียงราย0810264094
20570100125556ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพาราทำยางแผ่นจากน้ำยางสด จากเศษยาง และยางแผ่นรมควันดอยหลวงเชียงราย
20570000225597บริษัท แอล.เอ็ม. อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยวิธีแช่แข็ง อบแห้งดอยหลวงเชียงราย
20570000325488บริษัท สหแสนหมิง จำกัดบ่มใบยาสูบ, อบพืชหรือเมล็ดพืชเทิงเชียงราย
20570005225568นายประดิพัฒน์ พันธุ์ประยูรอบเมล็ดพืชลำเลียง และเก็บรักษาเทิงเชียงราย
20570009925536นางชลลดา ยศเรืองศักดิ์ขุดดินกรวดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เทิงเชียงราย080-4993308
20570025225531นายอภิชาติ กฤษณะดิลกขุดดินกรวดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เทิงเชียงราย
20570228325641ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่องแช่ทรายงามดูดทรายเทิงเชียงราย0613541632
20570004625537นางวงศ์พันธ์ อักษรดิษฐ์ขุดดินหรือลอกกรวดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เทิงเชียงราย
20570223125632บริษัท ม่วงไพรวัลย์ จำกัดดูดทรายเทิงเชียงราย0818822231
20570004825509ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิงทรายทองดูดทรายเทิงเชียงราย
20570004925507บริษัท ม่วงไพรวัลย์ จำกัดดูดทรายเทิงเชียงราย
20570291525630ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิงทรายทองดูดทรายเทิงเชียงราย0819518413
20570100525524นายเอนก อยู่เกียรติกุลทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเทิงเชียงราย053795086
20570001225554บริษัท เทิง 2006 จำกัดทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเทิงเชียงราย0814729033
20570300125448กรมราชทัณฑ์แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านเทิงเชียงราย053-795654
20570001025350นางสาวทัศนี เที่ยงตรงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก เสา ท่อเทิงเชียงราย
20570500125461บริษัท สานุพัฐ จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเทิงเชียงราย
20570003125612 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ เทิงคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเทิงเชียงราย053-795093
20570013425564บริษัท ซีแมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเทิงเชียงราย
20570291225637ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเทิงเชียงราย053669491
10570300125408ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเทิงเซอร์วิสผลิต ต่อเติม ซ่อมแซม ตัวถังรถยนต์หรือรถพ่วงเทิงเชียงราย795101
10570000325456ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงค์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทิงเชียงราย
20570500125453ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงเทิงเชียงราย
20570000725380ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนดม ซี-คอนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก,ท่อ,เสา,แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป,เสาเข็ม,คานคอนกรีต ฯลฯเทิงเชียงราย
10570000225409บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995จำกัดอบเมล็ดพืช เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชและผลิตผลจากพืชในไซโลเทิงเชียงราย
10570003125580บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอบเมล็ดและพืชผลทางการเกษตรเทิงเชียงราย053-246577
20570002525515บริษัท สหพัฒนธัญญมงคล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 500 เกวียน/วันเทิงเชียงราย053-795279
10570004325619บริษัท 666 (ประเทศไทย) จำกัดโรงอบพืชผลทางการเกษตร และห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรเทิงเชียงราย
20570103725618บริษัท เชียงรายเครปรับเบอร์ จำกัดที่เกี่ยวกับยางพาราเทิงเชียงราย053178714
20570000125557บริษัท วิน ฟู้ด 777 จำกัดบ่มใบยาสูบและอบพืชผลทางการเกษตรเทิงเชียงราย089-8502633
20570152625628บริษัท วินฟู้ด 777 จำกัดห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตรเทิงเชียงราย
20570000125466บริษัท เชียงรายวัฒนาพร จำกัดบ่มใบยาสูบเทิงเชียงราย
20570003025572สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัดอบเมล็ดพันธุ์และพืชผลทางการเกษตรเทิงเชียงราย
20570004325559นายสมชัย ศรีศิริสิทธิกุลอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรัษาเมล็ดพืชในไซโล เทิงเชียงราย081-5305127
20570004425581นายมานิต สีหวานิชอบเมล็ดพืช และเก็บรักษาเทิงเชียงราย
10570345625644บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทิงเชียงราย
20570006325615ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัญชนกค้าวัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเทิงเชียงราย
20570268725643ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเทิงเชียงราย053669491
20570000225480นางสาวสุภัคณาวัณย์ พุฒธิมาภรณ์บ่มใบยาสูบ, อบพืชหรือเมล็ดพืชเทิงเชียงราย
10570001125590บริษัท ไทย หวั้ง อโกรโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอบแห้งพืชและเมล็ดพันธุ์พืชเทิงเชียงราย053-188188-9
20570006225567นางสาวณัฐณิชา กันนิกาอบเมล็ดพืชลำเลียงและเก็บรักษาเทิงเชียงราย0855232606
20570001125614ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี. ทวีวัฒน์คอนสตรัคชั่นดูดทรายเทิงเชียงราย081-0306976
20570116225622ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงน้ำทรายงามดูดทรายเทิงเชียงราย0647230748
20570402325649ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงน้ำทรายงามดูดทรายเทิงเชียงราย0647230748
20570005725609ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงน้ำทรายงามดูดทรายเทิงเชียงราย091-8596208
20570000225530บริษัท เค.พี. เชียงราย จำกัดบ่มใบยาสูบ, อบแห้งพืชผลทางการเกษตรป่าแดดเชียงราย053-602626
20570001425543สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัดอบเมล็ดพืช เก็บรักษาและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์พืชป่าแดดเชียงราย
10570001425602บริษัท สิริ อินเตอร์กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวป่าแดดเชียงราย053-761292
20570004025571ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง วิรุณผลิตน้ำแข็งหลอดป่าแดดเชียงราย0918522178
20570100125630ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวนพาณิชย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าแดดเชียงราย0830353040
20570013925548ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษรคอนกรีต (2019)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าแดดเชียงราย053761392
60570000225655ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน สมายล์บีผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำผึ้งป่าแดดเชียงราย
20570000325496บริษัท เอเซียฟู้ด เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอรต์ จำกัดบ่มใบยาสูบและอบพืชป่าแดดเชียงราย085-1388602
20570000325546นายมงคล คูสุวรรณบ่มใบยาสูบ อบพืชหรือเมล็ดพืชป่าแดดเชียงราย053-761103
20570000125524ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายพัฒนนันท์โม่และย่อยหินป่าแดดเชียงราย-
20570001625530นางสมศรี วงค์สิทธ์ดูดทรายป่าแดดเชียงราย
20570000125359บริษัท เชียงรายข้าวหอม (1991) จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 330 เกวียน/วันป่าแดดเชียงราย087-5683183
20570100125465สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัดสีข้าว ขนาด 40 ตันป่าแดดเชียงราย
20570003225610บริษัท เย็นบุญ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กป่าแดดเชียงราย0903258555
20570325325643ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสซีเมนต์บล็อกผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าแดดเชียงราย0899531667
20570014025579บริษัท ซีแมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าแดดเชียงราย
10570000925552บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตข้าวนึ่งป่าแดดเชียงราย
20570100525649บริษัท เงินไหลมาวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เช่น อิฐบล็อกพญาเม็งรายเชียงราย0810225157
20570270825639บริษัท หายเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพญาเม็งรายเชียงราย053711512
20570019825619บริษัท พี.ซี.รับเบอร์ จำกัดผลิตยางเครปพญาเม็งรายเชียงราย0819907792
20570102025549นายสมพงษ์ สิงห์คำผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ซ่อมเครื่องจักรทางการเกษตรพญาเม็งรายเชียงราย
10570001125616ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรดา 999อบพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไยพญาเม็งรายเชียงราย
10570001625599บริษัท สหจิงหมิง 999 จำกัดอบลำไย ห้องเย็นเก็บลำไยพญาเม็งรายเชียงราย084-6983227
20570104225550นางลาลิดา เธียรปัญญาขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์พญาเม็งรายเชียงราย
20570100225554บริษัท ลานนา รับเบอร์ จำกัดทำยางแผ่น, ยางแผ่นรมควันพญาเม็งรายเชียงราย
20570315225647บริษัท เทพนว จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพญาเม็งรายเชียงราย0834499665
10570001025568บริษัท เชียงรายกสิกรรม จำกัดสีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วันพญาเม็งรายเชียงราย
20570200225553ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพาราทำยางแผ่นจากเศษยางพญาเม็งรายเชียงราย
20570000225548บริษัท รียูเนี่ยน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัดบ่มใบยาสูบและพืชผลทางการเกษตรพานเชียงราย
10570047825492ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาทรายทองขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พานเชียงราย
20570035425576ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเวียงชัยขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์พานเชียงราย
10570261925622บริษัท โกลบอล เอเนอร์จี้ รีฟอร์ม จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย และผลิตชิ้นไม้สับอัดแท่งพานเชียงราย
10570003525573บริษัท ฟู ไห จำกัดอบเมล็ดและพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย พานเชียงราย087-3007771
20570002025599นายสุเนตร โกมลขุดตักดินทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์พานเชียงราย
20570000625366นายรัตน์ ทะรินทร์สีข้าวพานเชียงราย
20570200125381บริษัท สหแทรกเตอร์อะไหล่ จำกัดซ่อมรถไนาพานเชียงราย
10570000525386บริษัท ดีเวลพลัส จำกัดดูดทราย ร่อนคัดทรายพานเชียงราย
20570355925643บริษัท ทรายเงิน ธารทอง จำกัดดูดทรายพานเชียงราย0816713998
20570000125441สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัดแปรรูปนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์พานเชียงราย-
20570017925627บริษัท รุ่งเรือง ปาล์ม ออยล์ จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มพานเชียงราย
20570002925616บริษัท เชียงราย วี.ซี รับเบอร์ จำกัดผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครป อัดก้อน ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดพานเชียงราย
10570000225425ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ก.เทพสวัสดิ์อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาพานเชียงราย
20570004725543บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืชพานเชียงราย053-722545
10570004225249ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ก.เทพสวัสดิ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 550 เกวียน/วัน อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาพานเชียงราย
20570000225423บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัดสีข้าวพานเชียงราย01-9929020
20570006625550นายบุญยืน สมยาราชอบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษา และทำมันเส้นพานเชียงราย053-186115
10570167725621ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเกอร์ สิริออยล์นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพานเชียงราย
20570000725414ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ บี.อบแห้งพืชและเมล็ดพืชพานเชียงราย053-185062
20570001325610นางสาวกัลยา ศิริประภาไพศษลผลิตน้ำดื่มและผลิตน้ำแข็งพานเชียงราย
20570000625382บริษัท พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น ท่อระบายน้ำ แผ่นพื้น เสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จพานเชียงราย
20570001025426นางเพ็ญนภา พูลระออสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วัน)พานเชียงราย01/6028721
20570019625555ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆพานเชียงราย
00570000425332บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จำกัดอบผักผลไม้ และทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน อบแห้งพืชผัก ผลไม้ ธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ แช่แข็ง อบแห้งและทำให้เยือกแข็งโดยเฉียบพลันพานเชียงราย(053) 721 651
10570001625532บริษัท ทนา เกรน พอลลิช จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกพานเชียงราย053-722549
20570118925625บริษัท กู๊ดซัน จำกัดผลิตไฟแช็คพานเชียงราย0818821528
20570013225543บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด สาขาพานซ่อมรถยนต์พานเชียงราย
10570449025642นายโชคชัย วงศ์สุยะอบลำไยและอบพืชผลทางการเกษตรพานเชียงราย
20570003325600นายสมเกียรติ จอมราชคมอบพืช หรือเมล็ดพืชพานเชียงราย064-1876395
20570240325645บริษัท สยาม อินเตอร์ สวีท จำกัดการถนอมผักหรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งพานเชียงราย053-163383
20570003725619ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายทรายเพชรผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พานเชียงราย
20570018225548ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพงษ์ คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตพานเชียงราย
10570008825499บริษัท เอส.เอส.เจ.รีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดเศษโลหะ ทำน้ำมันผสมสีทาบ้าน ประกอบกิจการทำเชื้อเพิลผสมจากภาชนะพลาสติก เศษผ้า หรือกระดาษปนเปื้อนน้ำมัน ไส้กรองน้ำมั สารหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ ทินเนอร์ที่ใช้แล้ว (Solid Lipuid Blending) และเก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าโดยไม่มีการแปรสภาพพานเชียงราย
20570000325421สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัดอบเมล็ดพันธุ์พืชพานเชียงราย053-721671
20570100325461นายอภิชัย ดวงแสงทองอบพืชหรือเมล็ดพืชพานเชียงราย0 5372 2459
20570004725568ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งเฮงอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาพานเชียงราย
20570143625638องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานการฆ่าสัตว์ (สุกร)พานเชียงราย053721486
20570000625390นายฮวด เลิศพิทักษ์พงศ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันพานเชียงราย
10570001225283ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งเฮงสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกียน/วันพานเชียงราย
10570002525194บริษัท โรงสีเสถียรรุ่งเรือง จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน)พานเชียงราย
20570000425429สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัดสีข้าวพานเชียงราย053-721671
20570001025483บริษัท โรงสีมานะรุ่งเรือง จำกัดสีข้าวและอบข้าวเปลือก กำลังการผลิต 150 เกวียน/วันพานเชียงราย053186170
20570003725155บริษัท เชียงรายเพชรไพฑูรย์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันพานเชียงราย
20570000225365นายเกษม วีระฤทธิพันธ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กพานเชียงราย
00570100125378ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานวนชัยทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มพานเชียงราย053-721330
20570100125382ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ประดิษฐกรรม ทำไส - ซอย เซาะร่องรางลิ้นไม้แปรรูปพานเชียงราย
20570100125366นายซอง ม้าแก้วทำวงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ไม้แปรรพานเชียงราย721007
10570002925477ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งพงษ์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพานเชียงราย053-721574
20570500125420ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งพงษ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆพานเชียงราย
20570000225449บริษัท ซีเเมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพานเชียงราย053-754035-6
20570153425622บริษัท โนบูว่า จำัดผลิตประกอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดโดยเคลือบผิวพานเชียงราย053722812
20570001925500บริษัท ไทยชิมาโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พานเชียงราย053-635281
20570256125640บริษัท ไทยกรุ๊ป ซอลท์จินเจอร์ จำกัดดองขิงพานเชียงราย053-723223-4
20570100125424เทศบาลเมืองเชียงรายฆ่า ชำแหละเนื้อสัตว์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000525442บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสีข้าวขนาด 720 ตัน อบเมล็ดพืชเมืองเชียงรายเชียงราย
10570000225151ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย053-711120
20570002925517นายศักดา ธรานิศรผลิตถุงพลาสติกเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000325389บริษัท โรงสีกำพล จำกัดอบเมล็ดพืช เก็บรักษา ลำเลียงเมล็ดพืช ในไซโลเมืองเชียงรายเชียงราย
20570007325556นางสุกัญญา คักกันหาขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000125375บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570005225519บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย053-746854-5
20570005325517บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570005325558นางสาวยุพา แสนศิริดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
10570013225156บริษัท โรงสีกำพล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 75 เกวียน/วันเมืองเชียงรายเชียงราย717223-5
10570100125327นางฟองจันทร์ เรือนสุภาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นขนมจีนเมืองเชียงรายเชียงราย712818
20570000225373นางลดาวัลย์ วัชโรทนทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองเชียงรายเชียงราย
00570000325342บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล(1980) จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย711379, 746225
10570000125294ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเครื่องเรือนทำเครื่องเรือนและวงกบประตู-หน้าต่างไม้เมืองเชียงรายเชียงราย713849
20570002225546นายสาคร โชคครัวทำเครื่องเรือนจากไม้และแปรรูปไม้เพื่อบริการลูกค้าเมืองเชียงรายเชียงราย
10570000125252บริษัท ไทยฟงหนงปุ๋ยหมัก จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570001725546บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-700889-91
60570240425644ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.สตีลผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองเชียงรายเชียงราย053-601383
20570200125373บริษัท เชียงรายประตูม้วน (1994) จำกัดผลิตประตูเหล็กม้วนเมืองเชียงรายเชียงราย713147
20570002125589ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.สตีลผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองเชียงรายเชียงราย-
20570006625576ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. เม็ททอล ชีท(เชียงราย)ทำส่วนประกอบสำหรับงานก่อสร้างเมืองเชียงรายเชียงราย
20570300125414นางปารวี โพธิปัญญากลึง เจาะ คว้าน คัด เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองเชียงรายเชียงราย053-716181
20570001525490นายสุวรรณ นาคะสุวรรณกลึง เชื่อมโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100425410บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัดซ่อมรถบรรทุกและส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของรถบรรทุกเมืองเชียงรายเชียงราย715093,713657
10570100125335บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-711312
10570000125344ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เอเซีย เชียงรายซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570900125442บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย755199,755099
20570100625407บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย701400-9
20570005025596บริษัท เอส เค โปรแอดทีฟ จำกัดซ่อมรถ เคาะ ทำสีรถเมืองเชียงรายเชียงราย053-602623
20570030325482บริษัท อีซูซุ เชียงรายบริการ (2002) จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570100625555บริษัท พี-ลินิน แคร์ จำกัดซักรีด ซักฟอก รีด อัด เครื่องนุ่งห่ม พรมเมืองเชียงรายเชียงราย
20570003325345นางเพ็ญประภา จุวรรณสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570224425627ห้างหุ้นส่วนจำกัด แขมรุจิผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย0839526666
20570101525523บริษัท สีเหลือง โซวิ่ง จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองเชียงรายเชียงราย
20570200125399ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์ วัสดุ-คอนกรีตผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก,ผลิตคอนกรีตบล๊อกเมืองเชียงรายเชียงราย793440
20570291725636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053669491
20570000525392บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด(ศูนย์บริการ)ซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-702665-9
20570014625600บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัดซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570014725616บริษัท บี-ควิก จำกัดศูรย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย020291000
20570025325562บริษัท เอส.เอ็น.ซุปเปอร์ไฮเวย์ จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000325462บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาแห้งเมืองเชียงรายเชียงราย053-711158
20570020625529นายสยาม ธีระวัฒนากุลขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย085-0334887
20570046225502นายสยาม ธีระวัฒนากุลขุดตักดินในที่กรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย085-0334887
20570153325624สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรายผลิตน้ำดื่มเมืองเชียงรายเชียงราย053702176
20570200125613นายสมลักษณ์ ปันติบุญผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองเชียงรายเชียงราย053-705291
20570000525400บริษัท นางนอน คอนสตรัคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570002025540บริษัท ดี.ที.คอนกรีต(เชียงราย)จำกัดผลิตคอนกรีตอัดแรง เช่น เสาเข็ม พื้นสำเร็จรูปเมืองเชียงรายเชียงราย053-709460-1
20570012525554บริษัท ซีแมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570016825539บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-176564
20570600125445นางรังสินี พรมวงศ์ซ่อมแซมรถแทรคเตอร์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570300125364ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวีอาร์มอเตอร์เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย9510088
20570068225638ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่. วีไอพี (สาขาเชียงราย)ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย08195241176
20570012925564บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570042025617นายสถิตพงศ์ พงษ์ธรบทิพย์ขุดดินเมืองเชียงรายเชียงราย0991395656
20570000325454บริษัท ทรายธนพรรณ จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570101225579นายธเนศ สุขศรีโชติดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย089-9998831
20570003525571ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กิจอนันต์ดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 4257 01617เมืองเชียงรายเชียงราย
20570193325634บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย053175135
20570207925635บริษัท ปฐพีสายชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย0979215471
20570008525584บริษัท ปฐพีสายชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570153125636บริษัท เจียงฮาย ไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำแข็งซองเมืองเชียงรายเชียงราย0949398999
20570002725610ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสามชัยผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
20570480225646บริษัท เอ็มเค คอนกรีต 2022 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย0956878827
20570000125433นางพรทิพย์ เจนตระกูลบ่มใบยาสูบเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100225380ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์พัฒน์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย758472-3
20570003325618บริษัท สักพนา จำกัดไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูปเพื่อบริการลูกค้าที่ซื้อไม้แปรรูปจากโรงค้าเมืองเชียงรายเชียงราย
20570004425615บริษัท สักพนา จำกัดทำเครื่องงเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองเชียงรายเชียงราย
20570016925537นายตะวัน ตันวัชรพันธ์ทำเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองเชียงรายเชียงราย081-6232976
20570200125415นายแก้ว สนประเสริฐอัดเศษกระดาษและเศษโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย712563
10570000125351บริษัท ผลิตภัทณ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100525516บริษัท คิคูโช จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์สำหรับโทรศัพท์มือถือ และคอยล์ขดลวดชนิดต่างๆเมืองเชียงรายเชียงราย
20570200225389ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศไทยอุตสาหกรรมสตีลทำกระบะ ตัวถังรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570103825590บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัดห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100225364บริษัท อู่เทคนิค จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-774335
20570100925617บริษัท จอย ปาร์ค เชียงราย จำกัดซ่อม-และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570006725582นางสาววาสิฏฐี ชื่นชนะซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-774075
20570008025551บริษัท นกเงือกออโต้ จำกัดซ่อมบำรุงรักษาและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570020325575บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัดซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง สร้าง ประกอบ ดัดแปลงเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100225463ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอินเตอร์โปรดักส์อบพืชผลทางการเกษตร และป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืชเมืองเชียงรายเชียงราย053-673743
20570003425558นายสุมิตร ชาญเมธีขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย081-4974972
20570014825614นายณรงค์ ชุติกานนท์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 138917เมืองเชียงรายเชียงราย
20570014925521นางศิริญญา ดวงคิดขุดตักดินเมืองเชียงรายเชียงราย053-726061-2
20570001425576บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ผักเมืองเชียงรายเชียงราย0818828908
00570000125379บริษัท เชียงรายโฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้ เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง อาหารบรรจุขวด อาหารตากแห้งเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001325602บริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัดแปรรูปผลไม้อบแห้ง เช่น มะม่วงอบแห้ง, สับปะรดอบแห้ง, สตรอเบอร์รี่อบแห้ง, ลำไยอบแห้ง ฯเมืองเชียงรายเชียงราย0818817683
10570189425648บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตใบชาแห้งเมืองเชียงรายเชียงราย
10570174425629บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดทำใบชาแห้ง และใบชาผง น้ำผักและผลไม้ ผลไม้แช่อิ่มเมืองเชียงรายเชียงราย053160636
20570100225521บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผง, น้ำผักและผลไม้, ผลไม้แช่อิ่มเมืองเชียงรายเชียงราย
10570100125400บริษัท นอร์ธเทอร์ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัดผลิตซีอิ้วญี่ปุ่นเมืองเชียงรายเชียงราย053-673985-6
20570300225461ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งภูคำเวียงพิงค์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย
20570200225397บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น ท่อ ค.ส.ล. ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000625408บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย716131
20570012425482บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000525483นางสาวธนพร มโนวรรณบ่มใบยาสูบ และอบพืชผลทางการเกษตรเมืองเชียงรายเชียงราย053-678817
10570001725597บริษัท ไท้ หยวน จินซาน จำกัดโรงงานอบลำไยเมืองเชียงรายเชียงราย080-1224983
20570003625561นางภรภัทร มโนวรรณภูอบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001125432นางบัวบาน มโนวรรณสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001125572นายณัฐพล อาษาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570201225578บริษัท อาษา คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ เมืองเชียงรายเชียงราย
20570139725632บริษัท โชกุน เจริญทรัพย์ จำกัดผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองเชียงรายเชียงราย0815301244
20570200225462บริษัท ริมกกพัฒนา จำกัดดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 3757 01365เมืองเชียงรายเชียงราย053-750378
20570002425542บริษัท ทรายสายชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570103225528บริษัท ทรายพิสิษฐ์ จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570011825492บริษัท ทรายธนชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย053-774663
20570100625506กรมอาชีวศึกษาทำผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ และนมพร้อมดื่มทุกชนิดเมืองเชียงรายเชียงราย053-674349-50
20570102325634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ทผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้และผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กเมืองเชียงรายเชียงราย0815309642
10570000425272นายดำรงค์ พัฒนานุภาพผลิตอิฐดินเผาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100925567นายพร เชียงจันทร์ผสมซิเมนต์เข้ากับวัสดุอื่น เช่น คอนกรีตผสมเมืองเชียงรายเชียงราย
20570027625621บริษัท วีอาร์ซี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570028225579นายอนุสร หงส์โรจนภาคย์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
20570500225394บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย750150-4
20570003025606ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวีอาร์มอเตอร์ซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย087-5258888
10570002425601บริษัท ไทย หม่าน อี้ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรเมืองเชียงรายเชียงราย094-2899265
20570000225589บริษัท หงส์หัว ไบโอเทคโนโลยี จำกัดผลิตเต้าเจี้ยวเมืองเชียงรายเชียงราย
10570000125328บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดโม่ บด และย่อยหินเมืองเชียงรายเชียงราย716151
20570100325420บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัดสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570002825501นางจิตรตรีพร กองทองสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000925568นายมานิตย์ แก้วเลื่อมใสทำมันเส้น อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000825479นายรัตนศักดิ์ ธรานิศรทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผงหรือรูปทรงต่าง ๆเมืองเชียงรายเชียงราย0897551717
20570001225521นายสุวิสันต์ รังสีโสภณบดย่อยพลาสติกเมืองเชียงรายเชียงราย
20570005525512นายคำรณ ธรานิศรทำโครงเหล็ก เต๊นผ้าใบ และกลึงเชื่อมโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย
20570101425542บริษัท ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด จำกัดห้องเย็นเมืองเชียงรายเชียงราย081-7969654
20570101325601บริษัท ร่องขุ่น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-700007
20570010125605บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัดซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000225571บริษัท อานันทพร กรุ๊ป จำกัดอบเมล็ดพืช ลำเลียง และเก็บรักษาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570010825519นายมงคล จงสุทธนามณีขุดตักดินเมืองเชียงรายเชียงราย
20570029225552นายวิวัฒน์ ศรีเจริญจิตร์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570100125374บริษัท อานันทพร จำกัดสีข้าว  กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 180 เกวียน/วันเมืองเชียงรายเชียงราย711490
20570100125416ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้เลื่อย ไส ซอย เซาะร่องทำรางลิ้นไม้เมืองเชียงรายเชียงราย701130,715003
20570000425411นายสมชาย ไพสิฐสุวรรณอัดเศษกระดาษและเศษโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย715100,700313
10570000225458บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
10570453325649บริษัท เพพส์ คอนสตรัคชั่นส์ จำกัดโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
20570400125454บริษัท ซี อาร์ พลาสติก จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวด และฝาจุก พลาสติก ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย053-774380-1
20570010025540บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-754035-6
20570011225495บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ซีเมนต์บล็อค ท่อ พื้นซีเมนต์สำเร็จรูป เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย
20570011325519บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-774909
20570013625601บริษัท วีอาร์ซี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย080-1299990
20570259425625บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น ท่ออัดแรง และคอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย053700889
20570025825579นางสาวศรัญยา โล้พิรุณทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่นคอนกรีตบล๊อก ท่อ แผ่นพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001025533นางสาวพรพิมล ชูสกุลพัฒนาทำส่วนประกอบสำหรับใช้สร้างอาคารเมืองเชียงรายเชียงราย
20570300225396นางสาวศิวกร รักษาธรรมกลึงและเชื่อมโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย0843788966
20570300125398บริษัท พรเทพแทรคเตอร์ (1996) จำกัดซ่อมรถแทรคเตอร์เมืองเชียงรายเชียงราย 
20570200225413นายอมูสนี อนุรักษ์ซ่อมรถบรรทุก รถพ่วงและรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570100325529บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็นเมืองเชียงรายเชียงราย
20570023025537กรมราชทัณฑ์ทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ แกะสลักไม้ และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งอาคารจากไม้เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000225415สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัดการอบเมล็ดพืช,การเก็บเมล็ดพืชและการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์พืชแม่จันเชียงราย771252
20570000425460นายสุชาติ นิลวัฒนกุลอบพืชหรือเมล็ดพืช,การเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโลแม่จันเชียงราย
20570025425503นายบุรินทร์ หาญสกุลขุดตักดินแม่จันเชียงราย
10570000125302บริษัท แม่จันมุ่ยฮวดเส็ง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย
10570000325191บริษัท เหล่าเลี่ยงกี่ (1976) จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลยแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย
10570000625293ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจียงท่งเส็งสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย771749
10570026425157ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีซุ่ยฮั้วเชี้ยงสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย
00570100125394ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี.น้ำดื่มทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 53 ตัน และน้ำดื่มแม่จันเชียงราย771358-9
20570300125422นายสุธี อิสริยะอาภาผลิตถุงพลาสติกแม่จันเชียงราย771086
20570100225455บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดทำอิฐบล็อกและท่อคอนกรีตอัดแรงแม่จันเชียงราย
20570100325370บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแม่จันเชียงราย660052-5
20570000425387บริษัท แม่จันคอนกรีต (999) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่จันเชียงราย771723
20570100325396นายอุดม พงศ์พัฒนานุกุลกลึง,เจาะ,คว้าน,กัด,ไส,เจียน,เชื่อมโลหะ และซ่อมตัวถังรถยนต์ บรรทุกแม่จันเชียงราย771079
20570004025563นางสาวกรภัทร ฉลองวิริยะเลิศผลิตน้ำแข็งหลอด และน้ำดื่มแม่จันเชียงราย053-664638
20570037725635ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรอารีย์วัสดุภัณฑ์การค้าแพล้นคอนกรีตผสมเสร็จ, แผ่นพื้น, บล็อกคอนกรีต, เสาคอนกรีต, ท่อคอนกรีต, เสาเข็ม, เสารั้วคอนกรีตแม่จันเชียงราย0858698995
20570100125598บริษัท บุญล้อม โพรสเซ่นโปรดักส์ จำกัดอุตสาหกรรมห้องเย็น, โกดังเก็บถนอมอาหารแม่จันเชียงราย053-775158
20570004225551ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เจริญโชติอบเมล็ดพืชแม่จันเชียงราย083-4710117
20570002425559นายชินกร ก๊อใจทำน้ำแข็งก้อนเล็กแม่จันเชียงราย053-665326
20570000425379นายอิ่นแก้ว เตปาการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ ค.ส.ล.อัดแรงแม่จันเชียงราย779065
20570148025628นางสาวสรณืสิริ คำแก้วขุดดินในพื้นที่กรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย
20570124125632นางสาวสรณ์สิริ คำแก้วขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย
00570000125395บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากผัก พืช ผลไม้ บรรจุกระป๋อง ผัก พืช ผลไม้ แช่แข็ง และแป้งถั่วเหลืองแม่จันเชียงราย771064
10570010625242ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันพันธารัตน์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 35 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย
20570008925560บริษัท ข้าวยูไนเต็ด จำกัดโรงสีข้าวแม่จันเชียงราย
20570000425551บริษัท ซูพรีมเซลล์โฟม จำกัดผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์แม่จันเชียงราย0866001552
10570100325323นายสมพงษ์ หาญสกุลทำอิฐบล๊อค และอิฐดินเผาแม่จันเชียงราย
10570000325316นางแสวง หาญสกุลทำคอนกรีตบล๊อคและท่อคอนกรีตแม่จันเชียงราย
20570400125447บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่จันเชียงราย
20570303925620บริษัท วายพี โคล สตอเรจ จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแช่แข็งแม่จันเชียงราย053602861
20570007025545นางสาวศิริลักษณ์ เตมีศักดิ์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย
20570023825555นายบุรินทร์ หาญสกุลขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย
10570000225359ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันกิจเจริญสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 35 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย
20570100225398นายเรวัตร์ ชุ่มไชยาทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 30 ตัน/วันแม่จันเชียงราย653266
20570018225597ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันกิจเจริญทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆแม่จันเชียงราย
20570000625572บริษัท ที พี เอ็น กรีน อินโนเวชั่น จำกัดบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืชและวัสดุเหลือใช้เช่น แกลบ ข้าวโพด ขี้เลื่อย ขี้กบฯลฯ สำหรับอัดแท่งเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแม่จันเชียงราย
30570383525645บริษัท บัญชากิจ จำกัดโม่ บด ย่อยหินแม่จันเชียงราย
20570012025548บริษัท กิจการร่วมค้าลานนา จำกัดขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย080-4983444
20570017625573ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ 99 แม่สายขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย081-7836757
20570000725547ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮคลาส พีวีซี กรุ๊ปขุดหินดินทรายและกรวดในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย
20570189025644บริษัท อภิพงษ์ จำกัดดูดทรายแม่จันเชียงราย0946643937
20570028525655บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัดดูดทรายแม่จันเชียงราย
20570002125571ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอเอ ซัพพลายดูดทรายแม่จันเชียงราย
20570002725552นายประสิทธิ์ พละขันธ์ดูดทรายแม่จันเชียงราย0819931697
20570002725578บริษัท ท่าทรายทับกุมารทองดูดทรายแม่จันเชียงราย0817836757
20570002825477นายพร เชียงจันทร์ดูดทรายแม่จันเชียงราย053-775076
20570003425566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างเชียงแสนดูดทรายแม่จันเชียงราย
20570003825617ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮคลาส พีวีซี กรุ๊ปดูดทรายแม่จันเชียงราย0894334814
20570004125595นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะพรมมาดูดทรายแม่จันเชียงราย091-0763826
20570005825573นางสาวศรัณยา โล้พิรุณดูดทรายแม่จันเชียงราย086-9119940
20570006025579นายสมัคร พละขันธ์ดูดทรายแม่จันเชียงราย
20570497225647นางสาวธัญลักษณ์ อินทจักร์ดูดทรายแม่จันเชียงราย0646296287
20570502125642นายวริทธิ์ธร เสาหินดูดทรายแม่จันเชียงราย0898401671
20570008425587ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายอินทรีย์แดงดูดทรายแม่จันเชียงราย
10570000325530บริษัท ที พี เอ็น ไรซ์มิล จำกัดสีข้าวและอบข้าวเปลือก กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 450 เกวียน/วันแม่จันเชียงราย053-163440
20570220025637บริษัท บัญชากิจ จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแม่จันเชียงราย0816322567
20570219325634บริษัท บัญชากิจ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่จันเชียงราย0816322567
10570004925558บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์แม่จันเชียงราย02-7142400
20570025525500นายบุรินทร์ หาญสกุลขุดตักดินแม่จันเชียงราย
20570240725646บริษัท แม่จันไวเนอรี่ จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่จันเชียงราย09-7000-568
20570484825649ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาหยินหวงทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่จันเชียงราย0817834480
20570240625648บริษัท มารศรี โปรดักส์ จำกัดผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปแม่จันเชียงราย053-6612323
20570300325469ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.พี.ไอซ์(2003)ทำน้ำแข็งก้อนเล็กแม่จันเชียงราย
20570005525603ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.พี.ไอซ์(2003)ทำน้ำแข็งแม่จันเชียงราย053-771358
20570100125473บริษัท แม่จันทร์ไวท์เนอรี่ จำกัดทำวัสดุผสมสุราจากผลไม้แม่จันเชียงราย09-7000568
20570001925542บริษัท แม่จันไวเนอรี่ จำกัดผลิตขวดพลาสติกแม่จันเชียงราย
20570000325397ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.แพค.คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ เช่น เสา, ท่อ ค.ส.ล. คอนกรีตบล็อก  และคอนกรีตอัดแรง เช่น แผ่นพื้น, เสาเข็ม, เสาไฟฟ้า เป็นต้นแม่จันเชียงราย771583
20570016825562ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที คอนกรีต ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตแม่จันเชียงราย053-771585
20570025725597ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.แพค. คอนกรีตผลิตคอนกรีตบล็อกแม่จันเชียงราย053-660695
20570015125550ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทยนตรกิจซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์แม่จันเชียงราย
20570400125462นางสุพรรณี เหลืองวิไลวรรณแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ฯลฯแม่จันเชียงราย053-667896-7
20570400125421นางนฤมล ตั้งตรงสากลทำอิฐดินเผาแม่จันเชียงราย
20570400125439นายบุญส่ง อินพรหมผลิตอิฐดินเผาแม่จันเชียงราย
20570200325585นางสาวพรรณธิญา ถาบุตรผลิตอิฐมอญแม่จันเชียงราย
20570100425584นางสาวพรรณธิญา ถาบุตรผลิตอิฐมอญแม่จันเชียงราย
20570153025620นายจันติ๊บ พรมมาลีผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่จันเชียงราย053667662
20570153225626นายจันติ๊บ พรมมาลีผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตทุกประเภท เช่น ท่อคอนกรีต, บล็อคคอนกรีตและบ่อวงคอนกรีตแม่จันเชียงราย053667662
30570000125431บริษัท เอส.สโตน จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินแม่จันเชียงราย
20570016925545นางสาวนิโลบล เดชะบุญขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์แม่จันเชียงราย053-779021
20570000125516บริษัท ชาฉุยฟง จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่จันเชียงราย
20570004825566นายพร เชียงจันทร์ดูดทรายแม่จันเชียงราย
20570003625496บริษัท แม่จัน โกลเด้น เกรน จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกแม่จันเชียงราย
20570001125416นายประเสริฐ โคนทรงแสนซ่อมรถยนต์แม่จันเชียงราย053-775024
20570000925618บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำยางข้น, สกิมเครปและสกิมบล็อกแม่จันเชียงราย053-160720, 053-160730
20570000325447บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่จันเชียงราย053-771461
20570000725406บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัดผลิต, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคอนกรีตทุกประเภทแม่จันเชียงราย664225
20570221125634บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นฮอลโลว์คอร์ แผ่นผนังรั้ว แผ่นผนังกั้นดิน เสาเข็ม เสาคานสำเร็จรูปเป็นต้นแม่จันเชียงราย053775505
20570448625648บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัดซ่อมแซมรถยนต์แม่จันเชียงราย0894312156
20570000225431บริษัท ชาฉุยฟง จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย01-6028922
20570000325439นางสาวนัฏนันท์ ภูมินันท์โภคินทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย0954455562
20570241425642ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชา หมิง หยงทำใบชาแห้ง หรือใบชาผง และพืชชนิดอื่นๆแม่ฟ้าหลวงเชียงราย053-765066
20570241525649บริษัท แม่สลองอุตสาหกรรมชา จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
20570100125549นายอุดม คำลือทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย085-0413959
20570000525491บริษัท วังพุดตาล จำกัดทำใบชาแห้งแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
20570000625499บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัดผลิตไบชาแห้งแม่ฟ้าหลวงเชียงราย053-765288
20570100425493นางสาวจรรยา ชีวินกุลทองทำใบชาแห้งและใบชาผงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
10570000125492บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัดผลิตผักและผลไม้ต่าง ๆ แช่แข็งแม่ลาวเชียงราย
20570000525475บริษัท อี้ จั้นฟูดส์ จำกัดดองขิงแม่ลาวเชียงราย054-426011
20570001725488บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัดผลิตปุ๋ยแม่ลาวเชียงราย
20570079225627ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอทผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตแม่ลาวเชียงราย0821855533
20570094125638ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านเจริญการค้าผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่ลาวเชียงราย053666667
20570001225505นายธวัช แข่งขันดูดทราย แม่ลาวเชียงราย
00570000125361บริษัท ไทยพัฒนาพืชผล (2525) จำกัดดองผัก และพืชผลทางการเกษตร เช่น ขิง บ๊วย และผักอื่น ๆแม่ลาวเชียงราย729043
20570000325595บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ (2015) จำกัดฆ่าและชำแหละสุกร แม่ลาวเชียงราย
20570281525640นางนิตยา รวมจิตรผลิตน้ำแข็งหลอดแม่ลาวเชียงราย0861910800
20570013525561บริษัท เชียงราย คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆแม่ลาวเชียงราย
20570007725557บริษัท เชียงรายประตูม้วน(1994)จำกัดผลิตประตูม้วน แผ่นเหล็กมุงหลังคา และซ่อมรถยนต์แม่ลาวเชียงราย053713201
20570101825550นายอรุณ ถั่วทองซ่อมรถแทรกเตอร์ รถบรรทุก รถพ่วง ฯลฯแม่ลาวเชียงราย
20570001225562นายกุศล ใจวงค์ทำมันเส้น อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาแม่ลาวเชียงราย053-673499
20570100125432บริษัท สุวิรุฬชาไทย จำกัดทำใบชาแห้งหรือใบชาผงแม่ลาวเชียงราย
20570001825502นางอรอสรา แก้วสมตัวอบพืชหรือเมล็ดพืชแม่สรวยเชียงราย053-724035
20570001825577เทศบาลตำบลแม่สรวยฆ่าสุกร กำลังการผลิต 30ตัว/วันแม่สรวยเชียงราย053-786123
60570240925643นายอนิวรรต ขัติวงค์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กแม่สรวยเชียงราย089-9986630
20570004025548นายบรรจง มานะอบพืชหรือเมล็ดพืชแม่สรวยเชียงราย
20570004125561นางจิราภรณ์ ชัยวุฒิอบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษาแม่สรวยเชียงราย
20570005525611ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวจิราภรณ์โรงอบข้าวแม่สรวยเชียงราย0818855817
20570000225399ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้ยคำ คอนกรีตดูดทรายแม่สรวยเชียงราย786054
20570200325460ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวจิราภรณ์สีข้าวแม่สรวยเชียงราย053-918042
20570005125529บริษัท แสงศิรินทร์ทิพย์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กแม่สรวยเชียงราย053-786185
20570241625647ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้ยคำคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่สรวยเชียงราย
20570101425559บริษัท ซีแมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่สรวยเชียงราย
20570006525560บริษัท ดี ดับเบิ้ลยู โพลี เมทัล จำักัดผลิตหลังคาเมทัลชีทแม่สรวยเชียงราย
10570001225150บริษัท แม่สวยใบยา จำกัดบ่มใบยาสูบ จำนวน 39 เตาแม่สรวยเชียงราย
20570240125649บริษัท ลานนา ฟลาว มิล จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสารแม่สรวยเชียงราย053-930543
20570100225430บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัดผลิตและจำหน่ายสุราแช่ประเภทสุราผลไม้ และสุราสมุนไพรแม่สรวยเชียงราย053-950257
20570000125482บริษัท ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัดบ่มใบยาสูบ,อบพืชหรือเมล็ดพืชแม่สรวยเชียงราย
10570001125582บริษัท จง ไทย 2014 จำกัดอบแห้งพืชผลทางการเกษตร และห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตรแม่สรวยเชียงราย085-0368108
10570002525574บริษัท ไทยร่มโพธิ์ทอง 888 ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัดอบแห้งพืชผลทางการเกษตรแม่สรวยเชียงราย
20570000525525นางสมนึก กันจีนะอบพืชและเมล็ดพืชแม่สรวยเชียงราย081-8813892
20570001325560สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัดอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาแม่สรวยเชียงราย053-656-311
20570030425506นายเสน่ห์ มูลผึ้งขุดตักดินแม่สรวยเชียงราย-
10570011925633บริษัท ทองธวัชอกริคัลเจอร์ จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 200 ตัน/วัน และเมล็ดพืช และอบข้าวเปลือกแม่สรวยเชียงราย
20570240025641บริษัท อาคุน่า ฟาร์ม จำกัดการทำใบชาแห้ง ใบชาผงแม่สรวยเชียงราย053-956111
20570000425593บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟแม่สรวยเชียงราย
20570300125463นางสาวปรียาภรณ์ ขัติวงค์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กแม่สรวยเชียงราย
10570000125427บริษัท ไทย-นิชิ เชียงราย จำกัดผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแม่สรวยเชียงราย01-2101235
20570104325558ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สรวยจงเจริญกิจดูดทรายแม่สรวยเชียงราย
20570000425585บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัดการคั่ว บด หรือป่นกาแฟแม่สรวยเชียงราย053-918081
60570241125649นายแก่นคำ มงคลอบพืชหรือเมล็ดพืชแม่สายเชียงราย0897559852
20570003325477บริษัท อะโกร ฟู้ดโปรดักท์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรแม่สายเชียงราย
10570200125334นายศรีเกียรติ ประกายวิเชียรตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และซักเสื้อผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง)แม่สายเชียงราย731880
20570000425502บริษัท โอซาก้า มารูนิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้า และรองเท้าสำเร็จรูปแม่สายเชียงราย
20570210425623ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอส สแครพ เทรดดิ้งอัดเศษโลหะ, อัดกระดาษ, ตัดพับม้วนโลหะและอัดพลาสติกเป็นก้อนแม่สายเชียงราย053732588
20570030125569ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่สายเชียงราย
20570100425592บริษัท วิศิรินทร์ จำกัดผลิตเครื่องประดับเทียมแม่สายเชียงราย053734582
10570000325324นายไพฑูรย์ อุณหพัฒนาทำเส้นขนมจีนและเส้นก๋วยเตี๋ยวแม่สายเชียงราย
20570003825567นางเรณู อินยาศรีผลิตน้ำแข็งหลอดแม่สายเชียงราย088-8058267
10570000125484ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่สายเชียงราย053-713097
20570100325388บริษัท ดี.ที. คอนกรีต(แม่สาย) จำกัดทำแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปและทำอิฐดินเผาแม่สายเชียงราย
20570020025555บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแม่สายเชียงราย
20570500125446บริษัท คิงส์ มาเบิ้ลแอนด์แกรนิต จำกัดตัดและขัดหินแกรนิตหรือหินอ่อนแม่สายเชียงราย
20570344225642บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัดซ่อมแซมรถยนต์แม่สายเชียงราย053702665-9
20570000925584ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรพืชไร่อบและคัดแยกพืชผลการเกษตรแม่สายเชียงราย0900511243
20570001225570บริษัท ธิติทิพย์ อินดัสเทรียล จำกัดอบเมล็ดพืชเกษตร เช่น เมล็ดทานตะวัน,กระเทียมอบแห้ง,หอมแดงอบแห้ง,กระเทียมเจียว,หอมแดงเจียวแม่สายเชียงราย
20570200225546นางศิริขวัญ วงศ์กิตติเมธสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 40 เกวียน/วันแม่สายเชียงราย
20570004425474นางวาสนา ไชยชมภูทำน้ำแข็งก้อนเล็กแม่สายเชียงราย
20570241325644บริษัท คิงส์ไลเตอร์ อินดัสตรี จำกัดผลิตกล่องกระดาษแม่สายเชียงราย
20570240225647บริษัท วิเวียนน่า แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัดผลิตเครื่องประดับสตรีเทียมแม่สายเชียงราย
20570239925645ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไฟแช็คไทยผลิตไฟแช็กแม่สายเชียงราย01-9807359
20570400125413บริษัท คิงส์ ไลเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัดผลิตและประกอบไฟแซ็ก, อุปกรณ์จุดไฟอเนกประสงค์แม่สายเชียงราย053-675523-4
20570152025621บริษัท บีอินสปายด์พลาสติก จำกัดผลิตขวดพลาสติกแม่สายเชียงราย0931424141
20570000425346ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยทวีวัสดุภัณฑ์ผลิตอิฐดินเผา, เตาอั้งโล่และผลิตภัณฑ์คอนกรีต (คอนกรีตบล๊อก, แม่สายเชียงราย732839
20570013825540บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่สายเชียงราย
20570600125452บริษัท หยกทองทวี จำกัดทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองคำขาว เงิน นาค หรืออัญมณี และทำการตัด เจียระไนหรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น ๆแม่สายเชียงราย
20570241025640บริษัท โยนกโฟรสเซ่น โปรดักส์ จำกัดห้องเย็นแช่แข็งผักและผลไม้แม่สายเชียงราย732866
20570002325510นายพรพจน์ เอี้ยวเจริญลาภอบพืชหรือเมล็ดพืชแม่สายเชียงราย081-8105681
20570042125631บริษัท โกลเด้น บอนดารี่ จำกัดสกัดน้ำมันจากพืชแม่สายเชียงราย
20570200125449สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัดสีข้าว ขนาด 40 ตัน/วันแม่สายเชียงราย
20570005625551ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพรพจน์เจริญลาภสีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 ตัน/วันแม่สายเชียงราย081 8105681
20570100325586นายสุรชัย ศักดาคงคาอัดเศษกระดาษ และเศษเหล็กแม่สายเชียงราย089-4292718
20570008625541นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะพรมมาขุดตักดินลูกรังแม่สายเชียงราย
20570001725538มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตและบรรจุภัณฑ์จากพืชน้ำมันแม่สายเชียงราย
20570004725527บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่สายเชียงราย
20570015625625บริษัท จี.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเจียรไนเพชร, พลอย, อัญมณีและเครื่องประดับต่าง ๆแม่สายเชียงราย052023203
20570148625625บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์แม่สายเชียงราย
20570007525577ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรัตนสุวรรณไอส์ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็กแม่สายเชียงราย
20570100125390นายอำนาจ สิทธิมงคลกะเทาะเมล็ดและเปลือกเมล็ดพืช,ป่นเมล็ดพืชและหัวพืช สำหรับทำ  หรือผสมเป็นอาหารสัตว์แม่สายเชียงราย
20570200125555ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ 888 คอนกรีตผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแม่สายเชียงราย
20570100125424เทศบาลเมืองเชียงรายฆ่า ชำแหละเนื้อสัตว์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000525442บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสีข้าวขนาด 720 ตัน อบเมล็ดพืชเมืองเชียงรายเชียงราย
10570000225151ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย053-711120
20570002925517นายศักดา ธรานิศรผลิตถุงพลาสติกเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000325389บริษัท โรงสีกำพล จำกัดอบเมล็ดพืช เก็บรักษา ลำเลียงเมล็ดพืช ในไซโลเมืองเชียงรายเชียงราย
20570007325556นางสุกัญญา คักกันหาขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000125375บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570005225519บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย053-746854-5
20570005325517บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570005325558นางสาวยุพา แสนศิริดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
10570013225156บริษัท โรงสีกำพล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 75 เกวียน/วันเมืองเชียงรายเชียงราย717223-5
10570100125327นางฟองจันทร์ เรือนสุภาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นขนมจีนเมืองเชียงรายเชียงราย712818
20570000225373นางลดาวัลย์ วัชโรทนทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองเชียงรายเชียงราย
00570000325342บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล(1980) จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย711379, 746225
10570000125294ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเครื่องเรือนทำเครื่องเรือนและวงกบประตู-หน้าต่างไม้เมืองเชียงรายเชียงราย713849
20570002225546นายสาคร โชคครัวทำเครื่องเรือนจากไม้และแปรรูปไม้เพื่อบริการลูกค้าเมืองเชียงรายเชียงราย
10570000125252บริษัท ไทยฟงหนงปุ๋ยหมัก จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570001725546บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-700889-91
60570240425644ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.สตีลผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองเชียงรายเชียงราย053-601383
20570200125373บริษัท เชียงรายประตูม้วน (1994) จำกัดผลิตประตูเหล็กม้วนเมืองเชียงรายเชียงราย713147
20570002125589ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.สตีลผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองเชียงรายเชียงราย-
20570006625576ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. เม็ททอล ชีท(เชียงราย)ทำส่วนประกอบสำหรับงานก่อสร้างเมืองเชียงรายเชียงราย
20570300125414นางปารวี โพธิปัญญากลึง เจาะ คว้าน คัด เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองเชียงรายเชียงราย053-716181
20570001525490นายสุวรรณ นาคะสุวรรณกลึง เชื่อมโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100425410บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัดซ่อมรถบรรทุกและส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของรถบรรทุกเมืองเชียงรายเชียงราย715093,713657
10570100125335บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-711312
10570000125344ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เอเซีย เชียงรายซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570900125442บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย755199,755099
20570100625407บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย701400-9
20570005025596บริษัท เอส เค โปรแอดทีฟ จำกัดซ่อมรถ เคาะ ทำสีรถเมืองเชียงรายเชียงราย053-602623
20570030325482บริษัท อีซูซุ เชียงรายบริการ (2002) จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570100625555บริษัท พี-ลินิน แคร์ จำกัดซักรีด ซักฟอก รีด อัด เครื่องนุ่งห่ม พรมเมืองเชียงรายเชียงราย
20570003325345นางเพ็ญประภา จุวรรณสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570224425627ห้างหุ้นส่วนจำกัด แขมรุจิผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย0839526666
20570101525523บริษัท สีเหลือง โซวิ่ง จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองเชียงรายเชียงราย
20570200125399ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์ วัสดุ-คอนกรีตผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก,ผลิตคอนกรีตบล๊อกเมืองเชียงรายเชียงราย793440
20570291725636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053669491
20570000525392บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด(ศูนย์บริการ)ซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-702665-9
20570014625600บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัดซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570014725616บริษัท บี-ควิก จำกัดศูรย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย020291000
20570025325562บริษัท เอส.เอ็น.ซุปเปอร์ไฮเวย์ จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000325462บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาแห้งเมืองเชียงรายเชียงราย053-711158
20570020625529นายสยาม ธีระวัฒนากุลขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย085-0334887
20570046225502นายสยาม ธีระวัฒนากุลขุดตักดินในที่กรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย085-0334887
20570153325624สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรายผลิตน้ำดื่มเมืองเชียงรายเชียงราย053702176
20570200125613นายสมลักษณ์ ปันติบุญผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองเชียงรายเชียงราย053-705291
20570000525400บริษัท นางนอน คอนสตรัคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570002025540บริษัท ดี.ที.คอนกรีต(เชียงราย)จำกัดผลิตคอนกรีตอัดแรง เช่น เสาเข็ม พื้นสำเร็จรูปเมืองเชียงรายเชียงราย053-709460-1
20570012525554บริษัท ซีแมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570016825539บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-176564
20570600125445นางรังสินี พรมวงศ์ซ่อมแซมรถแทรคเตอร์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570300125364ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวีอาร์มอเตอร์เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย9510088
20570068225638ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่. วีไอพี (สาขาเชียงราย)ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย08195241176
20570012925564บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570042025617นายสถิตพงศ์ พงษ์ธรบทิพย์ขุดดินเมืองเชียงรายเชียงราย0991395656
20570000325454บริษัท ทรายธนพรรณ จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570101225579นายธเนศ สุขศรีโชติดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย089-9998831
20570003525571ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กิจอนันต์ดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 4257 01617เมืองเชียงรายเชียงราย
20570193325634บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย053175135
20570207925635บริษัท ปฐพีสายชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย0979215471
20570008525584บริษัท ปฐพีสายชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570153125636บริษัท เจียงฮาย ไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำแข็งซองเมืองเชียงรายเชียงราย0949398999
20570002725610ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสามชัยผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
20570480225646บริษัท เอ็มเค คอนกรีต 2022 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย0956878827
20570000125433นางพรทิพย์ เจนตระกูลบ่มใบยาสูบเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100225380ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์พัฒน์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย758472-3
20570003325618บริษัท สักพนา จำกัดไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูปเพื่อบริการลูกค้าที่ซื้อไม้แปรรูปจากโรงค้าเมืองเชียงรายเชียงราย
20570004425615บริษัท สักพนา จำกัดทำเครื่องงเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองเชียงรายเชียงราย
20570016925537นายตะวัน ตันวัชรพันธ์ทำเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองเชียงรายเชียงราย081-6232976
20570200125415นายแก้ว สนประเสริฐอัดเศษกระดาษและเศษโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย712563
10570000125351บริษัท ผลิตภัทณ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100525516บริษัท คิคูโช จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์สำหรับโทรศัพท์มือถือ และคอยล์ขดลวดชนิดต่างๆเมืองเชียงรายเชียงราย
20570200225389ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศไทยอุตสาหกรรมสตีลทำกระบะ ตัวถังรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570103825590บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัดห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100225364บริษัท อู่เทคนิค จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-774335
20570100925617บริษัท จอย ปาร์ค เชียงราย จำกัดซ่อม-และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570006725582นางสาววาสิฏฐี ชื่นชนะซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-774075
20570008025551บริษัท นกเงือกออโต้ จำกัดซ่อมบำรุงรักษาและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570020325575บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัดซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง สร้าง ประกอบ ดัดแปลงเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100225463ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอินเตอร์โปรดักส์อบพืชผลทางการเกษตร และป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืชเมืองเชียงรายเชียงราย053-673743
20570003425558นายสุมิตร ชาญเมธีขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย081-4974972
20570014825614นายณรงค์ ชุติกานนท์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 138917เมืองเชียงรายเชียงราย
20570014925521นางศิริญญา ดวงคิดขุดตักดินเมืองเชียงรายเชียงราย053-726061-2
20570001425576บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ผักเมืองเชียงรายเชียงราย0818828908
00570000125379บริษัท เชียงรายโฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้ เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง อาหารบรรจุขวด อาหารตากแห้งเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001325602บริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัดแปรรูปผลไม้อบแห้ง เช่น มะม่วงอบแห้ง, สับปะรดอบแห้ง, สตรอเบอร์รี่อบแห้ง, ลำไยอบแห้ง ฯเมืองเชียงรายเชียงราย0818817683
10570189425648บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตใบชาแห้งเมืองเชียงรายเชียงราย
10570174425629บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดทำใบชาแห้ง และใบชาผง น้ำผักและผลไม้ ผลไม้แช่อิ่มเมืองเชียงรายเชียงราย053160636
20570100225521บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผง, น้ำผักและผลไม้, ผลไม้แช่อิ่มเมืองเชียงรายเชียงราย
10570100125400บริษัท นอร์ธเทอร์ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัดผลิตซีอิ้วญี่ปุ่นเมืองเชียงรายเชียงราย053-673985-6
20570300225461ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งภูคำเวียงพิงค์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงรายเชียงราย
20570200225397บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น ท่อ ค.ส.ล. ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000625408บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย716131
20570012425482บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000525483นางสาวธนพร มโนวรรณบ่มใบยาสูบ และอบพืชผลทางการเกษตรเมืองเชียงรายเชียงราย053-678817
10570001725597บริษัท ไท้ หยวน จินซาน จำกัดโรงงานอบลำไยเมืองเชียงรายเชียงราย080-1224983
20570003625561นางภรภัทร มโนวรรณภูอบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001125432นางบัวบาน มโนวรรณสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001125572นายณัฐพล อาษาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570201225578บริษัท อาษา คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ เมืองเชียงรายเชียงราย
20570139725632บริษัท โชกุน เจริญทรัพย์ จำกัดผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองเชียงรายเชียงราย0815301244
20570200225462บริษัท ริมกกพัฒนา จำกัดดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 3757 01365เมืองเชียงรายเชียงราย053-750378
20570002425542บริษัท ทรายสายชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570103225528บริษัท ทรายพิสิษฐ์ จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
20570011825492บริษัท ทรายธนชล จำกัดดูดทรายเมืองเชียงรายเชียงราย053-774663
20570100625506กรมอาชีวศึกษาทำผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ และนมพร้อมดื่มทุกชนิดเมืองเชียงรายเชียงราย053-674349-50
20570102325634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ทผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้และผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กเมืองเชียงรายเชียงราย0815309642
10570000425272นายดำรงค์ พัฒนานุภาพผลิตอิฐดินเผาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570100925567นายพร เชียงจันทร์ผสมซิเมนต์เข้ากับวัสดุอื่น เช่น คอนกรีตผสมเมืองเชียงรายเชียงราย
20570027625621บริษัท วีอาร์ซี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย
20570028225579นายอนุสร หงส์โรจนภาคย์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
20570500225394บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย750150-4
20570003025606ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวีอาร์มอเตอร์ซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย087-5258888
10570002425601บริษัท ไทย หม่าน อี้ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรเมืองเชียงรายเชียงราย094-2899265
20570000225589บริษัท หงส์หัว ไบโอเทคโนโลยี จำกัดผลิตเต้าเจี้ยวเมืองเชียงรายเชียงราย
10570000125328บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดโม่ บด และย่อยหินเมืองเชียงรายเชียงราย716151
20570100325420บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัดสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570002825501นางจิตรตรีพร กองทองสีข้าวเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000925568นายมานิตย์ แก้วเลื่อมใสทำมันเส้น อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570000825479นายรัตนศักดิ์ ธรานิศรทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผงหรือรูปทรงต่าง ๆเมืองเชียงรายเชียงราย0897551717
20570001225521นายสุวิสันต์ รังสีโสภณบดย่อยพลาสติกเมืองเชียงรายเชียงราย
20570005525512นายคำรณ ธรานิศรทำโครงเหล็ก เต๊นผ้าใบ และกลึงเชื่อมโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย
20570101425542บริษัท ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด จำกัดห้องเย็นเมืองเชียงรายเชียงราย081-7969654
20570101325601บริษัท ร่องขุ่น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย053-700007
20570010125605บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัดซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570000225571บริษัท อานันทพร กรุ๊ป จำกัดอบเมล็ดพืช ลำเลียง และเก็บรักษาเมืองเชียงรายเชียงราย
20570010825519นายมงคล จงสุทธนามณีขุดตักดินเมืองเชียงรายเชียงราย
20570029225552นายวิวัฒน์ ศรีเจริญจิตร์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570100125374บริษัท อานันทพร จำกัดสีข้าว  กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 180 เกวียน/วันเมืองเชียงรายเชียงราย711490
20570100125416ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้เลื่อย ไส ซอย เซาะร่องทำรางลิ้นไม้เมืองเชียงรายเชียงราย701130,715003
20570000425411นายสมชาย ไพสิฐสุวรรณอัดเศษกระดาษและเศษโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย715100,700313
10570000225458บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
10570453325649บริษัท เพพส์ คอนสตรัคชั่นส์ จำกัดโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองเชียงรายเชียงราย
20570400125454บริษัท ซี อาร์ พลาสติก จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวด และฝาจุก พลาสติก ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย053-774380-1
20570010025540บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-754035-6
20570011225495บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ซีเมนต์บล็อค ท่อ พื้นซีเมนต์สำเร็จรูป เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย
20570011325519บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย053-774909
20570013625601บริษัท วีอาร์ซี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงรายเชียงราย080-1299990
20570259425625บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น ท่ออัดแรง และคอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย053700889
20570025825579นางสาวศรัญยา โล้พิรุณทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่นคอนกรีตบล๊อก ท่อ แผ่นพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯเมืองเชียงรายเชียงราย
20570001025533นางสาวพรพิมล ชูสกุลพัฒนาทำส่วนประกอบสำหรับใช้สร้างอาคารเมืองเชียงรายเชียงราย
20570300225396นางสาวศิวกร รักษาธรรมกลึงและเชื่อมโลหะเมืองเชียงรายเชียงราย0843788966
20570300125398บริษัท พรเทพแทรคเตอร์ (1996) จำกัดซ่อมรถแทรคเตอร์เมืองเชียงรายเชียงราย 
20570200225413นายอมูสนี อนุรักษ์ซ่อมรถบรรทุก รถพ่วงและรถยนต์เมืองเชียงรายเชียงราย
20570100325529บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็นเมืองเชียงรายเชียงราย
20570023025537กรมราชทัณฑ์ทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ แกะสลักไม้ และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งอาคารจากไม้เมืองเชียงรายเชียงราย
20570006925588นายเกรียงไกร ฟุ้งกิจสกุลผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงแก่นเชียงราย-
20570100125440บริษัท อ.เจริญชัย (2001) จำกัดดองผักหรือพืชทุกชนิดเวียงแก่นเชียงราย053-608180
20570003625546นายกฤษณะ ศรีไกรรสทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 50 ตัน/วันเวียงแก่นเชียงราย
20570007025537นายสุบรรณ รวมจิตรผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเวียงแก่นเชียงราย085-0450009
20570006025587นายองอาจ รวมจิตรผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเวียงแก่นเชียงราย
20570000225266นางสาวรุ่งทิพย์ ชินะข่ายบ่มใบยาสูบ จำนวน 22 เตาเวียงแก่นเชียงราย
00570000125353ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ แอนด์ เพียววอเตอร์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเวียงชัยเชียงราย769186
20570001025525ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์ กรุ๊ปผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีตเวียงชัยเชียงราย
20570014325565นายพร เชียงจันทร์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเวียงชัยเชียงราย
20570007425562บริษัท ผางามกิจเกษตรเชียงราย จำกัดอบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษาเวียงชัยเชียงราย
10570000125369บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส์ จำกัดโม่ บด ย่อยหิน ได้ปีละ 500000 ลูกบาศก์เมตรเวียงชัยเชียงราย9510883
10570000325308ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปโม่และย่อยหินเวียงชัยเชียงราย
30570000125548บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินเวียงชัยเชียงราย
20570009525617ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 5415 และ 5416เวียงชัยเชียงราย
20570009425552บริษัท ผางามกิจเกษตรเชียงราย จำกัดทำมันเส้นเวียงชัยเชียงราย-
10570034525626บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัดผลิตยารักษาโรคปราศจากเชื้อชนิดฉีด ชนิดผง พ่นสูด ยาหยอดตา ยาปฏิชีวนะ ชนิดฉีด น้ำเกลือ น้ำกลั่นเวียงชัยเชียงราย089-0631195
10570270325624บริษัท มิลลิเมด จำกัดผลิตยารักษาโรค ผลิตยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ อาคารเสริม เครื่องสำอางค์เวียงชัยเชียงราย
20570100325552บริษัท มิลลิเมด จำกัดผลิตยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ อาหารเสริม เครื่องสำอางเวียงชัยเชียงราย089-0631195
20570041925650บริษัท เอ็ม แอล เอ็ม เฮลท์ แคร์ จำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านอาหาร ด้านสมุนไพร เครื่องสำอางค์เวียงชัยเชียงราย
20570000825495บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเวียงชัยเชียงราย
20570211325632บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเวียงชัยเชียงราย
20570322125624ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงค์กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, คอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ และคานสะพานเวียงชัยเชียงราย053602770
20570000425510บริษัท เทพวงศ์ จำกัดบ่มใบยาสูบ อบพืชและเมล็ดพืชเวียงชัยเชียงราย086-1856185
20570100125457ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเอส.พี.ดูดทราย เรือทะเบียน 40 57 01655เวียงชัยเชียงราย
10570112125638บริษัท สากลไอซ์เบิร์ก จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก, ใหญ่เวียงชัยเชียงราย0956928879
20570004525471นายวรวุฒิ ไชยวรรณ์โรงงานแปรรูปไม่โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ปาร์เก้ โมเสด ราวบันได ซี่ลูกกรง เซาะร่อง รางลิ้นเวียงชัยเชียงราย
20570002025565บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงชัยเชียงราย
20570001525524นายสุเชษฐ กฤตยาพงศ์พันธ์อบพืชและเมล็ดพืชเวียงชัยเชียงราย053-736461
20570000525582นายอุดร อารีย์วงค์แปรรูปไม้ เพื่อบริการลูกค้า ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้เวียงชัยเชียงราย0807922202
20570000925576ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิต แอนด์ นาผลิตขวดพลาสติกเวียงชัยเชียงราย
20570015625583บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงชัยเชียงราย0882587596
20570015725581บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสา ฯลฯเวียงชัยเชียงราย0882587596
20570003525597บริษัท อูรมัต จำกัดนึ่งข้าวและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเวียงชัยเชียงราย053-602633-4
20570048925612นายสมรัตน์ เครือสารขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงชัยเชียงราย0819938626
20570001425519บริษัท ไบโอเอเซีย จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันเวียงชัยเชียงราย
20570001925591บริษัท อูรมัต จำกัดสีข้าวและนึ่งข้าวเวียงชัยเชียงราย053-602633
20570001025574บริษัท ชาช่า ไทย จำกัดผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบปลอดสารพิษ และการคัดแยกคุณภาพเกษตรกรรมเวียงชัยเชียงราย053-602633-4, 098-7496227
20570101625539นายเอกชัย เรือนสุภาทำเส้นขนมจีนเวียงชัยเชียงราย
20570119325627บริษัท เดอะ คอฟฟี่แฟ๊คทอรี่ จำกัดผลิตกาแฟสาร และคั่วเมล็ดกาแฟพร้อมบรรจุซองเวียงชัยเชียงราย0955399559
20570004625503นายเสฏฐวุฒิ แซ่ลีบดหรือย่อยพลาสติกเวียงชัยเชียงราย082-1959881
60570241225647บริษัท อิฐดินพัฒนาเชียงราย จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเวียงชัยเชียงราย769048
10570235025624บริษัท เจริญการค้า 888 จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเวียงชัยเชียงราย
20570107725655สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัดอบพืช หรือ เมล็ดพืชเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
10570000825380บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดดูดทราย ได้ปีละ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 3857 01472เวียงเชียงรุ้งเชียงราย
20570000525574ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย กานต์ธีรา2ดูดทรายเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
20570005425549นายปัน สิทธิขันแก้วดูดทรายเวียงเชียงรุ้งเชียงราย081-8853326
20570001325578นายสิงห์คำ มณีจันสุขสกัดน้ำมันปาล์มเวียงเชียงรุ้งเชียงราย081-8319544
20570012625594ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงเชียงรุ้งเชียงราย053-953321
20570373225646บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงเชียงรุ้งเชียงราย0839828292
20570271625640บริษัท ธนชลทรายเพ็ช จำกัดดูดทรายเวียงเชียงรุ้งเชียงราย0946391552
20570355225648นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญาดูดทรายเวียงเชียงรุ้งเชียงราย0839828292
20570005125560ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี ทรายรุ่งเรืองดูดทรายเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
20570109525616นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญาดูดทรายเวียงเชียงรุ้งเชียงราย0882587596
20570101825568นายขวัญชัย จอมสวรรค์ทำมันเส้น และเก็บรักษาเวียงเชียงรุ้งเชียงราย08 1796 8435
20570103425565นายติ๊บ นัยติ๊บทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชเวียงเชียงรุ้งเชียงราย053-953283
20570021625593ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก, เสา, ท่อ ฯลฯเวียงเชียงรุ้งเชียงราย053-172143
20570001225588นายปราโมทย์ จันตะมะทำมันเส้นแห้ง อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
20570302725633บริษัท เฮือนคำ โฮม จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงเชียงรุ้งเชียงราย083-5648294
20570000425452บริษัท เชียงรายวัฒนาพร จำกัดบ่มใบยาสูบเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570000125409นางสาวศิรรินทร์ กันทาอบเมล็ดข้าวโพดเวียงป่าเป้าเชียงราย053-648680
20570000125417นายวิชัย โอรัตนสถาพรอบเมล็ดพันธุ์พืช และลำเลียงเมล็ดพันธุ์พืชเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570001525532นายนิกร ลีลาธรรมสัจจะอบพืชหรือเมล็ดพืชเวียงป่าเป้าเชียงราย083-5259514
20570000925550ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เจริญพาณิชย์ดูดทรายเวียงป่าเป้าเชียงราย
10570000125310บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัดผลิตแตงกวาดอง ขิงดอง และผักดองอื่น ๆเวียงป่าเป้าเชียงราย
00570100125360บริษัท กฤษฎา อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดทำขนมจีนและเส้นก๋วยเตี๋ยวเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570004525596บริษัท เวียงป่าเป้าวิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรกสิกรรมเวียงป่าเป้าเชียงราย0819601716
20570001925526นายโอลา เหม็งทะเหล็กอบพืชและเมล็ดพืชเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570003225529นายพิชัย ทะลอมคำอบพืชและเมล็ดพืชเวียงป่าเป้าเชียงราย081-9501143
20570100225414นางภาวนา อูปแก้วทำน้ำแข็งก้อนเล็กเวียงป่าเป้าเชียงราย781-100
20570021825631นายอุเทน เกษมพิมลพรขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570008425546นายทอง สุยะทาขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570187225626นายอุเทน เกษมพิมลพรขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570003325543ห้างห้นส่วนจำกัด สเปสเฟรม มอเตอร์สปอร์ต กรุ๊ปขุดตักและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย089-7576060
20570002325551นางศศิธร ทรัพย์บริบูรณ์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเวียงป่าเป้าเชียงราย053-781987
20570291825634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์รัชติ์เทวีคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงป่าเป้าเชียงราย0931371713
20570025825595บริษัท ทีเอ็นพี คอนกรีต จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เวียงป่าเป้าเชียงราย053-648760
20570000125425นายณธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์อบเมล็ดพืชและรักษาเมล็ดพืชเวียงป่าเป้าเชียงราย952345
20570005625569สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัดอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570200425419นายมานพ ใจโหม้สีข้าวเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570000825438นางอัมพร ใจโหม้สีข้าวเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570163325622ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพรวัลย์ ซัพพลายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงป่าเป้าเชียงราย0979216769
10570073525636บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรเวียงป่าเป้าเชียงราย081-5319298
20570000425494บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัดการอบพืชผลทางการเกษตร การเก็บรักษาหรือลำเลียง การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืชสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570008325548นางสาวพัทธนันท์ สุยะทาขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570100525557บริษัท เชียงรายอะโกรอินดัสทรี จำกัดการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกเวียงป่าเป้าเชียงราย053-952256
20570000125367บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัดดองขิงและผลไม้เวียงป่าเป้าเชียงราย0539522567
20570000125615บริษัท เสริมลักษณ์ชาไทย จำกัดทำใบชาแห้งหรือใบชาผงเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570000225498บริษัท ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำใบชาแห้งและใบชาผงเวียงป่าเป้าเชียงราย053-789313
20570003925599นายภูวเดช วงค์ชมภูผลิตน้ำแข็งก้อนเวียงป่าเป้าเชียงราย080-1242106
10570200125409บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570000425403บริษัท ซีเเมท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570007425547ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายภูคาวิศวกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงป่าเป้าเชียงราย
10570006825483บริษัท จิรชัย โปรดิวซ์ จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืชและข้าวโพดอบสุกและอัดมันเม็ดเวียงป่าเป้าเชียงราย053-789555
20570000125599ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย ฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ทำใบชาแห้งและใบชาผงเวียงป่าเป้าเชียงราย053-789633
20570466525647ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้า ชา เชียงรายการทำใบชาแห้ง หรือใบชาผงเวียงป่าเป้าเชียงราย0817165574
20570001125556บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จำกัดผลิตถุงมือยางเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570296125626นางคำน้อย สุวรรณคำผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงป่าเป้าเชียงราย
20570003925524ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกฤตการเกษตรอบพืชหรือเมล็ดพืชเวียงป่าเป้าเชียงราย0987875645
20570008225540นายชนะ พรมเรืองฤทธิ์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570015925546นางวราภรณ์ แซ่คูขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงป่าเป้าเชียงราย
20570280825645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบชาแม่ขะจาน ตรานกคู่ทำใบชาแห้ง และใบชาผงเวียงป่าเป้าเชียงราย0614289519
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล