DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อ่างทอง

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายสมหมาย ชินโรจนบำรุงกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั้วไปอ่างทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองดีธัญญากิจอบข้าวเปลือก (กำลังการผลิตสูงสุด 400 ตัน/วัน)อ่างทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองดีธัญญากิจสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 ตัน/วันอ่างทอง
บริษัท นิตยาท็อปปิ้ง จำกัดทำขนมหวานจากผลไม้อ่างทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเพิ่มพูนสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้วันละ 250 เกวียนอ่างทอง
นางสาวชนิดา แฉล้มภักดิ์บดเมล็ดพืช กากพืช สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์อ่างทอง
นายอาทิตย์ กมลบาลเลื่อย ตัด ไส ซอย เซาะร่อง วงกบ ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้อ่างทอง
นายมนตรี เมืองนาคินเลื่อย ตัด ไส ซอย เซาะร่อง ทำวงกบ ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์อ่างทอง
นายกิตติศักดิ์ อินทร์แป้นทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้อ่างทอง