DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อำนาจเจริญ

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์การเกษตรอบพืชหรืออบเมล็ดพืชอำนาจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรธัญญเจริญสีข้าว กำลังสีข้าวสูงสุด 320 เกวียน/วันเท่าเดิม เพิ่มคนงานอีก 4 คน รวมเป็น 39 คนอำนาจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยงค์พืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุด 24 เกวียน/วันอำนาจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์การเกษตรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 146 เกวียน/วันอำนาจเจริญ
บริษัท โรงสีข้าวเกษตรธัญญรุ่งเรือง จำกัดสีข้าว(ขนาดการผลิต 350 เกวียน/วัน)อำนาจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลถาวรค้าพืชสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันอำนาจเจริญ
นายยงศักดิ์ กิเลนทองสีข้าวอำนาจเจริญ
บริษัท นิยมฟู๊ดส์ จำกัดทำน้ำพริกอำนาจเจริญ
นายศรีประจักษ์ สุวะไกรทำมันเส้นอำนาจเจริญ
นายนิวัติ กอบุญช่วยทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มอำนาจเจริญ