DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พัทลุง

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20930020725580นางสาวโศภนิศ จันทร์เทพขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง082-4384610
20930053125484นางชนิดา ชายเกตุขุดตักดินกงหราพัทลุง
20930228925644นายวีระพจน์ บุญยกขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0858111191
20930064325651นายชญานนท์ รามศรีขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง
20930142825656นายด่าหรัด หรนรุ่งขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง
20930478225646นายสุวัฒน์ ดีนนุ้ยขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0930900783
10930003025513นายม้ายีด เหล็มนุ้ยดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์กงหราพัทลุง
20930018425615บริษัท สุรสีห์ การโยธา จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกงหราพัทลุง074604243
20930058325626นายด้าเหร็ด ศรีทนงค์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0862969906
20930007425592นายก้อเส็ม ยะดีขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0937637055
20930008125555นายสุอีบ สะแหละขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0818963679
20930189425634นายสุอีบ สะแหละขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0818963679
20930034025506นางจำนงค์ เส็นฤทธิ์ขุดตักดิน กรวดทรายกงหราพัทลุง
10930003425481นางอะสะนะ ทิพย์ร่วงดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์กงหราพัทลุง089-5962370
10930003525488นายสุทธิรักษ์ ยีหรีมดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์กงหราพัทลุง
20930000525455นายสัน รองเดชดูดทรายในคลองสาธารณะ (คลองใหญ่)กงหราพัทลุง
20930001125479นายสง ดำแม็งดูดทรายกงหราพัทลุง
10930008125607บริษัท บี.เค.เอ็น.วู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายกงหราพัทลุง074-610833
20930000525430สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองเฉลิม จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครฟกงหราพัทลุง
20930001125552นายอำไพ ดำแม็งทำยางแผ่นรมควันกงหราพัทลุง
20930001325541ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลันการยางทำยางแผ่นรมควันกงหราพัทลุง
20930502325644ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกงหราพัทลุง0879696677
20930058425624นางรัตนฤดี ชายเกตุุขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0862945464
10930001025481นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุลดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์กงหราพัทลุง074-687335
10930018025482นายหมุด เขียดนุ้ยดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์กงหราพัทลุง
20930413325642นายกมลชัย หนูสิงห์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างกงหราพัทลุง0999399032
20930101625493สหกรณ์โคนมพัทลุงผลิตอาหารสัตว์กงหราพัทลุง
20930026925614นางละมัย สุวรรณวงศ์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0854422863
20930006525590บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเขาชัยสนพัทลุง0866910554
10930000225462บริษัท แอล อาร์ 1999 จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดเพื่อจำหน่ายเขาชัยสนพัทลุง
10930051725626นางสาวจีรพร ช่วยเกื้อแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายเขาชัยสนพัทลุง0862945672
20930000925531นายวัฒนา เกื้อสกุลผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันเขาชัยสนพัทลุง
20930001725534นางสาวสายพิณ ไชยพลทำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นอบแห้ง ADS/รมควันเขาชัยสนพัทลุง0817664767
20930001825425สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครปเขาชัยสนพัทลุง
20930002025538นางรัชดา สงแสงทำยางแผ่นรมควันเขาชัยสนพัทลุง
20930004325571บริษัท พัทลุง แอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตยางอัดก้อน ผลิตยางแผ่นรมควันเขาชัยสนพัทลุง074829769
20930146025642ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค อแล เอ็ม คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเขาชัยสนพัทลุง081-6082664
20930297225645นายสัจจาเวชน์ รุ่งทองขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0894661469
20930294425636นายมิตร เขียวขาวขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0844419644
20930000125439สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางบ้านในทอน จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน และทำยางเครปเขาชัยสนพัทลุง
20930144325655บริษัท อดิศักดิ์ค้าเหล็ก จำกัดโรงงานอัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ และอัดเศษพลาสติกทั่วไปเขาชัยสนพัทลุง
20930456125644นางรัตนา อินนุ่นขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0658296631
20930293125633นางจินดา อ่องไล่ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0646812991
20930000825590นายประยูร ด้วงแก้วผลิตน้ำแข็งหลอดเขาชัยสนพัทลุง
20930102225657นายวิรัตน์ สานุสรณ์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง
20930489025647นางประภา สานุสรณ์ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0963268642
20930001025570นายภิญโญ ชูแสงสีข้าวเขาชัยสนพัทลุง0817385465
20930001925571บริษัท ซีเอ รับเบอร์ เทค จำกัดผลิตยางแผ่นรมควันเขาชัยสนพัทลุง095-4410485
20930159525645นายสมมิตร ชูทองขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0897394297
20930028825655นายประโลม สุวรรณเกตุขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง
20930028925653นายสมมิตร ชูทองขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง
20930142425630นายประโลม สุวรรณเกตุขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง096-7499140
20930159425630นายประสบ สังข์มากขุด-ตักดินเพื่อจำหน่ายเขาชัยสนพัทลุง0862953904
20930196025633นายสำรวย มารักษ์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเขาชัยสนพัทลุง0879674235
20930000625420สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครฟเขาชัยสนพัทลุง
20930000825434สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน และทำยางเครปเขาชัยสนพัทลุง
20930001925423สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทางเกวียน จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครปเขาชัยสนพัทลุง
20930003125568นางสาวสุพรรณี จันทร์มูลทำยางแผ่นรมควันเขาชัยสนพัทลุง
20930215225644นายปธานิน ขวัญซ้ายขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0842594565
20930048025492นายปธานิน ขวัญซ้ายขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง
20930004325498นางสนิท เศียรอุ่นการฆ่าสัตว์ (สุกร)ควนขนุนพัทลุง074-631187
00930000125383บริษัท พัทลุงซัพพลาย จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ควนขนุนพัทลุง
20930002425423สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งอ้ายโต้ จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครปควนขนุนพัทลุง
20930199725643ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จควนขนุนพัทลุง0879696677
30930000125452ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพรโม่ บด หรือย่อยหินควนขนุนพัทลุง074611559
20930016925566นายประเสริฐ ธรรมเพชรขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง081 5995630
20930450725647นายประเสริฐ ธรรมเพชรขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0815995630
00930000125342สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัดผสมอาหารสัตว์ควนขนุนพัทลุง
10930002725568บริษัท พัทลุงแอสฟัลท์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตควนขนุนพัทลุง074-674556
20930001625544วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางสีข้าว , อบข้าวเปลือกควนขนุนพัทลุง0936582240
20930000625610บริษัท สมชายฟาร์มพัทลุง จำกัดโรงงานบด ป่น พืช เมล็ดพืช สำหรับผสมอาหารสัตว์ บรรจุแก็บพืชผลทางการเกษตรควนขนุนพัทลุง0870599884
20930000125397บริษัท นภพล พาราวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 90 แรงม้าควนขนุนพัทลุง681657
20930017325568บริษัท โรงไม้ชัยกิจค้าไม้ จำกัดไสไม้ เชาะร่องไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้ระแนงควนขนุนพัทลุง074681266
20930414025647นายสืบพงษ์ หนูทองขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0987852068
20930001625494เทศบาลตำบลมะกอกเหนือฆ่าสัตว์ (สุกร) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (สุกร) และอื่น ๆควนขนุนพัทลุง
20930000125181นายรนชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์ทำเครื่องเรือนควนขนุนพัทลุง
20930101225658นายชาญศักดิ์ บัวบานขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง
20930014025500นายณัฐธัญ จันทร์ครุฑขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง074685098
20930027125503นายโสภณ ชูสุวรรณ์ขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง
20930000425383นายประสาน ทิพย์มากทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง ควนขนุนพัทลุง0862991894
20930007325552หจก.พีแอนด์พีบ้านปุ๋ยผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ควนขนุนพัทลุง
20930000525612นางสาวดวงทิพย์ มาเอียดผลิตยางเครปควนขนุนพัทลุง
20930012025551ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชวนาถ 2019โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 30 ลบ.ม./ชม.ควนขนุนพัทลุง
20930147825644นายสาทิตย์ ช่วยเมืองขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0856703893
20930266125644นายโชคชัย ขวัญซ้ายขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0872710050
20930109025639นางสวิญญา รักชุมขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0845495945
20930036825580นายธงชัย สงสมขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง
20930371725643บริษัท พรพารา พาราวู้ด จำกัดโรงงานผลิตไม้ประสานชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ควนขนุนพัทลุง0816414826
20930428625648สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสระราชา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันควนขนุนพัทลุง0929822024
20930002825473บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จควนขนุนพัทลุง
20930012625582บริษัท โพธิ์ทองคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จควนขนุนพัทลุง074842038
20930012725531นายจำลอง หกหนูขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง
20930383625641นายอันดิสร์พล ธรรมเพชรขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0956155535
20930487025649นายประเดิมชัย จิตคงสงขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง0613763687
20930035225501นายสมชาติ รักชุมขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างควนขนุนพัทลุง
10930000825519ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศรียาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตควนขนุนพัทลุง0980145278
10930002125595สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอน ที่นอน และยางสกิมเครปควนขนุนพัทลุง
20930255725644นายดลเล๊าะ มิลยะขวาขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง0817486576
20930255825642นายดลเล๊าะ มิลยะขวาขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง0817486576
20930010625550นายฉลอง ชนะสิทธิ์ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง
20930011125568นางสาวอุราพร บัวบานขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ตะโหมดพัทลุง081 9590669
20930012425587นายสนอง ภิวัฒนกุลขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง
20930013125608นายวัชรพงค์ ขำนุรักษ์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง
20930151025636นายอำนาจ เอียดขาวขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง0612607925
10930002125561นายสฝิอี หลีโส๊ะดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ตะโหมดพัทลุง0954382558
10930003925555นายวันชัย พรหมชนะดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ตะโหมดพัทลุง
10930005625542นายอิทธิ คำทองดีดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ตะโหมดพัทลุง089-9746684
20930000625412นายคมกฤต เนียมรัตน์ดูดทราย (ในที่ น.ส.3ก.เลขที่2529)ตะโหมดพัทลุง
10930000525432นายจรัญ สังข์ทองแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายตะโหมดพัทลุง074-695385
10930004325516นายวันชัย พรหมชนะแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายตะโหมดพัทลุง
20930001025547นายสถาพร ตุนละนิตย์ทำยางรมควันตะโหมดพัทลุง0879682208
20930050725641นายมะสอเร มะแซขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง0910490917
20930248525648นายวิสุทธิ์ หวัดแท่นขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง0872862482
20930020025601นางไรอรุณ หนูเสนขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง
20930020825570นายสุจินต์ หนูมากขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง
20930486625647นายอดิเรก เกียรติแท่นขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง0849660241
10930002425557ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศรียาดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ตะโหมดพัทลุง
20930001425549นายอำนวย พูลเนียมทำยางแผ่นรมควันตะโหมดพัทลุง
20930002825572นางกาญจนา จันทรังษีผลิตยางแผ่นรมควันตะโหมดพัทลุง091-8461739
20930179925635นางสาวสิริกร บุญจันทร์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างตะโหมดพัทลุง092-5196396
00930000125391นายสงบ หน๊งมาแปรรูปไม้ยางพาราตะโหมดพัทลุง
20930000525422สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครฟตะโหมดพัทลุง
20930001025430สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งแสงทอง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันและทำยางเครปตะโหมดพัทลุง
20930002025421สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุนายขาว จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครปตะโหมดพัทลุง0862910644
20930002325540นายระพีพัฒน์ แก้วมาทำยางแผ่นรมควันตะโหมดพัทลุง
20930005325588นายชโนดม จันทรังษีผลิตยางแผ่นรมควันตะโหมดพัทลุง0831963325
20930004225573นายสุชาติ ขันงั่งขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างบางแก้วพัทลุง
20930029425505นายอภิชาติ จันผลช่วงขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างบางแก้วพัทลุง
10930002925515นายอภิชาติ จันผลช่วงดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางแก้วพัทลุง
20930002125585บริษัท วอท เดอะ เอซ จำกัดผลิตน้ำแข็งบางแก้วพัทลุง081-5507878
10930000425468ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พาราวู้ดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยาและอบไม้เพื่อจำหน่ายบางแก้วพัทลุง074843751-2
20930011725508บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางแก้วพัทลุง074695471-2
20930000325401บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัดซ่อมเครื่องยนต์บางแก้วพัทลุง(074)633162-6
20930058225628นายโกศล คงเอียดขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0899750339
20930044725632นางสาวณฐธิดา จิตรหมั้นขุด-ตักดินเพื่อจำหน่ายปากพะยูนพัทลุง0883899767
20930044225658นายทรงศักดิ์ ซินหลิวขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930076825631นางเล็ก ศักดิ์แก้วขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0817383240
20930093725657นายสมนึก ไพมณีขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930010225591นางสมคิด งามขำขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง093-7124305
20930010425597นายสุชิน สุวรรณศิริขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง087-2945048
20930102125659นางสมิทธิ์ชา เขียวดำขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930118125636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชายคลองวัสดุก่อสร้างขุด-ตักดินเพื่อจำหน่ายปากพะยูนพัทลุง0883899767
20930113525657ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศิริวัฒน์รุ่งเรืองขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930012525600นางสาวเกษร ศูนย์คล้ายขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930015225505นายดวง เพชรตีบขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930017225560นางเล็ก ศักดิ์แก้วขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง081-7383240
20930018325575นางสาวเกษร ศูนย์คล้ายขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930472125644นายกิติศักดิ์ เกิดแสงสุริยงค์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0895972395
10930000125159ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปากพะยูนทำน้ำแข็ง ได้วันละ 100 ซองปากพะยูนพัทลุง
20930000825533ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรินทร์น้ำแข็งผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก – หลอดใหญ่ – น้ำดื่มปากพะยูนพัทลุง
20930013625540บริษัท เพชรรุ่งโรจน์ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปปากพะยูนพัทลุง074699087
20930456025646นายสมพงษ์ คงเนียมขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0819901748
20930000325526นางกฤชสร จันทร์แก้วสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสี 130 เกวียน/วัน)ปากพะยูนพัทลุง
20930000825558นายไสว แซ่หลีสีข้าว ปากพะยูนพัทลุง081-2770916
20930004925511นายอรุณ หนูมากสีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)ปากพะยูนพัทลุง081-0997536
20930076425648บริษัท โรงสีข้าวจรินทร์ จันทร์แก้ว จำกัดบด ป่น พืช เมล็ดพืช สำหรับผสมอาหารสัตว์ บรรจุเก็บพืชผลทางการเกษตรปากพะยูนพัทลุง0935659914
20930281325625ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญทรัพย์ลาเท็กซ์ผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันปากพะยูนพัทลุง0840839464
20930121625655นายศุภชัย มีพฤกษ์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930024425575นางวิลัยพร บัวงามขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0869642603
20930077025637นายศุภชัย มีพฤกษ์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0849648447
20930009425608นางสาวรัตนานันท์ เส็นยีหีมขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930010125593นายสฝิอี หลีโส๊ะขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
20930131425633ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพร้อมขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง093671494
20930014425593นางสาวรัตนานันท์ เส็นยีหีมขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0936717494
20930451025641นางพรทิพย์ นิตย์จรัลขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0898761566
20930485325645นายอำนวย เพชรตีบขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0815984177
20930495125647นายยุสุบ ชื่นอารมณ์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0892964636
20930300425638นายสฝิอี หลีโส๊ะขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0937202279
20930024225579นายสฝิอี หลีโส๊ะขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง
10930009725595นายปิยะ พุมภูคังดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ปากพะยูนพัทลุง
20930000225452นายกรีณรงค์ ชาตรีดูดทราย ขุด-ตักทรายและร่อน คัดขนาดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ปากพะยูนพัทลุง
20930001225451นางสาวถนอมขวัญ ทองขวัญดูดทราย ขุด-ตักทรายและร่อนคัดขนาดทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์ (จำนวน 4 แปลง)ปากพะยูนพัทลุง
20930097925634นายสุพัฒน์ นวลขาวขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างปากพะยูนพัทลุง0828269515
20930002125551นายโชคชัย แสงอุทัยสีข้าว กำลังการผลิตของร้านสี 40 ตัน/วันปากพะยูนพัทลุง081-9690094
20930012325589นายพร่อง ศรีชูทองขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าบอนพัทลุง
20930000725493เทศบาลตำบลแม่ขรีการฆ่าสัตว์ (สุกร)ป่าบอนพัทลุง
10930003125586บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)การสกัดน้ำมันจากผลปาล์มป่าบอนพัทลุง
20930002725541บริษัท ห้วยทราย น้ำมันปาล์ม จำกัดหีบผลปาล์มน้ำมันดิบแบบย่างไม่มีน้ำทิ้งจากขบวนการผลิตป่าบอนพัทลุง074-841538
20930002325524นายธวัชชัย เพ็ชรทรัพย์สีข้าว กำลังสีสูงสุด 20 ตัน/วันป่าบอนพัทลุง074-633204
10930000125464บริษัท ปรรณพงศ์ ทรานสปอร์ต จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายป่าบอนพัทลุง0611935158
10930004425530นางสาวกิ่งก้อย กายพันธ์แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายป่าบอนพัทลุง081-8982455
10930001925573บริษัท พีพีรับเบอร์ โปรดัก จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราป่าบอนพัทลุง
20930000125165นางสาวกิ่งก้อย กายพันธ์ทำลังไม้ป่าบอนพัทลุง
10930034325635ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตป่าบอนพัทลุง0894242462
10930001425582บริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตป่าบอนพัทลุง
10930494825645ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศรียาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตป่าบอนพัทลุง0980145278
10930000125381บริษัท พัทเท็กซ์ ที.ที.อาร์ จำกัดผลิตยางแท่ง ที.ที.อาร์ 10 และ 20 กำลังการผลิต 6,480 ตัน/ปีป่าบอนพัทลุง074611402
10930000125423บริษัท สยามอินโด รับเบอร์ จำกัดผลิตยางแท่ง เอส.ที.อาร์ป่าบอนพัทลุง074-695667-8
20930000125363บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จำกัดผลิตน้ายางข้นและยางเครฟป่าบอนพัทลุง
20930004125567ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กรจิราทำยางแผ่นรมควันป่าบอนพัทลุง
20930102025586ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศรียาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าบอนพัทลุง0980145278
20930006725505บริษัท แสงเจริญคอนกรีตมิกซ์ (2002) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าบอนพัทลุง
20930110525650บริษัท เพชรรุ่งโรจน์ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จป่าบอนพัทลุง
40930008425571บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัดผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิต 9.9 MW ทำการจำหน่าย 9.2 MWป่าบอนพัทลุง074829975
20930002125601นางเมทินีย์ แก่นทองขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าบอนพัทลุง0867496471
20930414125645นางสาวอุไรวรรณ จันทร์น้อยขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าบอนพัทลุง0863050676
10930012825499นายบุญเคียง รุ่งอรุณอโนทัยดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ป่าบอนพัทลุง0816906143
10930209325626บริษัท เซาเทิร์น เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายป่าบอนพัทลุง
20930229025642นายเทพทัต ครูเส็นขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าบอนพัทลุง0628391987
00930000125367บริษัท สินอำไพพาราวู๊ดจำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายป่าบอนพัทลุง0898694160
20930004925586บริษัท พีพีรับเบอร์ โปรดัก จำกัดผลิตไม้อัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้ยางพารา เช่น ขี้เลื่อยป่าบอนพัทลุง074841588
20930000125488นายเพี้ยน ภูนุชอภัยการถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้ป่าบอนพัทลุง
10930001625520บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัดผลิตน้ำยางข้น และทำยางสกิมเครฟป่าบอนพัทลุง074-841675 ต่อ 104
20930003225574ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัดผลิตยางอัดก้อนป่าบอนพัทลุง0810962077
20930000525588สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จำกัดผลิตยางแผ่นรมควันป่าบอนพัทลุง
20930001225436สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหล๊ะหาร จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน และทำยางเครปป่าบอนพัทลุง
20930001425432สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเคี่ยม จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน และทำยางเครปป่าบอนพัทลุง
20930001925530นางปักษ์ขิน คงช่วยทำยางแผ่นรมควันป่าบอนพัทลุง0808715389
20930003825613นางสาววลัยพร ขวัญอ่อนผลิตยางแผ่นรมควันป่าบอนพัทลุง0936585460
20930005025618นายบุญฤทธิ์ ดำมีผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันป่าพะยอมพัทลุง0863175699
20930003425604ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุพดีการยางทำยางแผ่นรมควันป่าพะยอมพัทลุง
20930005325604ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุวัฒน์การยางผลิตยางเครปป่าพะยอมพัทลุง0979217797
20930053625657นายโกศล หลินมาขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าพะยอมพัทลุง
20930147225654นางสาวจุฑามาศ เอียดปราบขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าพะยอมพัทลุง
20930019525587นายพิณโย ขวัญเซ่งขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าพะยอมพัทลุง0818981306
20930035125495นายณรงค์ ชูดำขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างป่าพะยอมพัทลุง
20930200125460นางนิตยา ชูดำทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันป่าพะยอมพัทลุง01-4785101
20930009825658ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการยางผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันป่าพะยอมพัทลุง
20930000425482นายบุญโชค แก้วโสตรยางแผ่นดิบ ยางแผ่นอบแห้ง (ADS)รมควันป่าพะยอมพัทลุง
20930357625643ห้างหุ้นส่วนจำกัด อพพิวันท์การยางผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแดด/รมควัน และผลิตยางเครปป่าพะยอมพัทลุง0936968021
20930000625479นายอมร ชูขำทำยางแผ่นดิบ, ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันและยางเครปป่าพะยอมพัทลุง0819692863
20930000625487นายวิโรจน์ ขาวสังข์ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นอบแห้ง (ADS) รมควันป่าพะยอมพัทลุง
20930001525488สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหล่อ จำกัดทำยางแผ่นรมควันป่าพะยอมพัทลุง0872925203
20930001725427สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่ จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครปป่าพะยอมพัทลุง
20930102325655นายไชยรัตน์ ยิ้มเส้งขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างป่าพะยอมพัทลุง
20930001525272นายสานนท์ จันทร์ปานสีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)ป่าพะยอมพัทลุง
20930003425497บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดการฆ่าสัตว์ (สุกร) และแปรรูปเนื้อสัตว์เมืองพัทลุงพัทลุง074-617497-9
20930000425573บริษัท อินโนเวชั่น เวจเจทาเรียน ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปเมืองพัทลุงพัทลุง074611991
20930001225493นายวิรัตน์ ถาวรสถิตย์วงศ์ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ เส้นเล็ก เส้นหมี่เมืองพัทลุงพัทลุง074-612334
10930000325288ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งไพศาล 28ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 200 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 114.08 ตันเมืองพัทลุงพัทลุง
10930000125308กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองพัทลุงพัทลุง611021
20930002725558บริษัท ช.คอนกรีตพัทลุงวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพัทลุงพัทลุง0816082440
20930000425490ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยบาดาลทำผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง เช่น หอถังเก็บน้ำ ถังกรองน้ำ ถังน้ำประปา งานเหล็กทั่วไปเมืองพัทลุงพัทลุง
60930146425645นายคงเอก แก้วยวนกลึง เชื่อม โลหะทั่วไปเมืองพัทลุงพัทลุง
20930000925341บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัดซ่อมเครื่องรถยนต์และยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เมืองพัทลุงพัทลุง
20930004825521นายด่วน หมื่นพลซ่อมรถยนต์ ปะผุ พ่นสีรถยนต์เมืองพัทลุงพัทลุง
20930010425514ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เซ็นเตอร์พัทลุงซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองพัทลุงพัทลุง
20930002525495เทศบาลตำบลเขาเจียกการฆ่าสัตว์ (สุกร)เมืองพัทลุงพัทลุง074670520
00930000225340ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งอิสริยาพานิชทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 166.92 ตัน ทำน้ำแข็งหลอดใหญ่ได้วันละ 140 ตันเมืองพัทลุงพัทลุง
20930000925515บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัดบดยาสมุนไพรเมืองพัทลุงพัทลุง
20930001225592บริษัท เอเซีย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดตัดแต่งยางแผ่นและอัดก้อนเมืองพัทลุงพัทลุง0815995999
20930004225540ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.คอนกรีตผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปเมืองพัทลุงพัทลุง086-4905181
20930102025560นายไชยรัตน์ สมบุญกลึง เชื่อม ซ่อม คว้านเสื้อสูบ ฝาสูบ เจียรนัยวาล์ว บ่าวาล์วเมืองพัทลุงพัทลุง085 8872201
20930300125378บริษัท โตโยต้าพัทลุง(1988) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดซ่อมแซมและตรวจสอบรถยนตหรือส่วนประกอบรถยนต์เมืองพัทลุงพัทลุง 074671888
20930000325344บริษัท เจ อาร์ อินดัสทรี จำกัดซ่อมรถยนต์ เคาะ พ่นสีเมืองพัทลุงพัทลุง0811281869
20930004025593บริษัท บางกอกเทคโนโลยี่ (2008) จำกัดซ่อมเครื่องจักรกลหนัก (ไม่มีการพ่นสี)เมืองพัทลุงพัทลุง
20930015125515ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่รุ่งนิรันดร์พัทลุงซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองพัทลุงพัทลุง
60930146725648บริษัท พัทลุง เม็ททอลชีท จำกัดทำลอนเม็ททอลชีท จากแผ่นโลหะเมืองพัทลุงพัทลุง074610800
20930199725635นายสมคิด คงแก้วขาวสีข้าว (กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสี 40 ตัน/วัน)เมืองพัทลุงพัทลุง0919288797
20930004525568นายพลภัทร คงแก้วขาวโรงสีข้าว กำลังการผลิต 270 ตัน/24 ชม.เมืองพัทลุงพัทลุง081 5404072
20930001325558นายอำนวย วงศ์ชูผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มเมืองพัทลุงพัทลุง074-635198
20930000125371สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัดแปรรูปนมสด และทำผลิตภัณฑ์นมสดชนิดต่าง ๆเมืองพัทลุงพัทลุง074671622,671593-4
10930005425497ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอส รับเบอร์วู๊ดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายเมืองพัทลุงพัทลุง0810968265
20930001925589ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบัว คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพัทลุงพัทลุง
20930003225566ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนารัตน์ คอนกรีตผลิตคอนกรีต จำหน่ายวัสดุก่อสร้างเมืองพัทลุงพัทลุง074604236
20930101125650นายเสริมศักดิ์ ขุนชิตขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองพัทลุงพัทลุง
20930168425639ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒน์รุ่งเรืองการโยธาล้าง ร่อน คัด กรวดหรือทรายเมืองพัทลุงพัทลุง0842369154
20930002425555นายสหัส สงไข่สีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสี 30 ตัน/วันเมืองพัทลุงพัทลุง081-9634802
20930003325481นายบุญเลิศ รัตนวงศ์สีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 20 ตันต่อวันเมืองพัทลุงพัทลุง09845659152
60930146225649ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานตาอินทร์ประตูม้วนผลิตและจำหน่ายประตูม้วน,อุปกรณ์ประตูม้วน,แผ่นกันสาดและวัสดุสังเคราะห์สำหรับมุงหลังคาที่ผลิตจากแผนเมทัลชีทเมืองพัทลุงพัทลุง
10930000825568บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดแปรรูปไก่ และผลิตเนื้อไก่แช่แข็งเมืองพัทลุงพัทลุง
20930003325564บริษัท พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบเมืองพัทลุงพัทลุง0819691024
20930262525649ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรา น้ำแข็งมิตรสตูลผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก หลอดใหญ่ และน้ำดื่มเมืองพัทลุงพัทลุง0620542269
20930000125405บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพัทลุงพัทลุง
20930005625508บริษัท ผาทอง 24 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพัทลุงพัทลุง075332562-5
20930017625553บริษัท ส.พัฒนาคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองพัทลุงพัทลุง0878366059
20930005425537นายอชิระ สมหวังขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเมืองพัทลุงพัทลุง
20930003625518นายจรุง ศรียวงสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าว 25 ตัน/วันเมืองพัทลุงพัทลุง
20930005725555นายสมโชค เรืองอินทร์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสี 20 ตันต่อวันเมืองพัทลุงพัทลุง
20930000525398นางกฤชกร จันทร์สว่างทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ทำเครื่องเรือนหรือเครองตบแต่งภายในอาคารเมืองพัทลุงพัทลุง
20930002025488บริษัท เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัดผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ถังขยะเมืองพัทลุงพัทลุง081-8976866
20930000125546นายถาวร ไชยทองรักษ์ผลิตอิฐเมืองพัทลุงพัทลุง074-603191
20930001825474นายวีระศักดิ์ ศรีโยธาผลิตอิฐดินเผาเมืองพัทลุงพัทลุง
20930390325649ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส ขวัญแก้วอบข้าวเปลือกเมืองพัทลุงพัทลุง0897345629
20930001025489ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (คัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพที่เปลือก)เมืองพัทลุงพัทลุง07-4611792
20930016325593นายศุภชัย ปานเพ็ชรขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองพัทลุงพัทลุง086-2759934
20930001625528นายไพโรจน์ โรจนรัตน์สีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสี 90 ตัน/วันเมืองพัทลุงพัทลุง074-843561
10930004525537นายกฤติธัช ช่วยเนียมดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองพัทลุงพัทลุง
20930003225541นายโกวิท ด้วงเอียดทำยางแผ่นรมควันเมืองพัทลุงพัทลุง
20930000825566นางสาวจรวย อุ้ยดำอบลดความชื้นข้าวเปลือกเมืองพัทลุงพัทลุง0818961066
20930179225648นางสาวจรวย อุ้ยดำสีข้าว กำลังการผลิตของการสีสูงสุด 30 ตัน/24 ชั่วโมงเมืองพัทลุงพัทลุง0818961066
20930001725526นายภานุวัฒน์ ยุวกาฬกุลสีข้าว กำลังการผลิตของร้านสี 15 ตัน/วันเมืองพัทลุงพัทลุง074-604015
20930003625575นายสุวิทย์ บุญปล้องสีข้าวเมืองพัทลุงพัทลุง0822856690
20930008225520ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลธัญญกิจสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 30 ตัน/วันเมืองพัทลุงพัทลุง086-1200040
20930145125641นางเกศริน รัตตะโนผลิตขนมปั้นสิบ และขนมทอดเมืองพัทลุงพัทลุง0899643869
20930146925643นางสาวลัดดา นิลพัฒน์ทำขนมปั้นสิบเมืองพัทลุงพัทลุง0895977294
60930146625640บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัดแปรรูปเห็ดและผักสมุนไพรอบกรอบเมืองพัทลุงพัทลุง074-641082
20930014825503นายอาทิตย์ จันทร์สว่างทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองพัทลุงพัทลุง
20930005225606นายพิชิต จันทร์มูลผลิตยางแผ่นรมควันเมืองพัทลุงพัทลุง
20930200125429นายบุญเลี่ยง ชุติประพฤทธิ์ทำอิฐดินเผาเมืองพัทลุงพัทลุง0817984516
20930200125379บริษัท คูหาสวรรค์คอนกรีตพัทลุง จำกัด โดยน.ส.ศศินทิรา เชาว์บวรทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตอัดแรงเมืองพัทลุงพัทลุง7100084
20930075525653บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จำกัดโรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ การกลึง เจาะ คว้าน กะด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองพัทลุงพัทลุง
20930000325609นายเลื่อน แป้นน้อยขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองพัทลุงพัทลุง082-8258414
20930016525598นายเสริมศักดิ์ ขุนชิตขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองพัทลุงพัทลุง
20930296425642นางวรัญญา เรืองแก้วขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีนครินทร์พัทลุง0819900362
10930052825623ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราพงษ์ ค้าไม้แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายศรีนครินทร์พัทลุง0808625728
10930001825583บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ศรีนครินทร์พัทลุง074-614544
10930006025593นายสุรศักดิ์ กาญกิจแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายศรีนครินทร์พัทลุง081-7671604
10930048425629บริษัท พรเทพสุวรรณ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายศรีนครินทร์พัทลุง
20930002725608นายบุญศักดิ์ พรหมปานผลิตยางแผ่นรมควันศรีนครินทร์พัทลุง0862930869
20930098225638ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแก้ว คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จศรีนครินทร์พัทลุง0819900362
20930502425642ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนารัตน์ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง คูระบายน้ำสำเร็จรูปศรีนครินทร์พัทลุง0800577264
10930005825548นางสิน อ่อนคำดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ศรีนครินทร์พัทลุง084-9664256
20930000725410นางสารภี อนันต์กสิกุลขุดลอกดินหรือทรายและดูดทรายศรีนครินทร์พัทลุง
20930022625473นางสาวนิตสรา คงเจริญดูดทรายศรีนครินทร์พัทลุง
20930004625533นางกาญจนา จิตตพงศ์โรงสีข้าว (กำลังสูงสุดของร้านสี 60 ตันต่อ 1 วัน)ศรีนครินทร์พัทลุง081-9591683
20930100125487นายเจริญ เจริญศรีทำยางแผ่นดิบ ยางเครป ผลิตยางแท่ง (เอส.ที.อาร์ 20)ศรีนครินทร์พัทลุง
20930288125648นายภคพล จันทวงศ์ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีนครินทร์พัทลุง0659239193
20930036925505นายมนูญ คงเขียวขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศรีนครินทร์พัทลุง
10930000625513นางสวิญญา รักชุมดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ศรีนครินทร์พัทลุง
20930000525380นางอารี ทิพย์เทพดูดทราย (ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. ทะเบียนที่ดินเลขที่ 314 แปลงที่ 243)ศรีนครินทร์พัทลุง
60930146825646นางยวิษฐา เกตุชูผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำดื่มบรรจุขวดศรีนครินทร์พัทลุง074-605092
10930002425573บริษัท โชคไพศาลพัทลุงกรุ๊ป จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายศรีนครินทร์พัทลุง
10930003425549ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคไพศาลพาราวู้ดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายศรีนครินทร์พัทลุง
20930000425433สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จำกัดทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครฟศรีนครินทร์พัทลุง
10930009925484นายสมคิด พรหมแก้วดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ศรีนครินทร์พัทลุง
10930010425482นายสมศักดิ์ เศรษฐสุขดูดทรายศรีนครินทร์พัทลุง086-2999198
10930015025485นายจรูญ เอียดช่วยดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ศรีนครินทร์พัทลุง
20930000225403นายอดิศักดิ์ สินทรัพย์ดูดทรายบก (ในที่ดิน น.ส.3 ทะเบียนเลขที่ 209)ศรีนครินทร์พัทลุง
20930010625576นางสาวนัฎฐา พรหมแทนสุดทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ศรีนครินทร์พัทลุง
20930000425466นายจรูญ น้อยสังข์ดำทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นอบแห้ง (ADS)/รมควันศรีนครินทร์พัทลุง
20930011625518นายโกศล หลินมาขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง
20930209825631นายวุฒิชัย มุสิดขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง0815401056
20930001725468นายนภดล จันทร์คงขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง074-689070
20930450625649นายประเสริฐ ธรรมเพชรขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้า่งศรีบรรพตพัทลุง0815995630
20930477825644นายประสิทธิ์ สุขใสขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง0895059935
20930002025587นางสุนิสา สุขยูงสีข้าว (กำลังการผลิต 10 ตันต่อวัน)ศรีบรรพตพัทลุง089-2968195
20930002525479นายราชัย ไชยศรียาขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง
20930058125620นายประเสริฐ ธรรมเพชรขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง0815995630
20930127725657นายเอกสิทธิ์ นมรักษ์ขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง
20930450925643ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศรียาขุด-ตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง0950704823
20930020525501นายราชัย ไชยศรียาขุด-ตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง
20930029825563นายสมคิด คงแก้วขาวขุดตักดินเพื่อใช้ในงานก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง0814781723
20930037025503นางอารมย์ ดำเรืองขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศรีบรรพตพัทลุง
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล