DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม บึงกาฬ

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20380002725572ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชา คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเซกาบึงกาฬ
20380103425551ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท เซกาผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไปเซกาบึงกาฬ
20380001525585บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดอบเมล็ดพันธุ์ข้าว คัด แยก เมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายเซกาบึงกาฬ
20380002125583นายประสพชัย แก้วมูลบีบน้ำมันปาล์มเซกาบึงกาฬ
20380316025644บริษัท บึงกาฬรับเบอร์ เทคโนโลยี จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยางพาราเซกาบึงกาฬ064-9717888
20380157025620ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่องเจริญคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเซกาบึงกาฬ0965536991
20380002325589บริษัท กิมชุนไอซ์ พรเจริญ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก (กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30 เมตริกตัน/วัน) รวมเป็น 130 เมตริกตัน/วัน) และน้ำดื่มเซกาบึงกาฬ
10380001125610ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่นผลิตแอสฟังท์ติกคอนกรีตเซกาบึงกาฬ081-8713933
20380100125469บริษัท ทรัพย์อนงค์ ไอซ์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กโซ่พิสัยบึงกาฬ
20380016125595บริษัท ภักดี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโซ่พิสัยบึงกาฬ
40380012525562บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์โซ่พิสัยบึงกาฬ
20380217825639บริษัท กล้าเจริญคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโซ่พิสัยบึงกาฬ0986127259
10380488825641นายณฐพล เหล่าประเสริฐแปรรูปไม้/ไม้วีเนียร์/ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อาบ อัดน้ำยาและอบไม้โซ่พิสัยบึงกาฬ
10380004125617ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโซ่พิสัยบึงกาฬ
10380000625552บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 และยางผสมโซ่พิสัยบึงกาฬ
20380221825633ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรม 2556คอนกรีตผสมเสร็จโซ่พิสัยบึงกาฬ098-0972283
20380006325627นายธนวณิช ชัยชนะทำผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น หมอนยางพารา ที่นอนยางพาราโซ่พิสัยบึงกาฬ080-7939799
20380000425431นายเชิด แสนจันทร์ทำมันเส้นบึงโขงหลงบึงกาฬ042-416051
20380086425644นายไพโรจน์ ลัทธิลมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบึงโขงหลงบึงกาฬ085-4533845
20380001025503ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพปราณีรับซื้อของเก่า 1969อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ และบดย่อยพลาสติกบึงโขงหลงบึงกาฬ
40380016425561บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 7.46 เมกะวัตต์บึงโขงหลงบึงกาฬ02-7127374
20380000325458ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมโชคชัยคอนกรีตอัดแรงดูดกรวด ทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 3743 0 1099)บึงโขงหลงบึงกาฬ
20380009525637นายปฐม โคทินวัฒน์ดูดทราย กรวดบึงโขงหลงบึงกาฬ
20380002825596นายพูนลาภ โคตะวานนท์ดูดทราย กรวดบึงโขงหลงบึงกาฬ
20380381525643บริษัท หินสวยบ้านแพง จำกัดดูดทราย กรวด(ทะเบียนเรือเลขที่ 5973 00080)บึงโขงหลงบึงกาฬ
20380004725612นางกัญญ์ชสา สืบชาดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597200531)บึงโขงหลงบึงกาฬ085-0066487
20380004825594ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมโชคชัยคอนกรีตอัดแรงดูดทราย กรวดบึงโขงหลงบึงกาฬ081-9646720
20380249825623นายประจักษ์ สมเสถียรดูดทราย กรวดบึงโขงหลงบึงกาฬ
20380273225625ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย เอส.ซี.ดูดทราย กรวดบึงโขงหลงบึงกาฬ06-5292-2500
20380006325593บริษัท อักษรวารี จำกัดดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 158697)บึงโขงหลงบึงกาฬ081-8228941
20380006425591นางสาวณัฐชมนต์ เลิศสุริยธนกิจดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597001157 และทะเบียนเรือเลขที่ 617000465 )บึงโขงหลงบึงกาฬ086-5152771
20380006525598ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสุริย รุ่งเรืองดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 137092)บึงโขงหลงบึงกาฬ091-8144675
20380006725594นายกิตติพงษ์ แซ่คูดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 142152)บึงโขงหลงบึงกาฬ081-9640265
20380006825592นายวิชัย พุทธรักดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 394801158)บึงโขงหลงบึงกาฬ081-3835064
20380014725610บริษัท ช.เสรี กรวดทราย จำกัดดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 36400782บึงโขงหลงบึงกาฬ
20380038725612นางอนงค์ ไวมงคุณดูดทราย กรวด ทะเบียนเรือเลขที่ 557300236บึงโขงหลงบึงกาฬ
20380038825610นางสาวพิชญา ประจักษ์โกดูดทราย กรวด ทะเบียนเรือเลขที่ 527380109บึงโขงหลงบึงกาฬ
20380009325483ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายแสงชัย 2005ดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 4670 0001 5)บึงโขงหลงบึงกาฬ
40380012625560บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์บึงโขงหลงบึงกาฬ
20380000625402นายอำไพ ยอดเทพสกัดน้ำมันจากไม้บุ่งคล้าบึงกาฬ
20380163925631ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย วรณันดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ096-6038110
20380205825633นายทิชากร อติวรรณกุลดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ085-7529390
20380221525639ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ รสชก.ดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ093-3199399
20380221625637ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ภูวัว 2018ดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ093-3199399
20380276225630ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี.บัฟฟิ่ง แอนด์ คลีนนิ่งดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ093-3199399
20380276725639นายณัฐพงศ์ ศาลางามดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ0933199399
20380281925620บริษัท ท้าวดี กรุ๊ป จำกัดดูดทราย กรวดโคกกว้างบึงกาฬ
20380006625596นายประเสริฐ ตรีคามดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 172299)โคกกว้างบึงกาฬ098-2091912
20380301225621บริษัท โอเค พลาสเทค จำกัดผลิตถ้วยรองน้ำยางพาราปากคาดบึงกาฬ
20380012025583บริษัท นิเทศคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากคาดบึงกาฬ
20380002025601บริษัท กิมชุนไอซ์ ปากคาด จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กปากคาดบึงกาฬ081-9642411
10380005625599บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัดแปรรูปไม้เพื่อผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อบและอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ผลิตไม้วีเนียร์ปากคาดบึงกาฬ
20380300125467บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัดผลิตยางเครป หรือผลิตยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันปากคาดบึงกาฬ
20380300125442ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากคาดเฟอร์นิเจอร์ทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ำมันเคลือบเงาอื่นปากคาดบึงกาฬ098-1978480
10380313425641บริษัท พรเจริญ พาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ ผลิตไม้วีเนียร์ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อาบ อัดน้ำยา และอบไม้ พรเจริญบึงกาฬ
20380003625607ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่องเจริญก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพรเจริญบึงกาฬ096-5536991
20380000125361นายณัฐพล อินทรพาณิชย์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กพรเจริญบึงกาฬ
20380015925565ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรพัฒน์คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพรเจริญบึงกาฬ
60380086325647ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรพัฒน์คอนกรีตผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด พับโลหะพรเจริญบึงกาฬ
20380001025586นายรังศรี สุภาปุผลิตไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิดพรเจริญบึงกาฬ089-8622874
20380000125536นางสาวยุพิน อัศวเมธาพรหมทำยางแท่ง,ยางเครปหรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติพรเจริญบึงกาฬ
20380091225633บริษัท มั่นคงธนา จำกัดทำยางแผ่นรมควันพรเจริญบึงกาฬ0854544456
20380017325582ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรท่ออัดแรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อิฐบล็อค เสา ท่อ แผ่นพื้นสำเร็จรูปพรเจริญบึงกาฬ093-4639061
10380088125624บริษัท ชลธาดา เทรดดิ้ง จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อาบ อัดน้ำยาและอบไม้และทำชิ้นไม้สับ เพื่อจำหน่ายเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380005525532ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญบึงกาฬ อิมพอร์ตเอ็กพอร์ตไส ซอย ไม้แปรรูป, ทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง, พาเลต และเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380000125387ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.9 ก่อสร้างทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ0896688011
20380100125436บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท เช่น ท่อ เสา แผ่นพื้น อิฐบล๊อค ฯลฯเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380016425540ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งบึงกาฬคอนกรีต เซอร์วิสผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380028325597บริษัท อาร์ พี เอสเอส คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ083-6992696
60380086725648ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม เม็ททอลชีท (บึงกาฬ)ผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380000425555ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.บี.เม็ททอล ชีทผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380005725595ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค เมทัลชีท บึงกาฬผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด และพับโลหะเมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-490844
20380008525596ว่าที่ร.ต.สมบูรณ์ สิงห์ลีกลึง กัด ไส หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-1171107
20380004825560ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬ ออโต้ การาจซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380006625471ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งบึงกาฬเซอร์วิสซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-492112
20380008425599บริษัท บึงกาฬ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ088-5496644
20380012525616ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬกระจกรถยนต์และเคาะ พ่นสีซ่อม และ เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-9071645
10380148225620นายกิตติวัฒน์ ตรงศิริวัฒน์ทำไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380001425523บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดผลิตยางเครป, ยางแท่ง, เอสทีอาร์ 20, ยางผสมเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380200125443บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดผลิตน้ำยางข้นชนิด 60% สกิมบล็อค สกิมเครพเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380000625493บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)ผลิตยางเครป , ยางแท่ง เอสทีอาร์ 20เมืองบึงกาฬบึงกาฬ0-3863-4491-7
20380001925611นางสุพัตรา วงษ์คงคำดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 607100776 และ587000531)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ093-4496777
20380003725613นายประวัตร เสียงล้ำดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 587000395)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ093-1942982
20380006325619นายนิติธร ระวะรักษ์ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597001199)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ087-9458681
20380001125584นายวิเศษ โพนแป๊ะผลิตไม้วีเนียร์ หรือไม่อัดทุกชนิดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ090-3415415
20380087625630ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติถ้วยเงินผลิตถ้วยรองน้ำยางพาราและทำพลาสติกให้เป็นเม็ดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
40380009525567บริษัท แม่โขงโซล่าพาวเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 MWเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380365825649นายสุเทพ วัฒนาบริบูรณ์ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 647031470 และ 617000473)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ063-6019782
10380215125638ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเลิศชินภัทร 1989ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 5970 00575 และ 5970 00583)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380239525623ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายนำโชคสุนทรดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 547300098 และ 607300229)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380007025616ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีทองโปรดักส์ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 564200764 และ 587000337)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380084425646ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธาราทรัพย์ ดูดทราย กรวดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ082-8599397
20380001725516ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรมดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 3941 0103 7)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380345225645นางสุภาพ เจริญสุขดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 5673 00165)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380003525617นายประสงค์ โคตรสมบัติดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597001204)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ098-6388693
20380003625615นางกลีบประทุม มาละดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597000402 และ 557000022)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-7084633
20380181025638นายอัครเดช จารุวงศ์กุลดูดทราย กรวดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-5455224
20380381725649นายกิตติภพ เจริญสุขดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 6073 00229)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-9644775
20380206925630ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.เอส.ปรีชาดูดทราย กรวดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ093-3585976
20380005025616นางสาวเกวลี มณีกาญจน์ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลยที่ 343000319)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ088-5523098
20380005425618บริษัท ช.ทวีรุ่งเรือง จำกัดดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 597100511)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380005825619บริษัท ช้าง คอปเปอร์เรชั่น จำกัดดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 607100611)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-086286
20380007125596ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย พีเอสดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 557000284)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-7393874
20380014925616ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยเจริญดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597000012)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380007525605นายพิมล พุทธรักดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 537400406)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-3835064
20380044525618บริษัท ท๊อปพร็อพเพอร์ตี้ก่อสร้าง จำกัดดูดทราย กรวดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380048725620บริษัท 77 สเตชั่น (ไทยแลนด์)แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อาบ อัดน้ำยาอบไม้และทำชิ้นไม้สับเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380008825590ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เอส เลย 2003ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-9544888
10380000125553บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดผลิตยางเครป ยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 และยางผสมเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380002725574บริษัท ย่านฉาง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตยางแท่ง STR 20, ยางผสม และ STR5Lเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380006025557ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380103725648บริษัท อดิศักดิ์รวี จำกัดดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 5770 00068,6070 00463 และ 5970 01212)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380001425372ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเนรมิตบึงกาฬดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 3743 01065)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ089-0699945
20380007925607ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสว่างเกษตรดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 597000355)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ081-9750585
20380008525604นางพูนพิศมัย นิกรเทศดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 577000050, 577000068)เมืองบึงกาฬบึงกาฬ087-9458681
20380005925609ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทิพย์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำดื่มบรรจุขวดเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380002425613บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อัตราการผลิต 80 ตัน/ชั่วโมงเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
10380226525636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรประภาก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380324125642บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380059025645บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-378556
20380404525646บริษัท ตวงทองทรัพย์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380200125468ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬ-กรุงเทพ ค้าไม้ทำเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์จากไม้เมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-490014
20380010425603นายสุนทร พูนพิริยะพงศ์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ087-7999882
20380000125353ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวีระผลทำน้ำแข็งก้อนเล็ก เมืองบึงกาฬบึงกาฬ491327
20380000525545ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมีชัยบึงกาฬผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก (กำลังการผลิต 90 เมตริกตัน/วัน) และน้ำดื่มเมืองบึงกาฬบึงกาฬ083-1498899
20380006725537บริษัท กิมชุนไอซ์ บึงกาฬ จำกัดผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่มเมืองบึงกาฬบึงกาฬ0898452045
10380010525610บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิต ไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย และ อบ อัดน้ำยาเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380000425381นายเจตน์ เกตุจำนงค์ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ เช่น ทำวงกบประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
60380086525642บริษัท นาป่าน คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380008625545ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญนำคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-491997
20380011325612ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองบึงกาฬบึงกาฬ089-7117374
20380400125466นายนะเรศ เพ็งทองกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป และซ่อมเครื่องยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
40380009425560บริษัท เลิศพัฒนาโซล่าพาวเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380101125617บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์และเครื่องยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380103125581บริษัท พี่น้องเพชรออโต้ จำกัดซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380007625611บริษัท อุดร ช.ทวี จำกัดซ่อมแซมรถบรรทุก หรือส่วนประกอบของยานยนต์ดังกล่าวเมืองบึงกาฬบึงกาฬ088-5488228
20380108525595บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัดศูนย์บริการ ซ่อมรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ042-492018
20380010825570บริษัท อีซูซุบึงกาฬ จำกัดซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380014625562บริษัท โตโยต้าบึงกาฬ จำกัดซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
20380001425539นางสาวณัฐนิภา สาขากรคัดแยกทรายศรีวิไลบึงกาฬ
10380480025646บริษัท กิมชุนไอซ์ ศรีวิไล จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 130ตัน/วัน และทำน้ำดื่มศรีวิไลบึงกาฬ
20380000425589นางสาวณัฐนิภา สาขากรผลิตไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิดศรีวิไลบึงกาฬ089-0466548
20380005225612นางวนิดา สาลีผลิตยางเครปศรีวิไลบึงกาฬ
20380007925532ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จศรีวิไลบึงกาฬ
20380011525542ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จศรีวิไลบึงกาฬ082-8599397
20380019725573ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จศรีวิไลบึงกาฬ
20380005925575ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค เมทัลชีท บึงกาฬผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด และพับโลหะศรีวิไลบึงกาฬ
20380020325538นางสาวพันธ์ประภา สาขากรขุดตักทรายศรีวิไลบึงกาฬ
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล