DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม น่าน

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20550001225499นายฉัตรชัย จิตตรงคัดแยก กรวดทรายเชียงกลางน่าน
10550000325235นางกันยา โลหะโชติบ่มใบยาสูบและอบผลผลิตทางเกษตรเชียงกลางน่าน054-797046
20550005225552นาย อุดม ล้อทวีรักษ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงกลางน่าน
20550011725553ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญาไมยก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงกลางน่าน081-7240645
20550105425656นายศรายุทธ ชนาภิมุขร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายเชียงกลางน่าน
10550000825242นางสาวสกาวรัตน์ โลหะโชติบ่มใบยาสูบเชียงกลางน่าน090-0493599
20550128025632บริษัท นอร์เต้ จำกัดทำใบชาแห้งหรือใบบาผงเชียงกลางน่าน
20550002625549บริษัท ปัวนครพาณิชย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กเชียงกลางน่าน081-8217467
20550092525658ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนสถานการโยธาทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชียงกลางน่าน
20550100325562บริษัท แสงทอง ท็อปเมทัลชีท จำกัดตัดพับ หรือม้วนแผ่นโลหะเชียงกลางน่าน081-7643800
20550062025655นายกวีชัย มหาไม้ร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายเชียงกลางน่าน
20550000425298นายสุธรรม สูงสว่างบ่มใบยาสูบท่าวังผาน่าน
20550061025656นายสิงห์คำ ใบยาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าวังผาน่าน
20550000325563นายธีระชาติ อินปาบด ป่น ผลิตผลทางการเกษตร เช่น พริกสดท่าวังผาน่าน081-8836462
20550002825487นายสถิตย์ แก้วเทพร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายท่าวังผาน่าน089-9542922
20550000525493นายวีระชัย ไชยสุวรรณบ่มใบยาสูบ และอบผลผลิตการเกษตรท่าวังผาน่าน
10550000125197นายวีระชัย ไชยสุวรรณบ่มใบยาสูบท่าวังผาน่าน081-8827568
20550381125640สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัดแปรรูปดองผลิตผลทางการเกษตรท่าวังผาน่าน054799060
20550364425645นายนิทัศน์ อินปาสีข้าวท่าวังผาน่าน0828973232
20550007025554สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าวังผาน่าน
20550001325570นายชวน อุ่นใจทำซีเมนต์ผสมเสร็จท่าวังผาน่าน
20550007725542ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.กิจรุ่งเรือง(999)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีต ท่อ เสารั้ว แผ่นพื้นสำเร็จท่าวังผาน่าน081-7244358
20550141225656นายชวน อุ่นใจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าวังผาน่าน
20550000525550นายสิงหา ตนะทิพย์ร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายท่าวังผาน่าน087-8481481
20550000725564นายคำลือ ถาวงศ์คัดแยก หิน กรวด ทรายท่าวังผาน่าน089-2611794
20550093625655นายคำหล้า อะทะร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายท่าวังผาน่าน
20550150625655นายยุติ ใบยาร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
ท่าวังผาน่าน
20550001125558นายเสรี สุทธราร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายท่าวังผาน่าน089-9531113
20550000425603สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัดแช่แข็ง ผลผลิตทางการเกษตรท่าวังผาน่าน054-705406
20550180825630นายสนั่น เทพกันทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และการทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ท่าวังผาน่าน0898602611
10550100125386นายอรุณ สุฤทธิ์ดูดทราย ได้ปีละ 15,120 ลูกบาศก์เมตร ใบอนุญาตกรมเจ้าท่า เลขที่ 17/2538ท่าวังผาน่าน
20550010625473นางสาววิชชุตา วิชาญทำวงกบ-บานประตูหน้าต่างด้วยไม้ท่าวังผาน่าน086-1178193
20550006725543ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคการโยธาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีต ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีตท่าวังผาน่าน081-9603388
20550000725531ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงน่าน เทรดดิ้งร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายทุ่งช้างน่าน081-7722447
20550002325595ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญาไมยก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์ทุ่งช้างน่าน093-1364610
20550000225458สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัดอบเมล็ดพืชนาน้อยน่าน054-789067
20550145025656นายสุวรรณ เหมภัทรสุวรรณเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชและสีข้าวโพดนาน้อยน่าน
20550008725590บริษัท บัวบานไอซ์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กนาน้อยน่าน
20550000625533นายดำเนิน บุญชูภักดิ์อบลดความชื้นเมล็ดพืชนาน้อยน่าน054-690586
20550047625637บริษัท เพียงอำพร กรุ๊ป จำกัดการกะเทาะ หรือเปลือกเมล็ดพืช และการเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า รวมถึงการบด ป่น ย่อย ส่วนต่างๆของพืชนาน้อยน่าน0819598380
20550000125542สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัดสีข้าวโพด อบข้าวโพดนาหมื่นน่าน054-787043
60550117825647นายธนวัฒน์ อุดแดงร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายนาหมื่นน่าน
20550000225615นายกมล เหล่าอารยะบ่มใบยาสูบและอบผลผลิตทางการเกษตรปัวน่าน
20550000225466ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธนกร คอนสตรัคชั่นร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายปัวน่าน01-4739951
20550001025550นายประดุน โนจิตรคัดแยก หินกรวดทรายปัวน่าน080-8549579
20550000325431นางสาวกัตติกา วีระวงศ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 4 ตัน และน้ำดื่มปัวน่าน054-791363
20550093425650ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคสกุลการโยธาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปัวน่าน
20550061525655ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธนันชัยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปัวน่าน
20550061825659นายขจร ไชยยะร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายปัวน่าน
20550100525492นายนิพน อินต๊ะกันร่อนคัดกรวดทรายปัวน่าน
20550001025519นายพงษ์ศักดิ์ เตชนันท์ร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายปัวน่าน089-8384018
20550000125419บริษัท เลฟโก้ฟูดส์ จำกัดดองผัก ได้ปีละ 7,000,000 กิโลกรัมปัวน่าน081-3596512
20550200125466ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเกียวคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปัวน่าน054-828708
20550100425529บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่ จำกัดผลิตเครื่องประดับเงินปัวน่าน081-47399951
20550150025625ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านออโตเซอร์วิสอู่ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ปัวน่าน081-7841187
20550000425520นายบุญพ่าย ใหม่น้อยคัด แยก กรวด ทรายปัวน่าน086-1965914
20550003525482บริษัท น่านฟู้ดโปรดักส์(999) จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืช และอบใบยาสูบให้แห้งปัวน่าน081-8836462
20550000125617นางศุภนิมิต เหล่าอารยะบ่มใบยาสูบและอบผลผลิตทางการเกษตรปัวน่าน081-8813119
20550000425546นาย วศิน ปัญญาภูคัดหรือร่อน กรวดหรือทรายปัวน่าน081-0308508
10550000925257นายสมควร เหล่าอารยะบ่มใบยาสูบปัวน่าน085-7001695
20550006925564นางยุพาภรณ์ คำเขื่อนอบข้าวโพดปัวน่าน
20550000225524ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.นครปัวก่อสร้างร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายปัวน่าน081-9525911
20550000325530นายประหยัด เตชนันท์ร่อนคัด กรวดทรายปัวน่าน187-1789921
20550002125524นางกฤษณา อินต๊ะกันร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายปัวน่าน086-1170398
20550000225417นายต๋า ยะแสงดูดทราย ปัวน่าน
20550005325527นายจันติ๊บ ยะแสงดูดกรวดทรายปัวน่าน086-1159694
20550003025608ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตน้ำแข็งทำน้ำแข็งก้อนเล็กปัวน่าน082-3877787
20550009225608นายทรงเกียรติ ยะแสงแปรรูปไม้ฯปัวน่าน0813660241
20550094625654ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. นครปัวก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปัวน่าน
20550001125566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญชนกพืชผลเก็บรักษาหรือลำเลียง เมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าปัวน่าน054791121
20550012525499นาย ใจ๋ เนตรทิพย์ขุดหรือลอก กรวดทราย และ ร่อนคัด กรวดทรายปัวน่าน01-0213935
20550200125391นายศุภรัตน์ ไทยน้อยผลิตอาหารสัตว์ภูเพียงน่าน
20550144925658นายมนตรี สุขใจสีข้าวโพด และทำมันเส้นภูเพียงน่าน
20550201125630ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารปู่ทนการถนอมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ภูเพียงน่าน0817844888
20550200125573ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินกวงน่านทำมันเส้นภูเพียงน่าน081-8829915
20550001825520นางสาวชโลทร นาสมวาสแปรรูปไม้เพื่อทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้,เครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้สักภูเพียงน่าน054-783309
20550002725604นางสาว ชุติกาญจน์ ทองอินต๊ะทำน้ำแข็งก้อนเล็กภูเพียงน่าน
20550004325486นายโชดก นุใหม่สกุลทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และภาชนะบรรจุ จากไม้ภูเพียงน่าน089-8515168
10550001025255นายสุวิทย์ สูงสว่างบ่มใบยาสูบ และอบผลผลิตทางการเกษตรภูเพียงน่าน
20550000125468มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต น่านผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวด,กระป๋องและผลไม้กระป๋องภูเพียงน่าน054-775391
20550003725603นายสิทธิ์ศักดิ์ ไชยวงค์หวั่นท๊อกแปรรูปไม้ภูเพียงน่าน087-1935281
20550100225614สหกรณ์กองทุนสวนยาง สกย.จ.น่าน จำกัดรีดยางพาราให้เป็นแผ่นภูเพียงน่าน084-7414348
20550001125509นายสิงหพันธุ์ พุทธรักษ์ซ่อม,เคาะ-พ่นสี และดัดแปลงตัวถัง รถยนต์ภูเพียงน่าน
20550010525525บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ จำกัดซ่อมรถยนต์ภูเพียงน่าน
20550011025533นางมณีรัตน์ คงทองสังข์ซ่อมเครื่องยนต์ฯภูเพียงน่าน089-9553180
10550006025532บริษัท ที.เอน.พี. รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายภูเพียงน่าน054 774649
20550000225367กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองน่านน่าน710275
10550100125352นายวิทยา อึ้งพงษ์พานิชย่อยพลาสติกเก่า และตัดเศษโลหะเมืองน่านน่าน 081-7241772
10550000125239นายจักรกริช กองสาสนะซ่อมเครื่องยนต์เมืองน่านน่าน710075
20550003925492ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุน่านซ่อมรถยนต์เมืองน่านน่าน
20550014125579บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จำกัดซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองน่านน่าน054-750606
20550000125484ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านพรพัฒน์พงษ์ดูดทรายเมืองน่านน่าน
20550000225565สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่านอบเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมืองน่านน่าน
20550005925565ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพระพืชผลอบลดความชื้นเมล็ดพืชเมืองน่านน่าน084-8046640
20550000325365บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัดย่อยหินเมืองน่านน่าน
30550000125409บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน) จำกัดโม่และย่อยหินเมืองน่านน่าน054-710207
20550009625567นายโชติ บัวขาวขุดดินเมืองน่านน่าน081-7837179
20550021225529นายวิเชียร วงศ์ไพบูลย์ขุดดินเมืองน่านน่าน081-4727332
10550000125254ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินกวงน่านต้มและตากถั่วเมืองน่านน่าน 054-771725
10550100125311ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินกวงน่านทำมันเส้น ได้เดือนละ 110 ตันเมืองน่านน่าน054-771725
20550100125384บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัดผสมแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเมืองน่านน่าน5160028
20550000225409ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี วัสดุก่อสร้างผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง, ผลิตเสาคอนกรีตและคอนกรีตบล๊อกเมืองน่านน่าน
20550000125401ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยพาณิชย์น่านประกอบเตาแก๊สเมืองน่านน่าน
20550000725481นายสังวร ถั่วทองซ่อมเครื่องจักรกลหนักเมืองน่านน่าน
20550001625508นางจุฑารักษ์ สีต๊ะสารอบลดความชื้นพืชหรือเมล็ดพืชเมืองน่านน่าน093-1358080
20550005825567นางจุฑารักษ์ สีต๊ะสารอบเมล็ดพืชเมืองน่านน่าน081-8836024
20550001125616ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยไชก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองน่านน่าน054-773067
20550081225658บริษัท น่านซุปเปอร์บล็อก จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นคอนกรีตบล็อกเมืองน่านน่าน
20550001225564บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัดการตัด พับ หรือม้วนโลหะเมืองน่านน่าน054-772364
20550004125605นางจิรัฐติกร เจือวานิชทำหลังคาเมทัลชีท และ ตัด พับ ม้วน เชื่อม โลหะเมืองน่านน่าน086-3082999
20550002125474บริษัท เจ.ท๊อป จำกัดทำเครื่องประดับที่ทำด้วยเงินทุกชนิดเมืองน่านน่าน054-771822
20550100225416บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัดซ่อมรถยนต์ ได้ปีละ 200 ตันเมืองน่านน่าน
20550014125603บริษัท วี กรุ๊ป ซูซูกิจ คาร์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และพ่นสีรถยนต์เมืองน่านน่าน086-4065522
20550049325632ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงชัย คอนกรีต 2010ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองน่านน่าน092-8987423
20550357725647นางสาวศศิธร ชัยวงค์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองน่านน่าน0928987423
20550000625483นายสุวิทย์ สูงสว่างบ่มใบยาสูบและอบผลผลิตการเกษตรเมืองน่านน่าน
20550012825568นายรัฐกร รัตนภาคขุดและดูดกรวด ทราย ในที่ดินกรรมสิทธิเมืองน่านน่าน084-1759009
10550000125304นายอุดม ล้อทวีรักษ์นึ่งปลาทูเมืองน่านน่าน710945
00550000125330ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๋วยเตี๋ยวตั้งบ้วนฮั้วทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองน่านน่าน
20550100125392นายประพันธ์ มูลน้อยทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 20 ตันเมืองน่านน่าน710702
20550100125434นายประพันธ์ มูลน้อยทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 15 ตันเมืองน่านน่าน
20550000225433นายประพันธ์ มูลน้อยทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองน่านน่าน
00550000425342ว่าที่ ร.ต.สุเทพ วงค์วิเศษผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก 180 ตันต่อวัน และผลิตน้ำแข็งซอง 200 ตันต่อวันเมืองน่านน่าน054-710592
20550001125475ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมืองน่านค้าไม้แปรรูปไม้เมืองน่านน่าน054-750155
20550000225391บริษัท ทรัพย์แสงดาว จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง แผ่นพืนคอนกรีต เสาเข็า เสาไฟฟ้า ทำเสารั้วและทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเมืองน่านน่าน
20550000325399บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองน่านน่าน
20550009425554นาย อุดม ล้อทวีรักษ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองน่านน่าน089-7555398
20550200125417บริษัท แอลฟ่า คราฟ์ เวอร์ค จำกัดทำเครื่องประดับเงินเมืองน่านน่าน772486
20550300125390ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานุวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งกลึง-เชื่อมโลหะ และซ่อมเครื่องจักรกลหนัก รถแทรกเตอร์เมืองน่านน่าน081-5308832
20550001025402บริษัท โตโยต้าน่าน จำกัดซ่อมรถยนต์และช่วงล่างรถยนต์เมืองน่านน่าน054-771359
20550101025492ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เค แอล ออโต้คาร์เคาะและพ่นสีรถยนต์เมืองน่านน่าน
20550023625585บริษัท บี.ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองน่านน่าน
20550003925567ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านทรายทองขุดดินเมืองน่านน่าน081-9608894
20550000125427นางสาวศิริจิต วงศ์วิเศษทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 25 ตันเมืองน่านน่าน01-6020025
20550001025568ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายน่านศิลาทองซีเมนต์ผสมเสร็จเมืองน่านน่าน081-9922959
20550005425558นายจิรภาส เลิศฤทธิ์ปัญญากุลอบพืชหรือเมล็ดพืชเมืองน่านน่าน087-1833244
10550000125262นายสุทธิพงษ์ ไชยรังสินันท์บ่มใบยาสูบเวียงสาน่าน
10550000125312บริษัท ใจงาม จำกัดอบเมล็ดข้าวโพดเวียงสาน่าน
10550000125353นายธนดล อิทธิประเวศน์อบเมล็ดพืชเวียงสาน่าน054-690898
20550001025501ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมิตรกิจเกษตรอบพืชหรือเมล็ดพืชและเก็บรักษา หรือลำเลียงพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าเวียงสาน่าน0819929909
20550004925558บริษัท ใจงาม จำกัดอบเมล็ดข้าวโพดเวียงสาน่าน
20550097725626นายประยูร กาบคำผลิตน้ำแข็งหลอดใหญ่เวียงสาน่าน085-0314812
20550100125491นางรุ่งอรุณ ทะลืออัดเศษกระดาษและเศษโลหะเวียงสาน่าน054-782628
60550000225566นายสรณกฤต จามิกรานนท์ขึ้นรูป-ตัด-พับ-ดัด แผ่นหลังคาเมทัลชีท เวียงสาน่าน081-528-9695
60550117425646นางบุญยวง กันยายะซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมเวียงสาน่าน
60550167225649บริษัท สนม จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์รถแทรกเตอร์สำหรับใช้ในการกสิกรรมเวียงสาน่าน0615454164
20550192225621นายณัฐวุฒิ กอกกระโทกทำมันเส้นและตากมันเส้นเวียงสาน่าน092-9230630
20550001325604ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไหล่น่านคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเวียงสาน่าน081-7833215
20550000125435ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านทรายทองดูด กรวด ทรายเวียงสาน่าน
20550000525402ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเขียวดูดทรายเวียงสาน่าน
20550104225651นางสาวกรกนก จิตมะโนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเวียงสาน่าน
10550000125387บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัดย่อยหิน ได้ปีละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรเวียงสาน่าน
20550100125541บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัดผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตเวียงสาน่าน054771322
20550014625537บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดเวียงสาน่าน
20550005325568ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านทรายทองขุดและดูดทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงสาน่าน081-9608894
20550005625561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งดาวพาณิชย์ขุดและดูดกรวดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงสาน่าน081-9521403
20550009225566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายน่านศิลาทองขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงสาน่าน081-992959
20550009425562ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปงสีท่าทรายขุดและดูด กรวดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เวียงสาน่าน
20550021225560บริษัท ส.น่านชลธาร จำกัดขุดและดูดกรวดทรายเวียงสาน่าน
20550001525534ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดือนเพ็ญดูดกรวดทรายเวียงสาน่าน081-8823789
20550004525580ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพน่านนครทำน้ำแข็งก้อนเล็กเวียงสาน่าน081-9962864 , 087-9098684
20550000325613นางสาวนงนุช คำยันต์ทำมันเส้นและตากข้าวโพดเวียงสาน่าน0611927739
20550000625590นางสาวนงนุช คำยันต์ทำมันเส้นเวียงสาน่าน092-9230630
20550074525650บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัดผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีตเวียงสาน่าน
20550070125653ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีคอนกรีตผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเวียงสาน่าน
20550002725471นายอิทธิพัทธ์ สีคำสีข้าวเวียงสาน่าน0 9261 4233
20550002725596ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งพืชไร่ร่อน คัด แยก เก็บรักษา หรือลำเลียง พืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้าเวียงสาน่าน081-0346274
20550009825555นายทน สิทธิจันทร์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันติสุขน่าน080-4976391
20550001325505นายวรรณ โลนันท์ร่อนหรือคัด กรวดหรือทรายสันติสุขน่าน089-2632551
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล