DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชัยภูมิ

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญการยางซ่อมและปะยางรถยนต์ชัยภูมิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดำรงชัยภูมิค้าข้าวสีข้าวชัยภูมิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยสมบูรณ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วันชัยภูมิ
นายสังวาลย์ ทองเพชรตัดเย็บเสื้อผ้าชัยภูมิ
นายอภัย ชาภิรมย์ผลิตวงกบประตู บานหน้าต่าง หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ชัยภูมิ
บริษัท สินทวีไม้ทอง จำกัดทำประตู หน้าต่าง และวงกบ จากไม้แปรรูปชัยภูมิ
นายนพดล เข็มทองทำวงกบบานประตูหน้าต่างจากไม้ชัยภูมิ
นายจุมพล วิสัยกล้าอัดกระดาษชัยภูมิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แพ็ค ซีเมนต์ผสมคอนกรีตสำเร็จชัยภูมิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยหลังคาเหล็กทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารชัยภูมิ