DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม กำแพงเพชร

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20620003225605บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัดอบเมล็ดพืชโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620000325549ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มโชคชัยการดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 3655 00775โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620004125531นายกล้าณรงค์ ศรีโรทกการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งโกสัมพีนครกำแพงเพชร085-6036154
20620000825571นางลฏาภา หวานคำทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้นโกสัมพีนครกำแพงเพชร0899576517
20620001325522นายธวัชชัย พงษ์สารทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของฯลฯโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620352025648นางนิภา หว่างจ้อยทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620004125523นายอดุลรัตน์ แสงประทุมทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ และบดย่อยเศษไม้จากกระบวนการผลิตโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620004425550นางสมพิศ ธีระวรวงศ์ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620005525606นางสาวเล็ก เกษทองมาทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620012325529นางจิตรา ใจว่องทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของฯลฯโกสัมพีนครกำแพงเพชร081-3797272
20620012525524นางจิตรา ใจว่องทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของฯลฯโกสัมพีนครกำแพงเพชร081-3797272
20620012925583นางสาวอุษา เครือกิจทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ เตียง ชั้นวางของโกสัมพีนครกำแพงเพชร0982692239
20620013325585นางสาวชมัยพร ทิมม่วงทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620013725586นางทุม บัวสอนทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ เตียง ชั้นวางของโกสัมพีนครกำแพงเพชร0884197229
20620013825584นายธนพงษ์ เกตุพลทองทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ เตียง ชั้นวางของโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620047925616นางสาวสุนันทา ขาวประทีป,นางสาวสุกัญญา ขาวประทีปทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620013925582นางสาวศิริพร ชัยไหวพริบทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียงนอน ชั้นวางของโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620015425474นางสาวลำดวน บุญเทียนทำเครื่องเรือนหรือเครืองใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620016625478บริษัท วีโกลอัพ จำกัดทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ และบดย่อยเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620017225476นางวันเพ็ญ แสงประชุมทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร081-8868112
20620017325524นางสาวทองคำ สมหะทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ ฯลฯโกสัมพีนครกำแพงเพชร081-9725516
20620017725475นายวิษณุ แสงประชุมทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620018025479นางสมใจ เขียวแดงทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620018525478นางดรุณี รอดทนงค์ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620018725524นายทำเนียบ ทะสาทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร091-0253844
20620020325560นายสนั่น ฟั่นเฝือแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรมทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620027525477นางหยกทิพย์ เบ้าลีทำเครื่องเรือนหรือเครืองใช้ภายในอาคารจากไม้โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620142025643นายอำนาจ ปั้นเหน่งเพชรทำห้องเย็นเก็บพืช ผัก ผลไม้ และบรรจุภัณฑ์โกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620006325584นางสาวธณัฏฐา พิบูลธนชัยดูดทราย และลำเลียงกรวดทรายโกสัมพีนครกำแพงเพชร0818867584
10620000125487บริษัท เจริญสุข แป้งมัน (2005) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 200 ตันแป้ง/วันโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620000225608นายกอบชัย ปรางค์ศรีทองทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620046425634ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญ บริการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620100525543บริษัท เอ็น พี ไบโอ พาวเวอร์ จำกัดผลิต ส่งและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ขนาด 30,000 ลบ.ม./วัน ขยายผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 995 กิโลวัต์โกสัมพีนครกำแพงเพชร081-3790525
20620028725571นางรัชนี อัศวสุธีรกุลขุดตักดินลูกรังสำหรับใช้ในการก่อสร้างโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620000625427คณะบุคคลพรรวีการเกษตร (โดยนางพรรวี ชนะนิธิธรรม)ทำมันเส้นโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620005625554ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรารถนาพืชผลการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งโกสัมพีนครกำแพงเพชร081-9724785
20620016025570นายนพพงษ์ รักพ่วงทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20620001125518ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยหลีฮงพืชผลโม่ บด ย่อยต้นกระถิน และเก็บรักษา ผลิตผลจากพืชในโกดังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000125501นางปาริชาติ ผลทวีดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 376200231ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620100125450นางกฤษณา พัฒนศักดิ์ภิญโญดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000225459ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยหลีฮงดูดทราย และร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000425380ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยหลีฮงดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย (ทะเบียนเรือ เลขที่ 386200843)ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620600125463บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000225400บริษัท ขาณุคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-779094
20620004325586ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายขาณุวรลักษบุรีผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0818883325
20620011625499บริษัท เจริญภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-725444-45
20620137825643บริษัท บารมีเม็ททอลชีท 2014 จำกัดผลิตหลังคาเหล็กรีดลอนขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620002525617นางสาวตาระเกษ จันทร์เพ็ญอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือกขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620003225498บริษัท ลูกแก้วกลาส จำกัดโกดังเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620005025565นายสุเทพ ศิลปธรรมวานิชการขุดดินขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081-8870629
20620021625554นายลือชา รักเจือการขุดดินขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร089-9607748
20620028825579นายลือชา รักเจือขุดตักดินลูกรังเพื่อใช้ในการก่อสร้างขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620031925572นางอุษา ม่วงขวัญการขุดตักดินลูกรังสำหรับใช้ในการก่อสร้างขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร088-4194494
20620000225343ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายขาณุวรลักษบุรีดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000225384บริษัท นิธิไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน และอบเมล็ดพืชขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร725054-5
20620007325518นางสาวตาระเกษ จันทร์เพ็ญทำมันเส้น,เก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081 8887118
20620001025478บริษัท ลอนดรี เซพ แอนด์คลีน จำกัดซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เตรื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000125438บริษัท ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัดนึ่ง อบเมล็ดข้าวเปลือกขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620002925595บริษัท ชิโน-ไทย อะโกร โปรดักส์ จำกัดอบมันเส้น กากมันสำปะหลัง กากแป้ง และอัดมันเม็ดขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000325457นายจิรวัฒน์ ชุนณวงษ์อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือกขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0816803056
20620004225588บริษัท ที.ซี.เอส.ไรซ์ จำกัดอบพืช หรือ เมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ฯลฯขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620004925494บริษัท ที.ซี.เอส.ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน และปรับปรุงคุณภาพข้าวสารขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000125446บริษัท ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-779166-8
10620000225568บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้วันละ 450 ตัน/วันขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
40620255125632บริษัท ท็อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 3.00 เมกะวัตต์ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620286925624บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620287225628บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000325442บริษัท เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ จำกัดนึ่งข้าวและอบข้าวเปลือกขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000325465นายธนวัฒน์ วิมลสมบัติสีข้าวขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620003625499บริษัท เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ จำกัดเก็บรักษา หรือลำเลียง พืชหรือเมล็ดพืช ในโกดัง ลานตากเมล็ดพืช และทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000225329บริษัท นิธินันท์ศุภกิจ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 145 เกวียน/วัน อบข้าวเปลือก และการเก็บลำเลียงรักษาเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโอ โกดัง หรือคลังสินค้าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771311-3
20620000425448บริษัท เกียรติบุญครอง ไรซ์ มิลล์ จำกัดสีข้าวขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร(055)771123
20620200425453ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทพประพันธ์ภรณ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วันขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0819731400
10620000125248บริษัท ดี ไอ จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังและมันเม็ด ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771241
10620100125338ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติสงวน (2003)ทำมันเม็ดอัดแข็งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620200125434ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์อุตสาหกรรมทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771444
20620000125618ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทพประพันธ์ภรณ์ทำมันเส้นสะอาด และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620001125435นายชัยพฤกษ์ วิมลสมบัติทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771028
20620001225433นายธนวัฒน์ วิมลสมบัติทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร(055) 771026-7
10620000325152นางพนิดา โรจน์สุวณิชกรผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 477 ซองขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620482525640บริษัท ประทีปทอง โฮมมาร์ท จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620100225458นายภูมิภัทร วากยะบรรณ์กลึงเชื่อมโลหะขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771515
10620200125394บริษัท ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน (รวมทั้งชิ้นส่วขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-772122
20620003025575บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาสลกบาตร)การซ่อมแซมยานที่ขับด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620009225518นางจินตนา ประไพวรรณ์กุลดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 4710 00019)ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081-9628004
20620141225640นายเสมอ ขำขาวสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วันขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771274
20620100125435ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชคอำนวยค้าข้าวสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000125222บริษัท ธนวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้วันละ 400 ตัน และมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771377
20620100125500นางอมิตา วิมลสมบัติทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620003225563นายแฉล้ม คล้ายเจียมการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร089-9606791
20620012225562นางรุ่งรัตน์ จันทร์ไข่การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0878386517
20620017925554นางวารี พุทธเสมการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร088-1654385
20620130525646นายยอด พรมพันธ์ทำอาหารผสมสำหรับเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู และสัตว์เลี้ยงอื่นๆขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620300125433บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัดทำปุ๋ยอินทรีย์ จากมูลค้างคาว และทำปุ๋ยจากมูลค้างคาวชนิดปั้นเม็ด และผสมปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี พร้อมทั้งแบ่งบรรจุปุ๋ยขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร01-6743673
20620002625573บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัดการทำปุ๋ยจากมูลค้างคาว และการทำปุ๋ยจากมูลค้างคาวชนิดปั้นเม็ดและผสมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และแบ่งบรรจุปุ๋ยขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055747155
20620300125573นายทวีศักดิ์ พุทธวงค์การบดดิน หรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ยขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055747155
20620100125492บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโดยระบบ บี เอฟ อาร์ เพื่อใช้งานและจำหน่ายขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000125386นายพรชัย ชั้นประดับสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-712197
20620101025600นายศุภกิจ ชูเกียรติทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ซุ้มไม้ บ้านไม้ ฯลฯขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620019925552ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาทองเสาเข็มทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620104525580ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส.คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0847775566
20620000725433นายพิทยา ราศรีทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร01-6040884
20620001825547นายพิชา ล่องลมทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081-8877509
20620003525574นายศุภสิทธิ์ วิมลสมบัติทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620006125471บริษัท ที.ซี.เอส แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัดทำมันเส้นและตากกากมันสำปะหลังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000325608ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าโปรดิวส์ปรับปรุงหรือคัดคุณภาพข้าวสาร ขัดข้าว และบดข้าวสาร เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของหารสัตว์ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620000125495บริษัท ชากังราวสตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังผลิต 150 ตันแป้ง/วัน ขยายผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 1 เมกะวัตต์ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771377
20620001725507นายพงษ์ชัยวัฒน์ ประดาพลทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081-3952790
20620001725549บริษัท แสงฟ้าโปรดักส์ จำกัดการทำหัวพืช ให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620005225512ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์กระจ่างพืชผล 2009ทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081 7074385
20620006325550ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรัตน์เจริญพาณิชย์ (2003)การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0895622261
20620009325516ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าการเกษตรทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000625609ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าโปรดิวส์การป่นหรือบด พืช หรือเมล็ดพืช กากพืช เพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
10620002925546บริษัท เลมอน ทวีเจริญ จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620002725597นายสาทิตย์ รอดไพรีอบพืช หรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620000325572นายสงวน โพธิ์เกิดสกุลการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร0894393438
20620100325589บริษัท ก้าวหน้าโลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัดทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-728302
20620101825587นางสาวสาธนี รัศมีบรรพตกุลทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055794003
20620005425518นายสาทิตย์ รอดไพรีทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620006225511นางสาวรัชนก น้ำไทยทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร087 8427488
20620006725510นายเปลี่ยน กล่ำเพียรทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-794011
20620009425514สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัดทำมันเส้นขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055 771404
20620003925527นางจันทรรัตน์ พวงทองเศราฐ์ทำมันเส้นและเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร081-8874522
20620026425596ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสา ผนังกันดิน รางน้ำ อิฐบล็อกขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
20620001025585บริษัท ก้าวหน้าโลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัดการบดหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์คลองขลุงกำแพงเพชร
10620314725626บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร กำลังการผลิต 30 ตัน/ชั่วโมงคลองขลุงกำแพงเพชร
10620003925156บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัดสีข้าวและสีข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 80 เกวียน/วันคลองขลุงกำแพงเพชร
10620005025559บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,000 เกวียนต่อวัน และอบเมล็ดพืชคลองขลุงกำแพงเพชร055727230
10620005425528บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัดสีข้าว สีข้าวนึ่ง เพิ่มกำลังการผลิต 600 เกวียน/วัน รวมเป็นกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,200 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกคลองขลุงกำแพงเพชร
20620002625524นางสาวอรุณทิพย์ อภิชาติวิสุทธิ์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน)คลองขลุงกำแพงเพชร
10620000325483บริษัท นิวไดมอนด์ สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 200 ตันแป้ง/วันคลองขลุงกำแพงเพชร
20620025325623บริษัท บางกอกฟลาวร์ จำกัดการทำแป้งจากมัน ข้าว ถั่วเขียว เพื่อใช้ทำอาหารหรือขนมคลองขลุงกำแพงเพชร
20620000825472นางอรุณทิพย์ อภิชาติวิรุทธิ์ทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร-
20620004525490นายกอบชัย ปรางค์ศรีทองทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร055-781255
10620000225261ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานวุ้นเส้นคลองขลุงทำวุ้นเส้นและแป้งสลิ่มคลองขลุงกำแพงเพชร781193-7
20620005825576ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งร่วมพัฒนาคลองขลุงทำน้ำแข็งซองได้วันละ 330 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก 35 ตันต่อวันคลองขลุงกำแพงเพชร
10620091225642ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยวู๊ดชิ๊พ 999ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัส และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายคลองขลุงกำแพงเพชร
20620300125466นายชัชฏากรณ์ พุ่มเข็มทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ลังไม้ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ไม้ จากไม้สวนป่าคลองขลุงกำแพงเพชร0 1914-9749
20620002125475บริษัท ปทุมรีไซเคิล (กำแพงเพชร) จำกัดอัดกระดาษ และอัดเศษโลหะ และบรรจุสินค้าทั่วไปโดยไม่มีการผลิตคลองขลุงกำแพงเพชร
20620006025481ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอเชีย เกษตรกรุ๊ปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ - เคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำคลองขลุงกำแพงเพชร
20620101025568บริษัท คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ พลาสติก และย่อยพลาสติกคลองขลุงกำแพงเพชร0817330027
20620000625526นายองอาจ เจียรนัยกุลวานิชผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม และผลิตรถเพื่อใช้ในการเกษตรคลองขลุงกำแพงเพชร
10620000425473บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 6 เมกกะวัตต์คลองขลุงกำแพงเพชร0 5578 1039
40620007225573บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์คลองขลุงกำแพงเพชร
40620046525637บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสียจากการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง) กำลังการผลิต 2.134 เมกะวัตต์คลองขลุงกำแพงเพชร
40620001525614บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี่ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพคลองขลุงกำแพงเพชร
40620002125588บริษัท กำแพงเพชร ไบโอเพาเวอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล _x000D_
ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์
คลองขลุงกำแพงเพชร
40620004625585บริษัท ที.เอส.เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล กำลังผลิตขนาด 6 เมกะวัตต์คลองขลุงกำแพงเพชร055-781039
20620000925553บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัดผลิต ส่ง จำหน่ายก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซชีวภาพ) ขนาด 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันคลองขลุงกำแพงเพชร055-701078
20620031225478นายสุวิทย์ชาติ เจียรนัยกุลวานิชซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์คลองขลุงกำแพงเพชร
10620005725596บริษัท บางกอกเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะ อัดเศษพลาสติกคลองขลุงกำแพงเพชร055-728-302
20620000125436ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุพชาติดูดทรายคลองขลุงกำแพงเพชร
10620000125404ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งอยู่เหลียงเจริญทำน้ำแข็งซองคลองขลุงกำแพงเพชร0-5578-1213
20620009025587ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งอยู่เหลียงเจริญทำน้ำแข็งก้อนเล็กคลองขลุงกำแพงเพชร
20620001325548ห้างห้นส่วนจำกัด ที.บี.คอนกรีตการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมคลองขลุงกำแพงเพชร
10620001825564บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษ เช่น กล่องกระดาษและแผ่นกระดาษลูกฟูกคลองขลุงกำแพงเพชร
10620000725336นายณัฐวัตร เล้าเจริญพนาผลิตและซ่อมรถไถนาคลองขลุงกำแพงเพชร
20620102725596ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ คลองขลุงผลิตน้ำแข็งหลอด กำลังการผลิต 100 ตัน/วัน และทำน้ำดื่มบรรจุขวดคลองขลุงกำแพงเพชร
10620000125594บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดผลิตสุรากลั่นประเภทวิสกี้ (สุรามอลต์)คลองขลุงกำแพงเพชร
10620100125437บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัดผลิตเบียร์ 1,000 ล้านลิตร น้ำดื่ม 200 ล้านลิตร โซดา 100 ล้านลิตร ผลิตน้ำดื่มขวด PET 70 ล้านลิตรคลองขลุงกำแพงเพชร055-728400
10620262125621บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายคลองขลุงกำแพงเพชร055-781286-9
20620000125410นายประทีป จันทร์เทศดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายคลองขลุงกำแพงเพชร
10620067625635บริษัท กรเทพ คลองขลุง จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 2,400 ซอง ผลิตน้ำแข็งหลอด ได้วันละ 290 ตัน และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดคลองขลุงกำแพงเพชร
20620000125402นางมะลิ สิงห์บำรุงดูด ร่อน คัด ร่อน ทรายและกรวด ทะเบียนเรือเลขที่ 406200814คลองขลุงกำแพงเพชร019733762
10620100125395บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 820 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบข้าวเปลือกคลองขลุงกำแพงเพชร
10620004225556บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 650 เกวียน/วันคลองขลุงกำแพงเพชร055-870222
20620000425604บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดบด หรือป่น พืช หรือเมล็ดพืช กากพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มันเส้นตากแห้ง ฯลฯ เพื่อทำเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์คลองขลุงกำแพงเพชร
20620108025546บริษัท เจริญภัณฑ์ผลิตคอนกรีต จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมคลองขลุงกำแพงเพชร
10620282625626บริษัท กำแพงเพชร รีไซเคิล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายคลองขลุงกำแพงเพชร
20620100125427สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัดปรังปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกรคลองขลุงกำแพงเพชร
20620498125641สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัดโรงสีข้าวขนาด 10 ตันต่อวันคลองขลุงกำแพงเพชร055781525
20620000425513ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวโชคโพธิ์เงินเก็บรักษาลำเลียง เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า และทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
20620019825620นายกิตติวัฒน์ แสวงเจริญขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์คลองขลุงกำแพงเพชร
10620004925551บริษัท โรงสีธนสถาพร 888 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,000 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบเมล็ดพืชคลองขลุงกำแพงเพชร
10620009225478บริษัท โรงสีธนสถาพร จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือก ผลิต ปรับปรุง แปรรูป บด หรือป่น ข้าว มันเส้น ข้าวโพด ใบกระถิน เพื่อไปเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์คลองขลุงกำแพงเพชร
20620005825550ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชคโพธิ์เงินสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียนต่อวันคลองขลุงกำแพงเพชร084-3793383
20620000225426นางสาวคุณาหงษ์ ลีศิริโสภาทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร01-6571335
20620002725530ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานมันโชคโพธิ์เงินทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
20620003325496ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าพาเจริญการเกษตรทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
20620004125580นางวาสนา พิชัยทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังคลองขลุงกำแพงเพชร
20620004825494นางนิภาพร กาเรียนทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร055-750006
20620005425500นายเพี้ยน พุ่มฉัตรทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
20620005625505นายประชิต อนุสุทธิ์ทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
10620000225469บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกคลองขลุงกำแพงเพชร0-5578-1075
20620001525493นายสมบูรณ์ โรจน์สุวณิชกรดูดทราย และร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายคลองขลุงกำแพงเพชร
20620003525624ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุพชาติดูดทราย และร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายคลองขลุงกำแพงเพชร
20620392825643ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุพชาติ 2021ดูดทราย และร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย และลำเลียงทรายด้วยระบบสายพานลำเลียงคลองขลุงกำแพงเพชร
20620299525635บริษัท แก้วสารศิริ จำกัดอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งคลองขลุงกำแพงเพชร
10620000125453บริษัท เพชรเจริญ สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาด 2 เมกะวัตต์คลองขลุงกำแพงเพชร
20620000425430นายปณต เหล่าเลิศวรกุลทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
20620001525436นางนงค์รักษ์ คล้ายลักษณ์มันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร081-9729405
20620038625613นายภูริทัต วังนาคทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังคลองขลุงกำแพงเพชร
20620001825471บริษัท เพชรเจริญ สตาร์ช จำกัดทำมันเส้น และตากกากมันคลองขลุงกำแพงเพชร
20620002025485นายเกษม จีนอินทร์ทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร
20620005625513นางสุณีรัตน์ พันทาทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร081 9710958
20620005725511นายฉลองไชย ชุมพลทำมันเส้นคลองขลุงกำแพงเพชร087 2034485
20620100225433บริษัท เจริญภัณฑ์ผลิตคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคลองขลุงกำแพงเพชร
10620008325311นางสาวคุณาหงษ์ ลีศิริโสภาทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620000325382ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืนพืชผลการเกษตรทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620001025437นายธีรพร พรเจริญพูลทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร0848221500
20620102925584บริษัท เอกอนันต์ พืชผล จำกัดทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620003025542นายสุหรั่น ทาจวงการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่งคลองลานกำแพงเพชร084-8953608
20620003325512นางสาวสายชล สุขแซมทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620004725579นายครรชิต เจิดอัศวสินการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งคลองลานกำแพงเพชร088-1491587
20620008325566ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐการเกษตรการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งคลองลานกำแพงเพชร0846208116
20620009825564นายพัฒนศักดิ์ มั่นเกตุวิทย์ทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังคลองลานกำแพงเพชร0899612424
20620010725555นายครรชิต เจิดอัศวสินการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือ แท่งคลองลานกำแพงเพชร
20620117325622ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอ็น บี คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรง เสา คสล. พื้น คสล. บล็อกปูทางเท้า บล็อกคอนกรีต 7 เซนติเมตร เสาไฟ วงบ่อ บ่อพัก ขอบคันดิน ฯลฯคลองลานกำแพงเพชร
20620016625585ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้างทำคอนกรีตผสมเสร็จคลองลานกำแพงเพชร055-786885
20620028225598ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญกำแพงเพชรก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรง เสา คสล. พื้น คสล. บล็อกปูทางเข้า บล็อกคอนกรีต 7 เซนติเมตร ฯลฯคลองลานกำแพงเพชร
20620002225531นางสุพัชชา พรมเทพทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร086-2098635
20620003225506นางสาวสาวิตรี ทองเนตรทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620004925575นายพิชัย งามพงษ์พันธ์การทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร087-1417444
10620004525310นายเกรียงศักดิ์ บุญมะลิซ้อนทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620100225383นายชัยวัฒน์ พรพิชัยพัฒน์ทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620000425422นายขรรค์ชัย คงอินทร์ทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร768222
20620000525478นายวิทยา ทัศนไพบูลย์ทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร089-4042888
20620001025577นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทองทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังคลองลานกำแพงเพชร0896441859
20620003125516นายธนบดี ออมสินทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620003425510นางน้ำฝน ศรีบุษย์ทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620004225497นางกำจัด ชีวัตว์ทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร055-735148
20620009625519นางศิรินันท์ ฉิมอ้อยทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620011125524นางอธิษชนันท์ กลิ่นประทับ นางสาวรัตติญาภรณ์ กลิ่นประทับและนางจันทนาภรณ์ กลิ่นประทับทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร080-1199915
60620132425648บริษัท กิจมงคลคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคลองลานกำแพงเพชร
20620011125482ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พงษ์เจริญคอนกรีตผสมเสร็จผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคลองลานกำแพงเพชร
20620000225517สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียง เมล็ดพืช หรือ ผลิตผลจากพืช แปรรูปสินค้าทางการเกษตร (มันเส้น)คลองลานกำแพงเพชร055-745540
20620000325531นางสาวศุภาพิชญ์ เจิดอัศวสินทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร089-7748569
20620002825504นายณทนนท์ สุริยะสารพงศ์ทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร
20620003725505นางสาวพิมลวรรณ กำแพงนิลทำมันเส้นคลองลานกำแพงเพชร-
20620005525556นายบุญชม ติ๊บบุ่งการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งคลองลานกำแพงเพชร086-2003354
20620008125552นายทรงกลด หาญกำจัดภัยการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งคลองลานกำแพงเพชร0816884389
20620004825585นางสาวเบญจามาศ ติดยงค์อบ คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก และสีข้าวไทรงามกำแพงเพชร
20620102025625นางสาวณัฐริกา จันทร์พานิชย์ขุดตักดิน และทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างไทรงามกำแพงเพชร
20620313625627นายสมชาย จันทร์ดวงทำมันเส้น และเก็บรักษาลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดังไทรงามกำแพงเพชร
20620060625614ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เมททอลชีท กำแพงเพชรผลิตหลังคาเหล็กรีดลอนไทรงามกำแพงเพชร
20620000125428นายวีรภัทร์ ตันติสันติสมอบเมล็ดพืชไทรงามกำแพงเพชร
20620000425364นายวีรภัทธ์ ตันติสันติสมสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วันไทรงามกำแพงเพชร
20620133225640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์สิทธิ์ คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จไทรงามกำแพงเพชร0818873051
20620003425494นายสม คุ้มยิ้มนึ่งหรืออบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯไทรงามกำแพงเพชร
20620000825597ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวมหาชัยการเก็บรักษาลำเลียงผลจากพืชในโกดัง และการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งไทรงามกำแพงเพชร
20620005725552สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัดการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งไทรงามกำแพงเพชร086-4457179
20620377125647บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปไทรงามกำแพงเพชร
20620138425641นางสาวอโนทัย แซ่โล้วตัด ม้วนโลหะ เพื่อทำถังเก็บน้ำ และผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมบึงสามัคคีกำแพงเพชร
20620000125493ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกชิ้นวังชะโอนการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ บรรจุเนื้อสัตว์ ชำแหละ ทำให้เยือกแข็ง เช่น ลูกชิ้น เนื้อสัตว์แช่เย็น ฯลฯบึงสามัคคีกำแพงเพชร
20620289425630นายนพรัตน์ วงษ์สว่างทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียงบึงสามัคคีกำแพงเพชร
20620000425455ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเก้าชั้นรุ่งเรืองกิจอบข้าวเปลือก นึ่งข้าวเปลือกบึงสามัคคีกำแพงเพชร
20620004825510ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเก้าชั้นรุ่งเรืองกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้น 220 เกวียน/วัน รวมเป็น 470 เกวียน/วันบึงสามัคคีกำแพงเพชร0813796627
20620008625528สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดบึงสามัคคีกำแพงเพชร055-733717
20620022725585นายธนกิจ พฤกษ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบึงสามัคคีกำแพงเพชร0894609166
20620001025486นางสาวณัฐสินี ศรีประกายรัตน์เก็บรักษาหรือลำเลียง พืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าบึงสามัคคีกำแพงเพชร
10620000125552บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัดการทำน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาวบึงสามัคคีกำแพงเพชร02-2877000
10620004025550บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 36 เมกะวัตต์บึงสามัคคีกำแพงเพชร02-2877000
10620000125339ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงฟ้าธัญญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน /วัน นึ่งและอบข้าวเปลือกปางศิลาทองกำแพงเพชร
10620004325547บริษัท แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 780 เกวียน/วันปางศิลาทองกำแพงเพชร089-1313632
20620200125459บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัดทำมันเส้น และลำเลียง เก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรในโกดัง ไซโลปางศิลาทองกำแพงเพชร055-727159
20620000925439นายบัญญัติ จันทร์กระจ่างทำมันเส้นปางศิลาทองกำแพงเพชร055-727169
20620004025475ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตรทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืข ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าปางศิลาทองกำแพงเพชร
20620004125549นายวิชัย ชูเจริญการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นเหรือแท่งปางศิลาทองกำแพงเพชร086-1199344
20620007225510ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าโปรดิวส์ทำมันเส้นปางศิลาทองกำแพงเพชร081 8876898
20620000425554นายสุพัฒน์ ยอดฉิมมาการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่งปางศิลาทองกำแพงเพชร089-7055963
20620000725516ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์พาณิชย์ทำมันเส้นปางศิลาทองกำแพงเพชร
20620000425471นายณัฐชัย ปิยะวาทะศิลป์ทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าปางศิลาทองกำแพงเพชร
20620003125490นางสาวพัชรินทร์ ชาติวงษ์ทำมันเส้นปางศิลาทองกำแพงเพชร
20620000225566ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณี ไรซ์การร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมพรานกระต่ายกำแพงเพชร0832156981
10620000125156ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชรโม่ บด ย่อยหินพรานกระต่ายกำแพงเพชร711024
10620000225352ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรานกระต่ายหินอ่อนโม่ ย่อยหิน (กำลังการผลิต 50004 ลูกบาศก์เมตร/ปี)พรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620000225483ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาพรานกระต่ายโม่ บด หรือย่อยหินพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620000525569ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ ซี การโยธาโม่ บด และย่อยหินพรานกระต่ายกำแพงเพชร0878424762
20620114725626นางสาวรดาศา ธทองไกรลาศขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620016125578นายอภิเชฐ สุดสงวนขุดตักดินลูกรังเพื่อการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620016725609นางสาวรดาศา ธทองไกรลาศขุด ตัก ดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620016825607นายสมาน บางพานขุด ตัก ดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620319925625ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกวิวัฒน์พัฒนาขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์พรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620021725578นายพีรดนย์ ลีสวัสดิ์พรการขุดหรือลอกดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620040725575นางลำพรวน บางพานขุดตักดินลูกรังเพื่อการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620053825637บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัดฆ่า,ชำเเหละ,ตัดเเต่ง และแปรรูปสุกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร02766800
10620000725476บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังพรานกระต่ายกำแพงเพชร055-701193
20620003225571ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยเจริญพืชผลพาร์ททูทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620013625554นายธีรวัฒน์ เจริญโสพลวาณิชการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งพรานกระต่ายกำแพงเพชร081-7079500
20620001125609บริษัท อ.อารยะวงศ์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติดคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620001325597ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจพัฒนาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620001825521ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620276525640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา (1992)ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620002825561บริษัท ต้นวาก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร055621930
20620002925619บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620400125457บริษัท พี.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620282225623บริษัท วังบัว คอนกรีต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้นสำเร็จรูปพรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620000125370บริษัท สว่างหินอ่อน จำกัดแปรรูปหินอ่อน และหัตถกรรมหินอ่อน ได้ปีละ 12,000 ลูกบาศก์เมตรพรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620000225378บริษัท กำแพงเพชรหินอ่อน จำกัดแปรรูปหินอ่อน ได้ปีละ 8,500 ลูกบาศก์เมตรพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620500125456นางรอด เอี้ยงปานทำผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน เช่น โต๊ะ แจกัน เสาโชว์พรานกระต่ายกำแพงเพชร055-761342
20620100825471นางก้อนแก้ว พลอาจทำผลิตภัณฑ์จากหินพรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620300125336นางเยาวเรศ เลาหะจินดาทำสลักเกลียวเหล็กและผลิตภัณฑ์จากหินพรานกระต่ายกำแพงเพชร
60620129625648นายสมคิด ดำรงค์พานิชผลิตและซ่อมเครื่องมือการเกษตรพรานกระต่ายกำแพงเพชร
40620000625571บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พรานกระต่ายกำแพงเพชร
40620000725579บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620003725531บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 1.9 เมกะวัตต์พรานกระต่ายกำแพงเพชร055-740160
20620001025528บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ขนาด 30,000 ลบ.ม.ต่อวันพรานกระต่ายกำแพงเพชร055-740160
30620000125392บริษัท สุวลีศิลา จำกัดโม่หินกำลังการผลิต3,500,000ตัน/ปีพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620012325636นายณรงค์ชัย นารอดทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารพรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620000225444บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร0899601926
20620002025600ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชรผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620003325579นายทรงวุฒิ เพิ่มทวีการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังพรานกระต่ายกำแพงเพชร083-1662302
20620008925613นายทรงศักดิ์ เอี้ยงปานขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ในการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620002325588บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัดการเก็บรักษาหรือลำเลียง เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชไร่ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า และทำมันเส้นพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620000925587บริษัท ทอช คนทำนา จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 48 เกวียนต่อวัน และเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล โกดังและอบข้าวเปลือกพรานกระต่ายกำแพงเพชร0815954024
10620002425554บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เพื่อจำหน่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
10620001525545บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์พรานกระต่ายกำแพงเพชร055-701246
20620101025584บริษัท หมูกองแก้ว จำกัดการฆ่าสัตว์ การล้าง แกะ หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ และการบรรจุเนื้อสัตว์พรานกระต่ายกำแพงเพชร0922165965
60620140025646นายสุจินต์ อินปรีซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับใข้ในการกสิกรรมพรานกระต่ายกำแพงเพชร-
20620000125600นายเหลิม แก้วคำโม่ บดย่อย หินพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620026825621นายสุธี คุณนาเมืองขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์พรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620027025627นายสุธี คุณนาเมืองขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์พรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620313825623บริษัท เอส เจ เอ็น ดิสทริบิวชั่น จำกัดผลิตเม็ดไข่มุกดิบในชาไข่มุกพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620319625621นางเล็ก เป็นสุขทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ซุ้มไม้ และบ้านไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620015625578บริษัท วังทอง เซอร์วิส จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้นสำเร็จรูปพรานกระต่ายกำแพงเพชร055-775618
20620501025648บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620135625649นางสาวเกศรา เลิศพันธุลักษณ์ทำผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนพรานกระต่ายกำแพงเพชร
20620136525640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.แมททอลชีทการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น แผ่นเมทัลชีทพรานกระต่ายกำแพงเพชร
40620000825577บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์พรานกระต่ายกำแพงเพชร081-889-8300
40620011825566บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำกัด_x000D_
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์พรานกระต่ายกำแพงเพชร081-889-8300
20620033025579นายเรวัตร์ อินทพงษ์ขุดตักดินลูกรังสำหรับใช้ในการก่อสร้างพรานกระต่ายกำแพงเพชร
30620000125400บริษัท เพชรภูผา เขาสว่าง จำกัดโม่ บด ย่อยหินเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620132225642ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนด้าแดรี่ฟู้ดทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีพาสเจอร์ไรด์ เสตอริไลส์ ทำน้ำดื่ม และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620127825646นางจันทราทิตย์ ดำรงรัตน์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-711211
00620000125364ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนด้า แดรี่ฟู้ดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 71.2 ตันและน้ำดื่มเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-716737
20620009825580ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นโพธิ์คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620135825646ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉั่วการช่างกำแพงเพชรทำเหล็กดัด หน้าต่าง ประตู และโครงเหล็กทั้วไปเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620138725645นายวนิช บูรกิจภาชัยกลึงและเชื่อมโลหะเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620162925623บริษัท เพิ่มทรัพย์ 2009 จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป และผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620004225521นางเตือนใจ นัยเกตุกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620237625620นายราชัญ อร่ามรัศมีกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620006425509นายสาธิต บุญเนรมิตรกลึงและเชื่อมโละทั่วไปเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620128425644นาย ช่อ มหบุญพาชัยซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620128925643นายชัย ศิริทิพย์จินตนาผลิตและซ่อมส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร711064
60620140325640บริษัท คูโบต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัดผลิต ประกอบ ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000425539นายสมหวัง ดำรงค์พานิชผลิตเครื่องสีข้าวและเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
60620140925647ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชรซ่อมรถแทรคเตอร์ไถนาและผลิตชิ้นส่วนประกอบเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร711958
20620200125418บริษัท อู่หน่อยการช่าง จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000425406ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญการยางซ่อมรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร711357,712357
20620024025604บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000725383ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย นาย ส.ดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081-9711043
20620200125467นางกัญมณฑ์ กิตติวงศธรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0818886486
10620006325313นายสุพรรณ ตัณนิติศุภวงษ์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 270 ตัน และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล จากพืชในไซโล หรือ โกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000425588นายวรพจน์ อัครนิธิยานนท์การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620003225555นางสาลี่ ธำรงค์ศักดิ์คุณการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร089-7038444
20620103625498นางกฤษณา วังศิริกุลทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620004125572นางสาวคุราหงษ์ ลีศิริโสภาการทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620007825517นางทัศนวรรณ วังศิริกุลทำมัเนส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081 8879956
20620012525557นายณรงค์ธร สุทธิรัตนากรการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือ แท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0953355535
10620000125164บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัดผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว กำลังการผลิต 7,996 ตันอ้อยต่อวัน ขอขยายโรงงานโดยขอเพิ่มประเภทการผลิตพลังงานไฟฟ้า ลำดับที่ 88 กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-776095-7
20620135125640บริษัท ไตรตรึงษ์ คอนกรีต จำกัดผลิตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ พื้นสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000325556นายสำเริง จันทร์ศิลาผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100725531นางสาวจินต์จุฑา จตุรทิศซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0812809051
20620001625574นางกิตติมา หลี่ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620003125557นายไวพจน์ ธรรมชาติการสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถพ่วงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000225541ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชรการดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 5310 00054เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000325580ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าขุนรามคอนกรีตก่อสร้าง0ดูดทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620104825584ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมใจนึก 2013ดูดทราย และลำเลียงกรวด ทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000325416ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืนธัญญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน และอบเมล็ดพืชและเก็บรักษา ลำเลียงเมล็ดพืชในไซโลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000125568ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืนธัญญกิจการบดหรือป่นหัวพืชเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000125321นางทัศนีย์ เรืองชัยศิวเวททำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620001325318นายพิทยะ เรืองชัยศิวเวททำมันเส้น ได้เดือนละ 360 ตันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620001425316นายจำเริญ จึงตระกูลพานิชทำมันเส้น ได้เดือนละ 270 ตันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620002525312นายเฉลิม บุญมีทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร01-9613289
20620100125377นางสมบัติ สระทองฮ่วมทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000225368บริษัท ยั่งยืนพืชผล จำกัดทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000325424นายสถาพร ห่านศรีวิจิตรทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร086-2125106
20620000425372นางกาญจนา บุญมีทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000525379นายสกุลชัย วงศ์ประชารัตน์ทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000625435นายบุญมี ตันใจทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-
20620000625567นางสุนีย์ ตันใจการปอกหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น และการเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000625617ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธันวา อินเตอร์เทรดทำมันเส้น การป่นหรือบดพืช หรือหัวพืช และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000725532นางศศิกานต์ ศรีวิราชทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร089-8588312
20620000825431นางกฤษณา วังศิริกุลทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-
20620001025619ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญ เค.พี.กรุ๊ปทำมันเส้น บดมันเส้น ข้าว เพื่อทำอาหารสัตว์ หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620201425478นางบุญเรือน ศรีบุตรทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620001825430นายประเสริฐ ศรีบุตรทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081-9532765
20620001825604นางสาวเกียรติแก้ว อำนวยเกียรติการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620002025543นายกิตติพงษ์ จิตชยานนท์กุลการทำหัวพืชให้เป็นเส้นแว่นหรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620003925477นายพลากร ปรักมาสทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620005225546นายชุมพล ลีลาวดีการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร086-2099299
20620005525507นางยุวดี จันทร์เวชย์ทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620005725529นายปรีชา ช่างทองทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร087-2078633
20620006125513นางสาวนุชจรี โชติพ่วงทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร087 2008222
20620006325519นางศรีสุดา ศิริธนะทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร085 6051877
20620000525619ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธันวา อินเตอร์เทรดการป่นหรือบดพืช หรือเมล็ดพืช กากพืช เพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100125385นายวิรัช สุขคล้ายแปรรูปไม้ ไม้มะม่วง ไม้ขนุน ไม้กระท้อน ไม้งิ้ว ไม้กระพงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร714904
10620001125569บริษัท ซี เอ บี วู๊ด ชิป จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620007825491ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้างทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อ ซีเมนต์บล็อค แผ่นพื้นสำเร็จรูป ฯลฯเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620011825552ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าขุนรามคอนกรีตก่อสร้างการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000125560บริษัท ไทยเจริญแกรนิต จำกัดการทำผลิตภัณฑ์จากหินเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620001225534บริษัท กำแพงเพชร กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620013825493ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวการาจ เซอร์วิสซ่อมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0897087149
10620112525657ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญรวมเศษคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620001725572นางสาวจันทร์ทิพย์ ตาลานทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร083-3304439
20620004625571นางสาวอังคณา หงษ์ทองการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร087-8435887
20620006825518นางสาวสุพรณี พรมเทพทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055 763122
10620000125396บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้างโพด,ข้าวเปลือกเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000125469นางรุ่งทิพย์ เรืองวิไลทรัพย์เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000325341ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเหรียญทองดูดทรายทะเบียนเรือเลขที่2262-05450เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000325236ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จำกัด (โดยนายเชื้อ กลิ่นนุ่ม)สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000725450บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620100125155นายสมพงษ์ โรจน์สุวณิชกรผลิตน้ำแข็งได้วันละ 288 ซองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0-5578-1312
10620000225279นายสมพงษ์ โรจน์สุวณิชกรผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 121 ซองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร711072
20620005725560นายสมพงษ์ โรจน์สุวณิชกรผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาด 80 ตัน/วันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร08998567179
60620136025642ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร เม็ททอลชีท (กำแพงเพชร)ผลิตหลังคาเหล็กรีดลอน และประตูเหล็กม้วนเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620004025590บริษัท บี.เค.เม็ททอล ชีท (เมืองกำแพงเพชร) จำกัดผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620200125384นางสงวน แซ่โตวชุบโลหะด้วยโครเมี่ยมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร712184
60620138925641บริษัท กำแพงกลการ โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล จากโลหะ และแม่พิมพ์โลหะเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620100125288บริษัท กำแพงกลการ จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร799288,799078
20620101025493ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองอ๊อกซิเจนบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจนเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-722699
10620000525298นายยุติ วงศ์มณีเคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620200125392บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด สาขากำแพงเพชรซ่อมรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร799638,01953170
20620004725587บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัดซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-799321
20620029525483บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000225402บริษัท เค.พี.เอส. จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด และทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร4752555
20620000225467ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งโรจน์การเกษตรอบเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-799703
20620003125508สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัดอบเมล็ดพืช เก็บรักษาลำเลียง และทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000125576บริษัท เค.พี.เอส จำกัดการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืชเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-799074
20620001525519ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมนครก่อสร้างดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 386200851)เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055799099
20620141425646นางอรุณี นิ่มวัฒน์การทำแป้งหมักเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620017725640นางอรุณี นิ่มวัฒน์การทำแป้งหมักเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620141725649นายสุระเชษฐ์ มหบุญพาชัยทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000825185นางสาวแววเพชร เรียงจารุสมบูรณ์ทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620004825314นางสาวแววเพชร เรียงจารุสมบูรณ์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 60 ตันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620006625316นางสาวบุษพร บุญมีทำมันเส้นได้เดือนละ 350 ตันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620200125426นางสาวรวงรัตน์ กุลเวชวิจิตรทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร01-4757626
20620102325587นายสุระเชษฐ์ มหบุญพาชัยผลิตอาหารสัตว์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-715996
10620000125289องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือเลื่อยไม้ ได้เดือนละ 56 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่องจักรเลื่อยไม้ 45 แรงม้าเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000425596ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสะ มอนดูดทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000525544ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายถาวร(1996)การดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 5210 80191 , 5210 80206เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000625542นายสุรชัย พิบูลธนชัยการดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 396200879เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081-8867584
20620004525565ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและบุตรดูดทราย และลำเลียงกรวด ทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620003625572นางสาวชลาลัย แก้วพากการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0871958598
20620012425550นางสาวสาลี่ ล่าจำปาการทำหัวพีชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร091-4895555
20620003125581นายอดุล รักพ่วงทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0861995275
20620003225589นางสาววราภา รักพ่วงทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0863855028
20620004425535นางสีนวน ธารีบุญทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่างหรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620009325565นายอุดม เย็นชุ่มทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารและเครื่องเรือนจากไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0862097715
20620015425573นายบันเทิง รักพ่วงทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620015525570นายวัฒนา รักพ่วงทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620015725576นายฐิติศักดิ์ รักพ่วงทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620015925572นางนภาพร ทับทันทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620002425628นางสาวศศิกาณต์ อาจจุลลาทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ซุ้มไม้ และบ้านไม้ และบดย่อยเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620001325605นายช่อง พงษ์ไพบูลย์ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620007525612นายสมศักดิ์ ทัพทวีทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ซุ้มไม้ และบ้านไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620019625582นายพัทรพงศ์ เอี่ยมพังผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000125345นายประดับ จิตรวัฒนแพทย์ดูดทรายและร่อนหรือคัดกรวดเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100425454ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและบุตรดูดทราย ร่อนและคัดแยกกรวดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 3362-00160 และ 4562-00416เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000425570ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสษกร แซนด์ไมน์นิ่งดูดทราย และลำเลียงกรวด ทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 5610-00165)เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0899999873
60620131825640นางฉลอง เกตุสันเทียะทำลูกชิ้นเนื้อเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000925520บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัดทำเฉาก๊วยบรรจุถุงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-854821
20620100125419นายสง่า ไทพาณิชย์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100125401นางสาวพรทิพย์ ทิพย์โอสถทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0818879447
20620001425546นางอมร ศรีสวัสดิ์การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081-2814326
20620100225367กรมราชทัณฑ์ทำเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ะ แหย่งช้าง เก้าอี้ ตู้ ชั้นวางของ ฯลฯเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-711981
10620000125354บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัดทำเสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จ และอุปกรณ์เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าคอนกรีตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000125362บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต, คอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100125468นายนิติพงษ์ อ๊าเฮงตระกูลดูดทราย และร่อน หรือ คัดกรวด หรือทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620001625582บริษัท โอเมกา 3.6.9. แอนด์ ไลโคปีน จำกัดการหีบสกัดน้ำมันจากพืชหรือเมล็ดพืชเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000125550บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืชเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-718101-6
00620000125398บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผงชูรส กรดกลูตามิคและไรโบนิวคลีโอไทด์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-718101-6
20620000425489บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัดแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมีและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-702018
20620005525481บริษัท วีออร์แกนนิก จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีผสม ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนพืช และยาฆ่าแมลงจากสารเคมีและจากสมุนไพรเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620009125536นายภาณุพันธ์ แสงเงินการทำปุ๋ยเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร089-5636169
20620000125444บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัดแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี และผสมวัสดุปรับปรุงดิน นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาคัดแยกและจำหน่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนชีวภาพเฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-740916-7
20620282025635ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง 2009ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620281725631ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง 2009ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100125393บริษัท โลหะภัณฑ์ สเตนเลส เวอร์ค จำกัดทำภาชนะบรรจุด้วยแสตนเลสและเหล็กเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620008325568บริษัท ธนกิตต์ ไรซ์ จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 900 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดพืชเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620003725554บริษัท ธนกิตต์ ไรซ์ จำกัดการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081-8864892
20620006125554บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัดปรับสภาพเมล็ดพันธุ์พืช (ลดความชื้นและคัดคุณภาพผลผลิตการเกษตร)เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620001125500ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย ท.อรุณดูดทราย ร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620004725561ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายถาวร (1996)ดูดทราย และลำเลียงกรวด ทรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081867584
20620006725494ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายวังบัวดูดทราย ร่อนคัดทราย (โดยใช้เรือเหล็กทะเบียนเลขที่ 38 62 0082)เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055721779
20620130825640นางสาวนิภา สุภาภรณ์ประดับทำลูกชิ้นหมูและแหนมกระดูกหมูเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620141025644บริษัท ชาชา เบฟเวอเรจ จำกัดผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร จากพืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000225220ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสว่างถาวรสีข้าว กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วัน(สิทธิเดิม)โดยติดตั้งเครื่องอบเมล็ดข้าวเปลือกเพิ่มสามารถอบข้าวได้ 2,000 ตนวัตถุดิบ/ปีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร713284
10620010625484ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชัยไรช์มิลล์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน นึ่งข้าวเปลือกและอบข้าวเปลือกเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000925579ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานวุ้นเส้นกำแพงเพชรทำวุ้นเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-729255
10620100125320บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัดผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว กำลังการผลิต 24000 ตัน/วันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0-5572-9236-40
10620000125305ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเทพนครไอซ์ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 325 ซอง, ทำน้ำแข็งก้อนเล็กวันละ 45 ตัน และน้ำดื่มเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0-5571-2786
10620007325544บริษัท วานิชเจริญ อินดัสเทรียล จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 850 ซอง ผลิตน้ำแข็งหลอด 30 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้น 50 ตันต่อวัน รวมผลิตได้ 80 ตันต่อวัน และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620010625656ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเทพนครไอซ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620300125458บริษัท แสนโชคผลิตผล จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) และปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ขยายเพิ่ม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ปั้นเม็ด ทำปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนชีวภาพเฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร01-672-1710
20620006125489บริษัท กู๊ด เฟอร์ติไลเซอร์ อะกรีคัลเจอรัล จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ - เคมี ปุ๋ยชีวภาพเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620200125376นางมาลินี อรุณศรีโสภณฉีดพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620100125443บริษัท วี เอส พี 2002 จำกัดการล้าง บด หรือย่อยพลาสติก และทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620500125464ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัดเซซ บิซิเนส คอนดัคชั่นล้าง บด และย่อยพลาสติกเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0 1680 0880
20620135425644นางขวัญใจ อุบลสถิตย์การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620300125409บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร054237500
20620011725604ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-คอนกรีตผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620019025650ธนัฏฐา พิบูลธนชัยอัดเศษกระดาษ อัดเศษพลาสติก และอัดเศษโลหะเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620400125408นายสนั่น ปิ่นแก้วต่อกระบะรถยนต์บรรทุกและซ่อมรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร721259
40620003325583บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 9.5 เมกะวัตต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000225509นายวิชิต เจิดอัศวสินทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620003525491นางสาวรัตนา อินทจันทร์ทำมันเส้น และเก็บรักษาลำเลียงพืช- เมล็ดพืชในโกดังเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620007425516นางนิตยา ทรัพย์แสงทำมันเส้นเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร081-6748827
20620130025647ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พัฒน์ฟาร์มผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีกวนผสมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0864405386
40620003825574บริษัท อินทจันทร์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิตขนาด 0.2 เมกะวัตต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
40620002625611บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 4.99 เมกะวัตต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร02412422
20620000225418ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองเวทกำแพงเพชรอบเมล็ดพืชเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000925316นางสาวคุณาหงษ์ ลีศิริโสภาทำมันเส้น ได้เดือนละ 270 ตันเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620002625557นางบุญเรือน เพ็ชรผึ้งการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร083-2151789
20620002525625นายถาวร เมฆสินทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ซุ้มไม้ และบ้านไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620100325441ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลการโยธาผสมแอสฟัลท์คอนกรีตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-712848
20620293225638บริษัท พีเอ็ม.แอสฟัลท์ (2017) จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620000625486บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดการร่อน คัด หรือแยกขนาด ชนิด หรือคุณภาพข้าวสารผลิต ปรับปรุง แปรรูป บด หรือป่น ข้าว มันเส้น ข้าวโพด ใบกระถิน เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
10620002025503บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 900 เกวียน/วัน ผลิต ปรับปรุง แปรรูป บด หรือป่น ข้าว มันเส้น ข้าวโพด ใบกระถิน เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-715191
20620000325440บริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน นึ่งข้าว และอบข้าวเปลือกเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0818868224
20620025125544นางฐิติยา เวียงหกทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000325408นางบังอร มุกดาผลิตอิฐดินเผาเพื่อใช้ในการก่อสร้างเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร01-6041917
20620000125394ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็มเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000625625บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620000825621บริษัท ล่ำซำคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620025025579บริษัท ล่ำซำคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
20620014625496นายฉัตรชัย บูรกิจภาชัยกลึงและเชื่อมโลหะเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-711514
20620400125424นางกรรณิกา เกตุสวัสดิ์ซ่อมรถยนต์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร(01)6744689
20620002225564ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุพรรณธัญญากิจการอบเมล็ดพืชลานกระบือกำแพงเพชร081-680 0689
20620004425568ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุพรรณธัญญากิจการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่งลานกระบือกำแพงเพชร0816800689
20620001125575นายอภิสิทธิ์ สุรีย์การทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตันลานกระบือกำแพงเพชร055-731123
20620095125630นางสาวหทัยชนก สิทธิโชติทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 20 ตัน และบด หรือย่อยน้ำแข็งลานกระบือกำแพงเพชร
20620293525631นางสาวหทัยชนก สิทธิโชติทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตัน และบดหรือย่อยน้ำแข็งลานกระบือกำแพงเพชร
20620018725656บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ขนถ่ายลำเลียงซีเมนต์โดยระบบท่อลมไว้ในไซโลและผสมซีเมนต์เพื่อใช้รับจ้างเจาะสำรวจปิโตรเลียม, ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตลานกระบือกำแพงเพชร
20620167825620ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาธิป วัสดุก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลานกระบือกำแพงเพชร
20620009525545บริษัท รุ่งวิชัยคอนกรีต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จลานกระบือกำแพงเพชร
20620020025616บริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ผลิตซีเมนต์เพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมลานกระบือกำแพงเพชร
20620200125566บริษัท ชัยประเสริฐ เมทัลชีท จำกัดการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น แผ่นเมทัลชีทลานกระบือกำแพงเพชร
20620140425647บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัดตรวจสอบและทดสอบท่อส่งน้ำมัน และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการเจาะหาปิโตรเลียมลานกระบือกำแพงเพชร055856548
20620000625591บริษัท เอ็มเอ็ม เอสวีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัดซ่อมแซมเครื่องจักรส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร หลุมเจาะ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมลานกระบือกำแพงเพชร
20620001425520บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัดซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการสำรวจ ขุดเจาะปิโตรเลียม และสำรวจน้ำมันดิบลานกระบือกำแพงเพชร
20620001825562บริษัท พี เอ อี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ สำหรับการขนส่งน้ำมัน จากการเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ำมัน และการทำผลิตภัณฑ์โลหะใช้สำหรับการก่อสร้างลานกระบือกำแพงเพชร055769334
10620100125403การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้าลานกระบือกำแพงเพชร714698
20620028425586บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัดซ่อมแซมรถยนต์ รถยก รถเครนลานกระบือกำแพงเพชร055741626
20620009725533เทศบาลตำบลช่องลมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลานกระบือกำแพงเพชร
20620017525594ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สายบุญเตียงคอนสตรัคชั่นขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการก่อสร้างลานกระบือกำแพงเพชร
20620013125290นางปิยากร กลมกล่อมสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วันลานกระบือกำแพงเพชร
20620009525511นายวิฑูรย์ ศิริเลิศวัฒนาทำมันเส้นลานกระบือกำแพงเพชร081 6800689
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล