DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม กาฬสินธุ์

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20460000125437สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัดคัด แยกขนาดหรือปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชกมลาไสยกาฬสินธุ์
10460000525190ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3สีข้าวกมลาไสยกาฬสินธุ์811614
20460100925512นายพงษ์พันธ์ ชอบขายทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 80 ตันต่อวันกมลาไสยกาฬสินธุ์089-5773354
20460191925645นางสาวพัชรดา จำปาทำน้ำแข้งก้อนเล็กกมลาไสยกาฬสินธุ์098-2139737
10460003625591บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายกมลาไสยกาฬสินธุ์043-899399
20460006325650ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดำธุรกิจยนต์ซ่อม ดัดแปลง รถบรรทุก รถพ่วง ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีกมลาไสยกาฬสินธุ์
10460005025543บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากมลาไสยกาฬสินธุ์043-899225
20460081225643ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะโนวรรณ์ก่อสร้างร้อยเอ็ดผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต กำลังการผลิต 22 ตัน/ชั่วโมงกมลาไสยกาฬสินธุ์081-544-8991
20460102825603ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492ทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตกมลาไสยกาฬสินธุ์043-899329
20460100125394นายสุข ยุบลชูทอผ้ากมลาไสยกาฬสินธุ์01-4190021
20460000325482นายถาวร ทาระเวททอผ้ากมลาไสยกาฬสินธุ์
20460000925547บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัดโรงงานทอผ้ากมลาไสยกาฬสินธุ์
20460151325646บริษัท ที.พี.เค.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกมลาไสยกาฬสินธุ์
20460014525564ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จกมลาไสยกาฬสินธุ์093-4745570
20460019625617ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่สกุลคอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จกมลาไสยกาฬสินธุ์093-5473993
10460105325652บริษัท กิมชุนไอซ์ กาฬสินธุ์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กกมลาไสยกาฬสินธุ์
00460000125357ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามศุภภัณฑ์ไส ซอยไม้แปรรูปและทำวงกบ บานประตู หน้าต่างไม้กมลาไสยกาฬสินธุ์811127
20460002125575บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัดผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีตกมลาไสยกาฬสินธุ์
20460246125639นางระดาวรรณ ภูวัดกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไปกมลาไสยกาฬสินธุ์
10460408525644บริษัท สินธุ์ชัยไอซ์ กาฬสินธุ์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กกมลาไสยกาฬสินธุ์
20460017025604ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดลวัสดุหนองแปนทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตกมลาไสยกาฬสินธุ์080-7611992
10460059825640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีไอซ์ทำน้ำแข็งหลอดอนามัย กำลังการผลิต 180 ตัน/วันกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
10460299125645บริษัท บัวขาวน้ำทิพย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 200 ตันต่อวันกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
20460000125395นายอภิวัต ชนาวิโชติทำน้ำแข็งก้อนเล็กกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-851437
10460003325523บริษัท บี.ซี.วูด เทรดดิ้ง จำกัดผลิตชิ้นไม้สับ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-832456
10460357425648ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์086-2341888
20460200925511บริษัท แกร่ง จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์081-9659865
20460368625648บริษัท บูชาเกียรติ 101 จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำลังการผลิต 100 ตัน/ชั่วโมงกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์089-7141010
20460012525533บริษัท ดีโฮม คอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์086-8295995
20460017225568ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์087-8586000
20460403425640บริษัท เอส.พี.กรุ๊ป 2020 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์093-4193571
20460453025647ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนีย์การโยธา 1996ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์081-7089399
20460246425633บริษัท ดีโฮม คอนกรีต จำกัดผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็กรีดลอนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
20460002425546บริษัท บัวขาวเม็ททอลชีท จำกัดทำแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
20460000825598บริษัท ดวงดีการค้าเจริญ จำกัดอัดเศษโลหะ,อัดเศษกระดาษ,อัดเศษพลาสติกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-851229
20460006825543นายเรืองรวิท ยอดดีซ่อมรถยนต์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
20460008725568บริษัท เอสพี 99 คอนสตรัคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์081-8202539
20460289225635นางปิยาพร ศรีกำพลทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์085-0000463
20460002825596นายธนษิณ พิมพ์ประชาวัตรทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์089-9400697
20460089525622บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์081-5197275
10460200125429บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
10460203925643บริษัท กิมชุนไอซ์ กุฉินารายณ์ จำกัดทำน้ำแข็งหลอดอนามัย กำลังการผลิต 255 ตัน/วันกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
10460000125595บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 320000 ลิตรต่อวันกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-1340513
10460001425507บริษัท มิตรผล ไบโอ ฟูเอล จำกัดผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-852090-1
20460007525563บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากน้ำกากส่ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-134051-4
20460011125566บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
40460451225641บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ไ ขนาด 3.203 เมกะวัตต์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
40460002625596บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
10460004425553บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัดผลิตส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 56.39 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-134135
20460004425569ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝนทิพย์ ไอซ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเขาวงกาฬสินธุ์083-3449968
20460013725587นางสาวธัญรดา ไทวังคำศิริชินวงศ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเขาวงกาฬสินธุ์0892774541
20460100725573นายยุทธศิลป์ วารีย์ผลิตหลังคาเหล็กและส่วนประกอบในการก่อสร้างเขาวงกาฬสินธุ์087-9549344
20460100125618สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัดผลิตยางเครปเขาวงกาฬสินธุ์087-7754277
20460001125584นายอนันต์ ทาบุเรศสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 30 เกวียนต่อวันคำม่วงกาฬสินธุ์0862210173
20460005025566นายคำเมือง แสงบุตรผลิตน้ำแข็งก้อน กำลังการผลิตรวม 50 ตันต่อวันคำม่วงกาฬสินธุ์089-5761102
20460010825554นายวินัย พันธะรีทำมันเส้นคำม่วงกาฬสินธุ์081-3808997
20460119025627นายอนุสรณ์ แก่นนาคำทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตคำม่วงกาฬสินธุ์084-3257614
20460010925594บริษัท เยิงศิลป์วัสดุก่อสร้าง จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและทำคอนกรีตผสมเสร็จคำม่วงกาฬสินธุ์089-5718989
10460001525587นางสำเร็จ ไกยฝ้ายตากกากมันสำปะหลังและทำมันเส้นคำม่วงกาฬสินธุ์087-8533644
20460050225624นายปรีชา บุญอาสาสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 50 เกวียนต่อวันคำม่วงกาฬสินธุ์085-6489572
10460047525658บริษัท กิมชุนไอซ์ คำม่วง จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กคำม่วงกาฬสินธุ์
10460001225584นายนคร อารามพงษ์ผลิตไม้แปรรูป หรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายคำม่วงกาฬสินธุ์
20460100525551นายนคร อารามพงษ์แปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย ทำวงกบ ประตู หน้างต่าง ไม้พาร์เรทคำม่วงกาฬสินธุ์
20460000125619นางเพ็ญศรี อารามพงษ์เผาถ่านจากไม้คำม่วงกาฬสินธุ์085-7563758
20460014225470นางสมบัติ สารจันทร์ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้คำม่วงกาฬสินธุ์
20460003325588นายจักรี โสดากุลอบพืชหรือเมล็ดพืชฆ้องชัยกาฬสินธุ์0895694300
20460015125612ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบุญโฮมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จฆ้องชัยกาฬสินธุ์
60460419525640นางสาวธนพร กมลครผลิตแผ่นหลังคาเหล็กและส่วนประกอบในการก่อสร้างฆ้องชัยกาฬสินธุ์091-0461804
20460074125636บริษัท บ้านตูมการเกษตร จำกัดอบข้าวเปลือกฆ้องชัยกาฬสินธุ์089-2056672
20460186025633บริษัท โรงสีข้าว ทองสมบูรณ์พืชผลไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วันฆ้องชัยกาฬสินธุ์089-9448513
20460000425373ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญร่วมค้าทำวงกบประตูหน้าต่างฆ้องชัยกาฬสินธุ์
20460000125429สหกรณ์ บริการถาวรพัฒนา จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันฆ้องชัยกาฬสินธุ์043-814710
20460000925588นางสาวภัทราพร สาระขันธ์เก็บรักษาและลำเลียงเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังดอนจานกาฬสินธุ์0810557774
20460019725615นายณัฐพล พลเสนาทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตดอนจานกาฬสินธุ์
20460002225607นายสายชล ฮังกะสีทำมันเส้นดอนจานกาฬสินธุ์086-2217222
10460210625632บริษัท ปีมงคล ไอซ์ กาฬสินธุ์ จำกัดทำน้ำแข็งหลอดอนามัยดอนจานกาฬสินธุ์
20460000125577นายจักราวุธ ทิพวันนาทำมันเส้นดอนจานกาฬสินธุ์089-8409510
20460168825638นายชิตชยุตม์ แสงวิเศษทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 30 ตันต่อวันดอนจานกาฬสินธุ์087-2332536
10460059025654จักราวุธ ทิพวันนาตากกากมันสำปะหลังดอนจานกาฬสินธุ์
20460399125642นางวราภรณ์ ถิ่นแสนดีทำน้ำแข็งก้อนเล็กท่าคันโทกาฬสินธุ์085-4598648
20460010025478นายณฐพงศ์ เหล่าไชยดูดทรายท่าคันโทกาฬสินธุ์
10460000525604บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังและพลังงานไฟฟ้า ขนาด 2.99 เมกะวัตต์ท่าคันโทกาฬสินธุ์
10460007325610นายวิชัย สมบูรณ์ตากกากแป้งมันสำปะหลังท่าคันโทกาฬสินธุ์094-5761865
10460000125330บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)ผลิตแป้งมันสำปะหลังท่าคันโทกาฬสินธุ์043-877087
10460100125420บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)ทำสาคูเม็ดท่าคันโทกาฬสินธุ์043-877087
20460008625578นางศิริรัตน์ ชอบขายทำน้ำแข็งก้อนเล็กท่าคันโทกาฬสินธุ์080-4112008
20460001525601นายปราณีต อุตมาแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว และทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ท่าคันโทกาฬสินธุ์089-6234813
20460008025597ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่าคันโทกาฬสินธุ์043-832345
20460022525580นายณัฐวัฒน์ สายโคกกลางไททำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสา ท่อ ท่าคันโทกาฬสินธุ์081-8725885
60460247525630ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสยาม หลังคาเหล็กผลิตหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างท่าคันโทกาฬสินธุ์
20460100225566บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายท่าคันโทกาฬสินธุ์043-877053
10460002125619บริษัท ณธาดา ไบโอแมส จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายท่าคันโทกาฬสินธุ์
20460006325635นางวนี ไชยสินธุ์สีข้าว กำลังสีสูงสุด 20 ตัน/วันนาคูกาฬสินธุ์087-2253680
20460000325615นางสาวกาญจนา ชูกิจงามตระกูลทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์นาคูกาฬสินธุ์089-2665004
60460248825633นายวิพากษ์ คำพรมมาสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 30 เกวียนต่อวันนามนกาฬสินธุ์081-9968652
20460408625640ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาคอนกรีต 2021ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนามนกาฬสินธุ์066-1588488
10460003725573นายประพงษ์ แสนสุขตากกากแป้นมันสำปะหลังนามนกาฬสินธุ์
20460000825614ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัววัสดุทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตนามนกาฬสินธุ์086-0663944
10460000125306บริษัท ไทยพีนัทซัพพลาย (กาฬสินธุ์) จำกัดกะเทาะเปลือก ต้ม อบถั่วลิสงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-811766
20460000125452สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โรงฆ่าสัตว์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460000925562นางแสงจันทร์ ทาสุขทำลูกชิ้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
10460008125282บริษัท อาร์ซีเค อะกรีมาร์เกตติ้ง จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-8737661
10460000125272ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสินธุ์ซัพพลายทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 99.19 ตันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์811566
10460100125297นางสาววันดี ไชยศิวามงคลทำน้ำแข็งก้อนเล็ก เพิ่มอีกวันละ 25.56 ตัน รวมกับของเดิมเป็นวันละ 53.65 ตันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์811728
20460101725515นายวิเชษฐ บุญสวัสดิ์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ( กำลังการผลิต 80 ตัน/วัน) และผลิตน้ำดื่มเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460003825611บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัดแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ซอย ไส เซาะร่อง ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์063-5874265
20460000525370ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอลูมิเนียมซัพพลายทำวงกบประตูหน้าต่างและบานประตูหน้าต่างเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์811882
20460000825507ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์การพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460005525490บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460254025622บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์094-1959565
20460019725599บริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์080-4205666
20460004125508บริษัท เอ็ม.ที.ทวีทรัพย์ จำกัดผลิตหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
60460247325635ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภพ 3ซ่อมเครื่องยนต์และดัดแปลงรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์812015
60460246625639บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัดห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-816948
20460100125428นางมณีรัตน์ เสนาคะบุตรโรงงานห้องเย็นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์086-2415651
20460300125392บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ ปรับปรุง แก้ไข และดัดแปลงเครื่องยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์821011-3
20460000125411บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์820991-5
20460100125444บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์820296/813450
20460000425332บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์ จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460101925537นายสมบัติ รัชตวสุพลซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460009825557บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460259225623บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-
20460323325623บริษัท วีอาร์พี ออโต้กรุ๊ป จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-816414
20460323425621บริษัท เอ็มจี กาฬสินธุ์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-840558-9
20460016625560บริษัท เค.เอ.เอส.ยนตรการ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460018025488ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์ซ่อมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460300125426บริษัท กาฬสินธุ์ธุรกิจการโรงแรม จำกัดผลิตไอน้ำเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460002825604บริษัท ใบหนาด พลาสติก จำกัดผลิตขวดพลาสติกเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-0509666
60460248525639นายวิเชียร บุบผาเดชสีข้าวเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
60460248725635นางสาวเอ็มอร สุทธิชุมสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 8 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
60460248925631นางสายเพชร ภูผาลาสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 24 เกวียน / วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
60460419625648นางสาวปัน ขานซ้ายสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 20 เกวียนต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์0857419997
20460000325565นางสาวสุจิตภรณ์ ทุมเกษรสีข้าว (กำลังการสีสูงสุด 24 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460138725629นายสมปอง ปรีวิลัยสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 6 เกวียนต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์062-4939229
20460002225599นางสุภารัตน์ บุบผาเดชสีข้าว ขนาด 20 เกวียน/วันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์086-9342520
20460002525550นางม้วน วังภูผาสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 70 ตันต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-5449265
20460003025584นายบุญจันทร์ จำปาศรีสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 10 เกวียนต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์086-2201212
20460003325497ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัยจิตรอินเตอร์มอสสีข้าว (30 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460003725589นางบุญเนาว์ ทุมเกษรสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 10 เกวียนต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์086-2276545
20460356425647ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่สกุลคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์091-998444
20460017925555บริษัท เค.เอ.เอส.ยนตรการ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460001625609บริษัท เอ็นพีเค เทคนิคเคิล เซอร์วิส จำกัดซ่อมแซมเครื่องจัรที่ใช้ไฟฟ้า การกลึงโลหะ การไสโลหะ การกัดโลหะ และเชื่อมโลหะทุกชนิดเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์086-1250583
20460019825639ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ โชค นิตยา ออโต้ เซอร์วิสซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์061-9729649
20460000125460นายปรีชา ลินมาเพาะเชื้อเห็ดและทำลังไม้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อขนส่งเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460070925633นางสาวจิราวรรณ สุดาเดชสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 10 เกวียนต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์087-6350711
10460003925546ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริโชติ วู๊ดชิพผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-3204873
20460300125459บริษัท ควอลลิตี้ เพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัดผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460010725655ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรติเจริญก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460004225613บริษัท 500 ไมล์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์0816010329
20460004925584ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พิชกาฬสินธุ์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-811874
10460002625568บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัดผลิตยางเครป, ยางแท่ง, เอสทีอาร์ 20, ยางผสมเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460018325599ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรติเจริญก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์087-6764473
20460000125502ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ทำป้ายเครื่องหมายจราจรและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นหลักกิโลเมตร หลักนำโค้ง เสาป้ายจราจรเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-813893
20460006725586นางสมเนตร บุญจงรักษ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-0563131
20460009625585บริษัท นาราไอซ์ กาฬสินธุ์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 100 ตันต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์084-7779966
20460016725501บริษัท คูโบต้ากาฬสินธุ์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460004525590นายเกรียงศักดิ์ มงคลชูทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิตรวม 30 ตันต่อวันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์089-7120730
20460003325612บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์02-9733481
20460012025617บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์02-9733481-3
10460004725317นายนิพัชร ธวัชชุติกรทำมันเส้น ได้เดือนละ 100 ตันเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460005525607นายพิพัฒน์พงษ์ อิ่มประเสริฐทำภาชนะจากพลาสติกเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์083-3559018
20460000425571บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัดผลิตปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้าเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์084-9564924
60460246925633นางสาวคำปอน สุทธิชุมสีข้าวเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์086-2334224
60460248225636นายณัฐพล อังคะแสนสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 10 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460119625657นายลำพันธ์ วงวิเศษสีข้าวและคัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพข้าวเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460001525569นางเรียน ธารวาวแววสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 16 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460006125555นางสาวเอ็มอร สุทธิชุมสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 21 เกวียน/วัน)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
60460327725647นางสาวจุฑาทิพย์ ถิตย์ประเสริฐทำแป้งขนมจีนเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-600615
10460000125298ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีโภคภัณฑ์ ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-8716789
20460010825612นางพูนสิน หล่อตระกูลทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-122302
20460001025594บริษัท เมทัล แอเรีย จำกัดผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์098-2835891
20460107725626บริษัท ลาวัณย์เมทัล ชีท โปรดักส์ จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์063-7899156
20460003825595บริษัท อีสานโลหะชัย จำกัดผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์098-2835891
20460005725561นายอนุสรณ์ หล่อตระกูลผลิตหลังคาเหล็กและส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์085-9289294
20460283425645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ศิริชัยผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์081-9751635
10460000125389บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-884088-9
20460000525487บริษัท ไทย ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
10460000125207บริษัท สยามโปรดักส์ (1994) จำกัดทำแป้งมันสำปะหลังเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-813059
20460001925561ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซีเคว้นซ์ซัพพลาย กาฬสินธุ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460000325490บริษัท สยามโปรดักส์ (1994)จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460002825612นายสุทธินันท์ โคตรท่านห้องเย็น แช่อาหาร และผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
10460000125314บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดทำแป้งมันสำปะหลังเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-821777
10460000125421บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันดัดแปลง (Modified Starch)เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ 043-821777
20460200125468ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งกรเดชทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
60460246725637บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากหนังสัตว์ เช่น กระเป๋า เข็มขัด เป็นต้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460190525628บริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย) จำกัดทำสบู่ แชมพู และเครื่องสำอางเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์099-6247050
20460010325555บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัดหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460006025581บริษัท ซี.ซี.บี เม็ททอล จำกัดผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์043-873146
20460000425498 บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460000125445นางลัดดา รัตนไตรมงคลโรงงานห้องเย็นแช่อาหารเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-
20460000125379นางสาวพบพร ตากไธสงซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์812700
10460000125371บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้ปีละ 18,000 ตัน และแป้งสำเร็จรูป เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์0-4381-3227
20460001525585นางวิลาวัลย์ สาระขันธ์ทำมันเส้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์0895732783
10460000125405องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แปรรูปไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะรวม 13 ชนิดเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
10460003025610บริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
20460200125575นายสินชัย นิยมธรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
10460000225593นายสินชัย นิยมธรรมตากกากมันสำปะหลังเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์08 1184 1000
20460000125544นางสาวเต็มตรอง อินยาศรีผลิตเชื้อเห็ดฟางยางตลาดกาฬสินธุ์
10460001025497บริษัท โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 400 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกยางตลาดกาฬสินธุ์
20460000225385ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานายิ่งไพศาลทำน้ำแข็งก้อนเล็กและทำน้ำดื่มยางตลาดกาฬสินธุ์043-833407
20460002325480ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารทองทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มยางตลาดกาฬสินธุ์
20460000525610บริษัท สงขลา อินเตอร์ฟู๊ดส์ (2015) จำกัดผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรยางตลาดกาฬสินธุ์093-4961881
20460005425568ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซ๊.โฮมมาร์ทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จยางตลาดกาฬสินธุ์043-833054
20460012225571ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธชัยการโยธาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จยางตลาดกาฬสินธุ์081-5444985
20460202525558นางสาวกิ่งเพชร ประจงดีผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ขึ้นรูป รีด ตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไปยางตลาดกาฬสินธุ์
20460004225563บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ยางตลาดกาฬสินธุ์
20460008625552บริษัท เค เอช ซี ออโต้ เซอร์วิส จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ยางตลาดกาฬสินธุ์
20460002625517นายวีระชัย กัลยากฤตสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 60 เกวียน/วันยางตลาดกาฬสินธุ์081-7391885
10460112425636บริษัท กิมชุนไอซ์ ยางตลาด จำกัดทำน้ำแข็งหลอดอนามัยยางตลาดกาฬสินธุ์088 7077177
20460000525552ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็น วอดดิ้งผลิตไส้ผ้าห่มจากเส้นใยยางตลาดกาฬสินธุ์087-2320216
20460073825657บริษัท แกนมังกรเครื่องนอน จำกัดผลิตแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำเครื่องนอน ยางตลาดกาฬสินธุ์
10460002225617ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน การ์เดน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายยางตลาดกาฬสินธุ์
20460001125543นางสาวกานดา สกิดขวาผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตยางตลาดกาฬสินธุ์081-7252522
20460103325587นางสาวแพทรียา ภูเต้านิลทำพลาสติกเป็นแผ่นสำหรับทำไส้ที่นอนและทำฉนวน เพื่อป้องกันความร้อนยางตลาดกาฬสินธุ์0872320216
20460104325537บริษัท อีสานพลาสติกรีไซเคิล จำกัดทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่ายางตลาดกาฬสินธุ์089-7123385
20460000625493บริษัท ตั้งรุ่งเรือง กร๊ป 2005 จำกัดผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาเหล็กรีดลอนยางตลาดกาฬสินธุ์
20460101425579บริษัท ลอนไทยเมทัลชีท จำกัดผลิตหลังคาเหล็กและส่วนประกอบในการก่อสร้างยางตลาดกาฬสินธุ์
20460100125451บริษัท บีเอ็น เกษตรผล จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังการผลิต 200 เกวียน/วัน)ยางตลาดกาฬสินธุ์0-1954-8714
10460000125199บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังยางตลาดกาฬสินธุ์813020
10460100125404ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้างผสมแอสฟัลท์กับหินเพื่องานก่อสร้างผิวถนน ได้ปีละ 45000 ลูกบาศยางตลาดกาฬสินธุ์812129
20460000425357ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดยางตลาดกาฬสินธุ์043-812129
20460003325604บริษัท ไทยแฟบ จำกัดกลึง-เชื่อม โลหะทั่วไป ผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมหม้อไอน้ำยางตลาดกาฬสินธุ์043-840948
20460242125633นายสมชาย พลยุทธสร้าง ประกอบ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วงยางตลาดกาฬสินธุ์065-8407409
20460100725565ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีโอ กราฟฟิค แอนด์ โอเอทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้าต่างๆยางตลาดกาฬสินธุ์
10460000825509บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัดผลิต ส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้ายางตลาดกาฬสินธุ์043-811308
20460001025602นายทินกร ภูทองกรมทำน้ำแข็งก้อนเล็กยางตลาดกาฬสินธุ์086-2366973
20460002225508นางสมเนตร บุญจงรักษ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กยางตลาดกาฬสินธุ์
20460003525484นายภูวเดช ภูทองกรมทำน้ำแข็งก้อนเล็กและทำน้ำดื่มยางตลาดกาฬสินธุ์
20460007025572นางพรศิริ นิสังกาศทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 30 ตันต่อวันยางตลาดกาฬสินธุ์081-7086215
20460046025658นางพรศิริ นิสังกาศผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยางตลาดกาฬสินธุ์
60460247025631นายภูวเดช ภูทองกรมผลิตภาชนะพลาสติกประเภทถังเก็บความเย็นยางตลาดกาฬสินธุ์
10460003425497นายเข็ม ฤทธิ์มหาคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า เท่านั้นยางตลาดกาฬสินธุ์081-7036514
20460000725533บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัดผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ยางตลาดกาฬสินธุ์089-6225844
10460001925563บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัดสีข้าว สีข้าวนึ่ง (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,200 เกวียนต่อวัน) และอบข้าวเปลือกยางตลาดกาฬสินธุ์043-840988
20460032525638ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.เอ พลาสแพ็คทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกยางตลาดกาฬสินธุ์083-3436664
20460016525570นางจารุวรรณ พันเดชผลิตคอนกรีตผสมเสร็จยางตลาดกาฬสินธุ์091-8657303
20460070825635บริษัท เวียงชัย เอ็นจิเนียริ่ง (2019) จำกัดผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดยางตลาดกาฬสินธุ์089-9443101
40460002025573บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยางตลาดกาฬสินธุ์
40460010625562บริษัท ซันพาร์ค จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1.25 เมกะวัตต์ยางตลาดกาฬสินธุ์
40460010725560บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.25 เมกกะวัตต์ยางตลาดกาฬสินธุ์
10460003825605บริษัท บ่อทอง กาฬสินธุ์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายยางตลาดกาฬสินธุ์
20460458725647บริษัท วอดดิ้ง นันวูเว่น จำกัดผลิตวัสดุจากเส้นใยสังเคราะห์ สำหรับงานการ์เม้นท์ เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆยางตลาดกาฬสินธุ์065-3565951
20460497025645นายสุทธิศักดิ์ จันทร์เสมผลิตแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำเครื่องนอนยางตลาดกาฬสินธุ์064-5693624
20460316725623ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงนำกิจผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตยางตลาดกาฬสินธุ์089-2743260
10460100125347บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม พื้นแผ่นเรียบ พื้นรูปตัวที พื้นรูปตัวยู บล็อกปูพื้นยางตลาดกาฬสินธุ์043 813463-4
20460098125638ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ดทำน้ำปลาร้าปรุงสุกยางตลาดกาฬสินธุ์092-6696114
20460000925604บริษัท เอส.พี. ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 20 เกวียนต่อวันยางตลาดกาฬสินธุ์043-840799
20460001125600บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด_x000D_
ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยางตลาดกาฬสินธุ์043-840799
20460003225531บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยางตลาดกาฬสินธุ์
20460012125615ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประดิษฐ์ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปทรงต่างๆยางตลาดกาฬสินธุ์
20460022825600นางสุดดวงใจ สายศรีผลิตคอนกรีตผสมเสร็จยางตลาดกาฬสินธุ์087-9497261
10460001725575บริษัท ไทยธัญญเจริญ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษา ลำเลียงในไซโล และโกดังยางตลาดกาฬสินธุ์
20460004725513นายประหยัด ตันติรัตนกุลไส ซอย เซาะร่องไม้แปรรูป ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และทำเครื่องเรือนจากไม้ยางตลาดกาฬสินธุ์
20460023125570บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จยางตลาดกาฬสินธุ์043-816822
10460033025655นายสุนันท์ จันทะอ่อนตากกากมันสำปะหลังยางตลาดกาฬสินธุ์
20460007425632ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสินธุ์ พลาสติกทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกยางตลาดกาฬสินธุ์087-7146178
20460005225547นางหนูเตียง เผ่าหอมสีข้าว (กำลังสีข้าวสูงสุด 35 เกวียน/วัน)ยางตลาดกาฬสินธุ์
10460004725549นางสาวณัฎฐนันท์ อัครมเหสักข์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายยางตลาดกาฬสินธุ์
20460100325614บริษัท งามเครื่องนอน จำกัดทำเสื่อพลาสติกและแผ่นที่นอนจากพลาสติกยางตลาดกาฬสินธุ์093-0402808
20460006325502ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวัฒนะคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จยางตลาดกาฬสินธุ์
20460300125467บริษัท เจเอ็นแอล แฟบริค จำกัดทอผ้าร่องคำกาฬสินธุ์081-8732384
20460101225516นางวัลยา ศรีดารักษ์ทำอิฐดินเผาร่องคำกาฬสินธุ์
20460006525499ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พี เอส ไรซ์ ซัพพลายเออร์สีข้าว (80 เกวียน/วัน)สมเด็จกาฬสินธุ์
10460001025281นางอัมพร สิริขจรโรจน์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 24 ตันสมเด็จกาฬสินธุ์
10460011525312นายชูศักดิ์ ตั้งคณิตานนท์ทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์
20460100125469นางสาวนุสรีพร สุขวิบูลย์ทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์085-7580871
20460001725516นายศิริชัย ไวยวุฒิพงศ์ทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์
20460483325645นายรัฐวัฒน์ มาตรจุฬาทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง บ้านสำเร็จรูป และเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้สมเด็จกาฬสินธุ์089-8413049
20460000225583ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมจิคเพนท์ 2015ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางสมเด็จกาฬสินธุ์043-823333
20460001025487ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสมเด็จกาฬสินธุ์
20460156125637นายประกาย พรมคำบุตรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสมเด็จกาฬสินธุ์097-3027475
20460019125568นายวิเชียร พงศ์ธนารักษ์ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์สมเด็จกาฬสินธุ์
10460001425549นายชูศักดิ์ ตังคณิตานนท์ตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์081 6706329
10460001625585นายชาญชัย สาระขันธ์ตากกากมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
10460002225575นายประกาย พรมคำบุตรตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์0 4386 1180
10460002325573นายไสว อุทุมทองตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
10460429225646นางสาวโสมระพี สุขวิบูลย์ลานตากกากมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
10460002025264นายอานนท์ ดอนสกุลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วันสมเด็จกาฬสินธุ์
20460000725483นายประมาณ กัลยกฤตทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์
20460000825523นายประพงษ์ แสนสุขทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์081-7175191
20460001225517นายจักรพงษ์ จิตรชิรานันท์ทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์081-7396497
20460002725556บริษัท ดีดี เจริญยนต์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กสมเด็จกาฬสินธุ์
20460101125591นางศิริพร อุ่นเพ็ญแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้พาร์เรท และทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้สมเด็จกาฬสินธุ์092-9206901
20460000125593นายประมาณ กัลยกฤตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสมเด็จกาฬสินธุ์084-2021222
20460247725635นายเซี่ยวฮ้อ ตั้งเติมศักดิ์ผลิตซีเมนต์บล๊อกสมเด็จกาฬสินธุ์043-861441
20460000225377ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวัฒนะคอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดสมเด็จกาฬสินธุ์
20460000225542นายอธิวัฒน์ กัลยกฤตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อส่งน้ำ อิฐบล็อกสมเด็จกาฬสินธุ์
20460001425653ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงท่อพัฒนาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อก ท่อคอนกรีตอัดแรง สมเด็จกาฬสินธุ์
20460000525404นายประพันธ์ กัลยกฤตผลิตซีเมนต์บล๊อกสมเด็จกาฬสินธุ์861318
20460006525614นายชยันต์ ภูริพันธ์ภิญโญทำคอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จ และอิฐบล็อคสมเด็จกาฬสินธุ์091-0606306
20460376625648ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะกิจอะไหล่ยนต์กลึง คว้าน ไสโลหะ และเชื่อมโลหะสมเด็จกาฬสินธุ์061-4145462
20460013625514นายประพันธ์ กัลยากฤตคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษโลหะ เศษพลาสติก เศษแก้ว เศษยาง เศษผ้า เท่านั้นสมเด็จกาฬสินธุ์
10460000225585นายสุชาติ ยุววิทยาพานิชตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
10460066725650นายจักรพงษ์ จิตรชิรานันท์ตากกากมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
10460003825571นายนิธิกาน กาญจน์วรกฤตตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
20460000125387บริษัท โรงสีข้าวชัยรุ่งโรจน์ จำกัด 2สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันสมเด็จกาฬสินธุ์043-861052
20460000225328บริษัท โรงสีข้าวชัยรุ่งโรจน์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วันสมเด็จกาฬสินธุ์043-128160-3
10460001025299นายวิชาญ แซ่คูทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์
20460000225443นางพรรณี แซ่คูทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มสมเด็จกาฬสินธุ์01-9656589
10460004625558บริษัท สมเด็จไม้สับ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายสมเด็จกาฬสินธุ์
20460016625552นางสมควร ไพศาลทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์081-9752975
10460001625536ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณคำ ขนส่ง (ประเทศไทย)ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายสมเด็จกาฬสินธุ์095-6632964
10460000125587นางสมควร ไพศาลตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
20460000925513นายเกรียงไกร จิตรชิรานันท์ทำมันเส้นสมเด็จกาฬสินธุ์089-4202844
20460002925560นายพูนทรัพย์ แกมนิรัตน์แปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรม ไส ซอย ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง ไม้พาร์เรทและทำเครื่องเรือนจากไม้สมเด็จกาฬสินธุ์087-0582694
20460151225630นายพูนทรัพย์ แกมนิรัตน์ทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้สมเด็จกาฬสินธุ์087-1706059
20460010725523บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จสมเด็จกาฬสินธุ์
10460016625620นายวิเชียร พงศ์ธนารักษ์ลานตากกากมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
10460005125616นายเกรียงไกร จิตรชิรานันท์ตากกากแป้งมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์09 4576 1865
20460005325560นางไอ่ เสริฐวาสนาแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง ไม้พาร์เรท อบไม้ และทำเครื่องเรือนจากไม้สมเด็จกาฬสินธุ์087-0673686
20460003725605ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินนุรักษ์ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง กลึงไม้ ไส ซอย เซาะร่องไม้ ทำลูกกรง ทำปาร์เก้ และอบไม้สมเด็จกาฬสินธุ์
20460103825610นายสมพงษ์ ศรีวิพันธ์ทำคอนกรีตผสมเสร็จสมเด็จกาฬสินธุ์063-7377709
20460002825547นางสาวปราณี โคตะวินนท์ตัด พับ และม้วนขึ้นรูปแผ่นหลังคาโลหะสมเด็จกาฬสินธุ์
10460001825599นายจิรวัฒน์ จันทร์เจริญแท้ลานตากกากมันสำปะหลังสมเด็จกาฬสินธุ์
20460024625602ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุทำคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตสหัสขันธ์กาฬสินธุ์093-6452828
60460248025630นางชนัดดา ตั้งเติมศักดิ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อกสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
20460000425522นางสาวธนพร ยุววิทยาพานิชทำมันเส้นสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
20460100225384บริษัท ศิรกร จำกัดหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
20460275025635ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชาญวัสดุก่อสร้างทำคอนกรีตผสมเสร็จสหัสขันธ์กาฬสินธุ์089-8413761
10460413825641นายวิชาญ แซ่คูตากกากมันสำปะหลังสหัสขันธ์กาฬสินธุ์08-1965-6589
60460247225637นางสาวลินดา ภูกองลีทำลูกชิ้นสหัสขันธ์กาฬสินธุ์083-7862906
20460200125450นายประครอง จันทะพาหะทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่ม (ขยายทำน้ำแข็ง 30 ตัน/วัน)สหัสขันธ์กาฬสินธุ์043-871186
20460039125622บริษัท นรงฤทธิ์รีไซเคิล จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ดสหัสขันธ์กาฬสินธุ์092-6395915
20460100425562นายพิรักษ์ ปิ่นเมืองผลิตหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
20460009125560นายระพินธ์ นาทันตึกตัด พับ และม้วนขึ้นรูปแผ่นหลังคาโลหะ และเชื่อมโหละทั่วไปสหัสขันธ์กาฬสินธุ์043-471476
20460102725613นายธีระพงษ์ บุญโพธิ์ผลิตยางเครปสหัสขันธ์กาฬสินธุ์085-7594037
10460100125388บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัดทำน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว กำลังการผลิต 2,400 ตันอ้อย/ วัน ผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสามชัยกาฬสินธุ์
20460005425550นางละมุล จันทะพาหะทำน้ำแข็งก้อนเล็กสามชัยกาฬสินธุ์
40460000325587บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์สามชัยกาฬสินธุ์
20460003225515ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานฝันวารี กรุ๊ปทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มสามชัยกาฬสินธุ์086-2193484
20460007125547นางพิศมร จีนเจือทำน้ำแข็งก้อนเล็กสามชัยกาฬสินธุ์
20460000325359นายณัฐภัทร ธวัชชุติกรทำมันเส้นหนองกุงศรีกาฬสินธุ์881042
20460000725566ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งซันนี่ 2010ทำน้ำแข็งก้อนเล็กหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
20460018125544นางสมพร นันภักดีทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
60460247925632นางสมพร นันภักดีตัด พับ และม้วนขึ้นรูปแผ่นหลังคาโลหะหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
20460004625572นายคำบู้ อัศวภูมิกลึง เชื่อมโลหะและผลิตซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหนองกุงศรีกาฬสินธุ์043-881500
20460246225637นางสาวจารุวรรณ พงกะพันธ์ผลิตหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างหนองกุงศรีกาฬสินธุ์089-5630835
20460001425539นายกิตติศักดิ์ จันทรัตน์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 35 เกวียนต่อวันหนองกุงศรีกาฬสินธุ์086-2317826
20460002725614นายอดิศร พลอาจทันทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 30 ตันต่อวันหนองกุงศรีกาฬสินธุ์088-5726505
20460002925610ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองรัตนาทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 30 ตันต่อวันหนองกุงศรีกาฬสินธุ์081-1762894
20460201125590นายจำลอง กุลชนะรงค์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองกุงศรีกาฬสินธุ์083-3343321
20460058525629ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมจินตนาวงษ์เจริญ คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จหนองกุงศรีกาฬสินธุ์0611083908
10460000125348บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัดทำแป้งมันสำปะหลังห้วยผึ้งกาฬสินธุ์043-834244
10460000225346บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 120 ตัน/วันห้วยผึ้งกาฬสินธุ์043-823711-15
10460001025521บริษัท เค เอส ไบโอ-พลัส จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าห้วยผึ้งกาฬสินธุ์043-126143-4
40460001725595บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัดผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 1.2 MW.ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
40460012125561บริษัท เค เอส ไบโอ-พลัส จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต์ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
20460000225484บริษัท เอสดี ไบโอ ซัพพลาย จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
20460101025510บริษัท เค.เอส. ไบโอ-พลัส จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
20460001225541บริษัท เค.เอส. ไบโอ-พลัส จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio - Gas)ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
10460101925562นางวาสนา แสบงบาลลานตากกากมันสำปะหลังห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
10460064525631นางพรหมพร กุลศักดิ์ตากกากแป้งมันสำปะหลังห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
20460005525573บริษัท ปีมงคล ไอซ์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กห้วยผึ้งกาฬสินธุ์089-2028455 043-869456
20460006725578ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซีเคว้นซ์ซัพพลาย ห้วยผึ้งทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 100 ตันต่อวันห้วยผึ้งกาฬสินธุ์086-2315151
20460404125645บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น นมพาสเจอร์ไรด์ นมสเตอริไลส์ นมปรุงแต่ง และเครื่องดื่ม จากผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายห้วยเม็กกาฬสินธุ์098-4353966
10460254425634บริษัท กิมชุนไอซ์ ห้วยเม็ก จำกัดทำน้ำแข็งหลอดอนามัย กำลังการผลิต 160 ตัน/วันห้วยเม็กกาฬสินธุ์
10460100125339นายธนวิน จุฬาเสรีกุลทำมันเส้นห้วยเม็กกาฬสินธุ์
10460000225270นายยิ่งประเสริฐ วรพิมลพงศ์ทำมันเส้นห้วยเม็กกาฬสินธุ์
10460000425300นายสมนึก เหล่าเลิศวรกุลทำมันเส้น ได้เดือนละ 100 ตันห้วยเม็กกาฬสินธุ์
20460000325441ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ ไอซ์2002ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มห้วยเม็กกาฬสินธุ์01-5450728
20460005225562ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญไอซ์ 2002ทำน้ำแข็งก้อนเล็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์
20460104425568ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญซีเมนต์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จห้วยเม็กกาฬสินธุ์
20460013325602ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี.คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตห้วยเม็กกาฬสินธุ์081-8727805
10460000625610นายพิสิษฐ์ งามเกียรติทรัพย์ตากกากแป้งมันสำปะหลังห้วยเม็กกาฬสินธุ์09 2364 2539
10460492225648บริษัท ดีดีบรอเดอร์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายห้วยเม็กกาฬสินธุ์
20460000325607นางสาวพยอม พิมพ์จรัสล้าง บด ย่อยพลาสติก,อัดเศษพลาสติก,หลอมและฉีดพลาสติกห้วยเม็กกาฬสินธุ์
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล