DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม กาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัดคัด แยกขนาดหรือปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชกาฬสินธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3สีข้าวกาฬสินธุ์
นายพงษ์พันธ์ ชอบขายทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตรวม 80 ตันต่อวันกาฬสินธุ์
นางสาวพัชรดา จำปาทำน้ำแข้งก้อนเล็กกาฬสินธุ์
บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายกาฬสินธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดำธุรกิจยนต์ซ่อม ดัดแปลง รถบรรทุก รถพ่วง ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีกาฬสินธุ์
บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากาฬสินธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะโนวรรณ์ก่อสร้างร้อยเอ็ดผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต กำลังการผลิต 22 ตัน/ชั่วโมงกาฬสินธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492ทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตกาฬสินธุ์
นายสุข ยุบลชูทอผ้ากาฬสินธุ์