DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพ

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยอุตสาหกรรมการตัดเย็บตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)กรุงเทพมหานคร
บริษัท หนังสือพิมพ์สากล จำกัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันกรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้คุณฮั้วรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง นาค เงินกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)กรุงเทพมหานคร
บริษัท รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆกรุงเทพมหานคร
บริษัท ชโลกุลพานิช จำกัดทำเหรียญโลหะรูปต่าง ๆกรุงเทพมหานคร
นางสาวสุนันทา ศรีเจริญศิลป์ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 210 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 39 ตันกรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยแบบเรียนพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบตรวจสลากกินแบ่ง, หนังสือกรุงเทพมหานคร
นางวันทนีย์ ยงกาญจนากรทำเส้นพลาสติกและแผ่นพลาสติกกรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆกรุงเทพมหานคร